CÂU HỎI, BÀI TẬP, TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

80.000 

Mô tả

CÂU HỎI, BÀI TẬP, TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

MỤC LỤC:

CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC

CHƯƠNG 2 ; CẦU CUNG VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN NHÓM

CHƯƠNG 8: THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT