ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảm giá!

99.000  89.100 

Mô tả

Đại cương văn hoá Việt Nam- đáp ứng nhu cầu bức thiết trong việc giảng dạy

Trong thời đại ngày nay , một nước giàu hay nghèo không chỉ ở chỗ có nhiều hay ít lao động , vốn ,kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên, mà chủ yếu ở chỗ có khả năng phát huy đến mức cao nhất tiềm năng sáng tạo của nguồn năng lực con người hay không? Tiềm năng sáng tạo này nằm trong yếu tố cấu thành văn hóa, nghĩa là trong ý chí nghị lực , tự cường, nhân cách và bản lĩnh , khả năng hiểu biết, sự trong sáng trong tâm hồn, đạo lý, lối sống , trình độ thẩm mỹ của mỗi cá nhân, của cả cộng đồng và của cả một dân tộc, một quốc gia

Trong bối cảnh đó , kiến thức về đại cương văn hóa Việt nam đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội của các dân tộc Việt nam trong qua trình hội nhập quốc tế và trong cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn hóa là chất keo dính các mối quan hệ kinh tế, chính trị , xã hội, tạo nên bản sắc dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, việc nghiên cứu giảng dậy môn học Đại cương văn hóa Việt Nam hiện nay là đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết cần được phổ cập cho sinh viên tất cả các loại hình học tập ở các trường đại học.

Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa nói chung , và nền văn hóa việt nam nói riêng , giúp họ nắm được từ khái niệm, các đặc trưng, chức năng cơ bản cùng các qui luật hình thành và phát triển cho đến tiến trình phát triển của nền văn hóa Việt Nam; giúp cho sinh viên hiểu được các thành phố, loại hình văn hóa, sự giao thoa và tiếp biến văn hóa trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế; nhận thức được đối với nước ta hiện nay nguồn lực phát triển trước hết và mạnh nhất chưa phải là khoa học và công nghệ, chưa phỉa là sức mạnh kinh tế mà là sức mạnh văn hóa, sức mạnh phẩm chất trí tuệ,bản lĩnh và chủ nghĩa nhân văn Việt nam, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc.

Do đó phải biến văn hóa dân tộc thành nội lực và tư bản trí tuệ , tư bản xã hội để phát triển kinh tế và xây dựng đất nước, để từ đó có trách nhiệm cùng với toàn Đảng , toàn dân xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tư tưởng chỉ đạo văn hóa của đất nước ta là nhằm tạo ra gia tốc ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội, nó là chìa khóa để đất nước ta phát triển toàn diện , hài hòa về mọi mặt , xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng , văn minh, đồng thời tự khẳng định vị thế của mình trong quá trình hội nhập với thế giới.

Đại cương văn hóa Việt Nam đi sâu vào phân tích nội dung trong 11 chương:

Phần 1: những vấn đề lý luận và tổng quan văn hóa Việt Nam. Phần này bao gồm 2 chương đầu

Chương 1: văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Giới thiệu về những vấn đề khái quát về văn hóa, những quy luật phát triển của văn hóa, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và trong công cuộc phát triển kinh tế và đề cập đến các Loại hình văn hóa

Chương 2: khái quát tiến trình văn hóa Việt Nam. Bao gồm Định vị văn hóa việt nam và Tiến trình văn hóa việt nam

Phần 2: cấu trúc các thành phần văn hóa Việt, nội dung xoay quanh 9 chương còn lại.
Chương 3: văn hóa nhận thức. Gồm có các Triết lý âm dương, Lịch và can chi

Chương 4: văn hóa tâm linh và đời sống tín ngưỡng phong tục tập quán. Là những khái luận về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và phong tục

Chương 5: đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Bao gồm các khái luận về tôn giáo, phật giáo và ki-to giáo( thiên chúa giáo), đạo cao đài, đạo hòa hảo, nho giáo ở Việt Nam, đạo giáo ở Việt Nam

Chương 6: nghệ thuật ngôn từ, văn hóa ứng xử và văn hóa tổ chức cộng đồng của người Việt bao gồm cả văn hóa trang phục, đô thị và đô thị hóa

Chương 7: văn hóa chính trị ở Việt Nam. Đi vào khái lược lịch sử chính trị Việt Nam, ý thức chính trị và văn hóa tổ chức nhà nước
Chương 8: văn hóa các dân tộc ít người. Giới thiệu khái lược về các dân tộc ít người, các đặc điểm chung của các dân tộc ít người sinh sống tại Việt Nam và văn hóa dân tộc ít người
Chương 9: văn hóa ẩm thực. đó là các quan niệm về ăn uống của người Việt nam, quá trình hình thành các đặc trưng ẩm thực của người Việt nam và các đặng trưng cơ bản trong văn hóa ẩm thực của người Việt nam

Chương 10: nghệ thuật tạo hình Việt Nam gồm có nghệ thuật điêu khắc và nghệ thuật kiến trúc

Chương 11: bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. trình bày về khái niệm , nội hàm của bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa cổ truyền Việt nam trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và những giải pháp để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Có thể nói cuốn sách không chỉ là tài liệu học tập quan trọng mà còn là cuốn sách kiến thức để mọi người dân đọc và hiểu về bản sắc dân tộc Việt Nam