Kế Toán Kiểm Toán

THACH-THUC-CUA-KE-TOAN-QUAN-TRI-TRONG-THE-KY-XXI

THÁCH THỨC CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Ở THẾ KỶ XXI

Ngày nay, kế toán quản trị, kế toán chỉ nhằm vào nhu cầu và mục đích quản trị, đã xuất hiện. Để dẫn dắt các cá thể kinh doanh trong thế kỷ 21, kế toán quản trị bao gồm việc thiết kế và thực hiện các mô hình kinh doanh cạnh tranh, cung cấp giá trị và lợi nhuận tăng trưởng thông qua một nhóm cam kết của các cá nhân và thỏa mãn nhu cầu của tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, môi trường ngày nay gây nhiều khó khăn đặc biệt đối với việc quản trị.

Dưới đây là những giới thiệu để mọi người có thể hình dung 7 thách thức lớn đối với kế toán quản trị trong môi trường hiện tại.

Xem tiếp