PHƯƠNG PHÁP LUẬN DỰ BÁO

PHƯƠNG PHÁP LUẬN DỰ BÁO

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

– Chương 1: Dự báo trong quản lý hiện tượng kinh tế – xã hội.

– Chương 2: Phương pháp luận dự báo theo mô hình hàm xu thế.

– Chương 3: Phương pháp luận dự báo theo mô hình nhân quả.

Xin trân trọng giới thiệu.