BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PHÂN TÍCH, DỰ BÁO & ĐỊNH GIÁ

89.000 

Mô tả

BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PHÂN TÍCH, DỰ BÁO & ĐỊNH GIÁ

bao-cao-tai-chinh-phan-tich

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆT THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 mục đích và yêu cầu của chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính

1.2 các thành phần của hệ thống báo cáo tài chính

1.3 ảnh hưởng của các nhà quản trị doanh nghiệp tới báo cáo tài chính

1.4 báo cáo tài chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu

câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN\

2.1 ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

2.2 các khái niệm giả định và nguyên tắc kế toán liên quan

2.3 thông tin trình bày trên bảng cân đối kế toán

câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1 ý nghĩa của báo cáo kinh doanh

3.2 các khái niệm, giả định và nguyên tắc kế toán liên quan

3.3 thông tin trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh

3.4 ảnh hưởng của thay đổi chính sách kế toán tới báo cáo kết quả kinh doanh

câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 4 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

4.1 ý nghĩa cảu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.2 thông tin trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.3 báo cáo lưu chuyển tiền tệ và chu kỳ sống của doanh nghiệp

4.4 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 5 GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.1 ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

5.2 cơ sở dữ liệu phân tích báo cáo tài chính

5.3 nội dung phân tích báo cáo tài chính

5.4 phương pháp phân tích báo cáo tài chính

5.5 quy trình phân tích báo cáo tài chính

CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

6.1 ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính

6.2 phân tích cơ cấu nguồn vốn

6.3 phân tích mối liên hệ giữa huy động và sử dụng vốn

CHƯƠNG 7 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

7.1 ý nghĩa của phân tích khả năng thanh toán

7.2 phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn

7.3 phân tichskahr năng thanh toán dài hạn

CHƯƠNG 8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

8.1 ý nghĩa của phân tích hiệu quả kinh doanh

8.2 phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh

8.3 phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

8.4 phân tích hiệu quả sử dụng vốn đàu tư

CHƯƠNG 9 PHÂN TÍCH CÁC CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT

9.1 phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ nhà đàu tư trên thị trường chứng khoán

9.2 phân tích phát hiện dấu hiệu khủng hoảng tài chính cà phá sản

CHƯƠNG 10 DỰ BÁO TÀI CHÍNH

10.1 ý nghĩa của dự báo tài chính

10.2 các phương pháp dự báo tài chính

10.3 quy trình dự báo tài chính

10.4 dự báo tài chính trong điều kiện không chắc chắn

CHƯƠNG 11 ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

11.1 ý nghĩa của định giá doanh nghiệp

11.2 định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

11.3 định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận thặng dư

11.4 định giá doanh nghiệp trên cơ sở so sánh giá thị trường của các doanh nghiệp tương đồng

11.5 định giá doanh nghiệp theoc các phương thức khác

NHÀ SÁCH TUẤN MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC