GIÁO TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

106.000 

Mô tả

GIÁO TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

giao-trinh-dau-tu-tai-chinh

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH GIÁO TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA TS. VÕ THỊ THÚY ANH,

ThS. LÊ PHƯƠNG DUNG, ThS. ĐẶNG HỮU MẪN

MỤC LỤC……………………………………………………………………………5

 

DANH MỤC HÌNH VẼ………………………………………………………..13

 

DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………….17

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………20

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU………………………………………………..21

 

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………23

 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH……………27

 

1.1 Khái niệm về đầu tư tài chính…………………………………………..27

 

1.2 Các loại tài sản tài chính………………………………………………….29

 

1.2.1 Các công cụ nợ (Debt Instruments)……………………………….29

 

1.2.2 Các công cụ vốn (Equity Instruments)…………………………..31

 

1.2.3 Chứng khoán phái sinh……………………………………………….32

 

1.3 Phân biệt tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro………………………..34

 

1.4 Quá trình đầu tư tài chính…………………………………………………37

 

1.4.1 Phân tích chứng khoán………………………………………………..37

 

1.4.2 Quản trị danh mục đầu tư……………………………………………38

 

1.5 Đo lường tỷ suất lợi tức và rủi ro của một chứng khoán………39

 

1.5.1 Đo lường tỷ suất lợi tức………………………………………………39

 

1.5.2 Rủi ro……………………………………………………………………….49

 

1.5.3 Đo lường rủi ro trong đầu tư chứng khoán…………………….56

 

1.5.4 Đo lường rủi ro với dữ liệu quá khứ……………………………..59

 

1.6 Đo lường tỷ suất lợi tức kỳ vọng và rủi ro của danh mục đầu tư…59

 

1.6.1 Đo lường tỷ suất lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tư……59

 

1.6.2 Đo lường rủi ro của một danh mục đầu tư……………………..61

1.7 Phần bù rủi ro…………………………………………………………………80

 

1.7.1 Khái niệm phần bù rủi ro……………………………………………..80

 

1.7.2 Phần bù rủi ro và lý thuyết danh mục đầu tư…………………..80

 

1.8 Ngại rủi ro và giá trị hữu dụng………………………………………….81

 

1.8.1 Hàm hữu dụng và hệ số ngại rủi ro……………………………….82

 

1.8.2 Mối quan hệ giữa ngại rủi ro, giá trị hữu dụng và tỷ suất

 

lợi tức chắc chắn tương đương trong đầu tư…………………..86

 

1.8.3 Đường cong hữu dụng đồng nhất………………………………….89

 

1.9 Nguyên lý thống trị và sự ứng dụng trong đầu tư…………………92

 

Tóm tắt……………………………………………………………………………….94

 

Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………..96

 

Bài tập………………………………………………………………………………..98

 

Chương 2: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ…………………101

 

2.1 Phân bổ vốn giữa tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro……………101

 

2.1.1 Phân bổ vốn giữa tài sản (hoặc danh mục tài sản) rủi ro

 

và tài sản phi rủi ro…………………………………………………….102

 

2.1.2 Danh mục đầu tư bao gồm một tài sản rủi ro và một tài sản phi rủi ro………………………………………………………………….104

2.1.3 Chấp nhận rủi ro và sự phân bổ tài sản…………………………109

 

2.2 Đường thị trường vốn (CML) và chiến lược đầu tư thụ động…..116

 

2.3 Phân bổ vốn giữa các tài sản rủi ro và mô hình Markowitz…117

 

2.3.1 Phân bổ vốn giữa các tài sản rủi ro………………………………117

 

2.3.2 Phân bổ tối ưu vốn đầu tư trên các tài sản rủi ro –

 

Mô hình Markowitz…………………………………………………..127

 

2.4 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu……………………………………..132

 

2.4.1 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp không tồn tại tài sản phi rủi ro………………………………………………133

2.4.2 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp tồn tại

 

tài sản phi rủi ro……………………………………………………….133

 

2.5 Mô hình chỉ số đơn………………………………………………………..137

 

2.5.1 Sơ lược về mô hình chỉ sô đơn…………………………………….137

 

2.5.2 Mô hình chỉ số đơn và sự đa dạng hóa…………………………..141

 

2.6 Minh họa xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả Markowitz….143

 

2.6.1 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp không tồn tại tài sản phi rủi ro……………………………………………..149

 

2.6.2 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp tồn tại

 

tài sản phi rủi ro……………………………………………………….151

 

Tóm tắt……………………………………………………………………………..153

 

Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………155

 

Bài tập………………………………………………………………………………156

 

Chương 3: MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)….161

 

3.1 Tổng quan về lý thuyết thị trường vốn……………………………..161

 

3.1.1 Các giả định của lý thuyết thị trường vốn…………………….161

 

3.1.2 Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục đầu tư

 

rủi ro………………………………………………………………………163

 

3.1.3 Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro……………………………………………………………………….165

3.1.4 Danh mục thị trường…………………………………………………166

 

3.1.5 Đa dạng hóa danh mục đầu tư và loại bỏ rủi ro phi

 

hệ thống…………………………………………………………………..167

 

3.1.6 Đường thị trường vốn và lý thuyết phân cách……………….170

 

3.2 Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)……………………………..172

 

3.2.1 Các giả thiết của mô hình CAPM………………………………..173

 

3.2.2 Kết luận 1: Các nhà đầu tư đều nắm giữ danh mục

 

thị trường…………………………………………………………………174

 

3.2.3 Kết luận 2: Phần bù rủi ro………………………………………….175

 

3.2.4 Hệ số beta của danh mục thị trường…………………………….181

 

3.2.5 Hệ số beta và ý nghĩa………………………………………………..182

 

3.2.6 Đường thị trường chứng khoán……………………………………184

 

3.3 Mô hình CAPM khi loại bỏ những giả định………………………196

 

3.4 Một số lưu ý khi ước lượng và sử dụng hệ số bêta tại thị trường chứng khoán Việt Nam…………………………………………………..199

3.5 Mở rộng của mô hình CAPM………………………………………….200

 

Tóm tắt……………………………………………………………………………..203

 

Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………205

 

Bài tập………………………………………………………………………………206

 

Chương 4: MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ ARBITRAGE……………………………………………211

4.1 Các mô hình đa nhân tố………………………………………………….211

 

4.1.1 Mô hình một nhân tố…………………………………………………211

 

4.1.2 Mô hình đa nhân tố…………………………………………………..212

 

4.2 Sử dụng mô hình nhân tố để tính phương sai (Var) và

 

hiệp phương sai (Cov)…………………………………………………..213

 

4.2.1 Tính Cov với mô hình một nhân tố……………………………..213

 

4.2.2 Tính Cov với mô hình đa nhân tố………………………………..214

 

4.2.3 Dùng mô hình nhân tố để tính phương sai…………………….214

 

4.3 Mô hình nhân tố và danh mục đầu tư mô phỏng………………..215

 

4.4 Danh mục nhân tố thuần nhất………………………………………….216

 

4.4.1 Xây dựng danh mục đầu tư nhân tố thuần nhất…………….216

 

4.4.2 Phần bù rủi ro của các danh mục nhân tố thuần nhất…….217

 

4.5 Mô phỏng và kinh doanh chênh lệch giá………………………….218

 

4.5.1 Sử dụng các danh mục nhân tố thuần nhất để mô phỏng

 

tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán…………………………..219

 

4.5.2 Tỷ suất lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tư mô phỏng..219

 

4.6 Phân tích các danh mục đầu tư nhân tố thuần nhất dựa trên những tỷ trọng của các chứng khoán ban đầu…………………..220

 

4.7 Nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình đa nhân tố……………..221

 

4.8 Cơ hội Arbitrage……………………………………………………………223

 

4.9 Lý thuyết định giá Arbitrage…………………………………………..226

 

4.9.1 Các giả định của Lý thuyết định giá Arbitrage……………..227

 

4.9.2 Mô hình APT một nhân tố và đa dạng hóa danh mục

 

đầu tư………………………………………………………………………231

 

4.9.3 Lý thuyết định giá Arbitrage và đường thị trường

 

chứng khoán (SML)…………………………………………………..238

 

4.9.4 Mô hình APT một nhân tố và tài sản đơn…………………….239

 

4.9.5 Mô hình APT đa nhân tố……………………………………………240

 

4.10 Mô hình APT và CAPM……………………………………………….243

 

4.11 Cách sử dụng APT………………………………………………………244

 

4.12 Ví dụ về định giá chứng khoán sử dụng APT………………….245

 

4.13 Những mô hình đa nhân tố trong thực tiễn…………………….248

 

Tóm tắt……………………………………………………………………………..254

 

Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………255

 

Bài tập………………………………………………………………………………255

 

Chương 5: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU…………..261

 

5.1 Một số vấn đề cơ bản về cổ phiếu……………………………………261

 

5.1.1 Khái niệm cổ phiếu…………………………………………………..262

 

5.1.2 Các khái niệm liên quan đến cổ phiếu…………………………262

 

5.1.3 Các khái niệm liên quan đến giá trị của cổ phiếu…………..263

 

5.1.4 Cổ phiếu thường……………………………………………………….264

 

5.1.5 Cổ phiếu ưu đãi………………………………………………………..265

 

5.2 Phân tích cổ phiếu…………………………………………………………273

 

5.2.1 Phân tích vĩ mô………………………………………………………..275

 

5.2.2 Phân tích ngành………………………………………………………..276

 

5.2.3 Phân tích công ty và phân tích cổ phiếu……………………….279

 

5.3 Các phương pháp định giá cổ phiếu…………………………………288

 

5.4 Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền……………………………………………289

 

5.4.1 Nguyên lý chung của kỹ thuật chiết khấu dòng tiền………289

 

5.4.2 Các vấn đề thường gặp với kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

 

– DCF………………………………………………………………………291

 

5.4.3 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình DDM……………………293

 

5.4.4 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình FCFF – mô hình

 

chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp…………………299

 

5.4.5 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình FCFE – dòng tiền tự do đối với vốn chủ sở hữu………………………………………………300

5.5 Kỹ thuật định giá so sánh……………………………………………….303

 

5.5.1 Định giá cổ phiếu dựa vào kỹ thuật định giá so sánh…….303

 

5.5.2 Định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/E – giá/thu nhập…304

 

5.5.3 Định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/CF (giá/dòng tiền)…308

 

5.5.4 Phương pháp định giá bằng phương pháp P/BV – giá/giá trị sổ sách…………………………………………………………………….310

5.5.5 Định giá cổ phiếu dựa vào phương pháp P/S (giá/doanh số).312

 

5.6 Ước tính các yếu tố trong việc định giá cổ phiếu nước ngoài…313

 

5.6.1 Tỷ suất lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư…………………………313

 

5.6.2 Ước lượng Tỷ suất lợi tức kỳ vọng cho chứng khoán

 

nước ngoài………………………………………………………………313

 

5.6.3 Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng………………………………………….314

 

5.6.4 Dự báo tốc độ tăng trưởng cổ tức của cổ phiếu nước ngoài…320

 

Tóm tắt……………………………………………………………………………..321

 

Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………322

 

Bài tập………………………………………………………………………………323

 

Chương 6: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU………329

 

6.1 Một số vấn đề cơ bản về trái phiếu………………………………….329

 

6.1.1 Khái niệm trái phiếu………………………………………………….329

 

6.1.2 Các yếu tố cơ bản của trái phiếu…………………………………329

 

6.1.3 Phân loại trái phiếu……………………………………………………329

 

6.1.4 Các nguồn lợi tức tiềm năng của trái phiếu…………………..330

 

6.1.5 Các rủi ro của trái phiếu…………………………………………….332

 

6.2 Định giá trái phiếu (Bond evaluation)………………………………333

 

6.2.1 Mô hình giá trị hiện tại……………………………………………..333

 

6.2.2 Mô hình tỷ suất lợi tức của trái phiếu………………………….333

 

6.3 Các đại lượng đo lường lãi suất trong đầu tư trái phiếu………338

 

6.3.1 Lãi suất danh nghĩa (NY)…………………………………………..339

 

6.3.2 Lãi suất hiện hành (CY)…………………………………………….339

 

6.3.3 Lãi suất đáo hạn (YTM)…………………………………………….340

 

6.3.4 Lãi suất thực nhận (RCY)………………………………………….343

 

6.3.5 Lãi suất đầu tư lúc trái phiếu thu hồi (YTC)…………………346

 

6.4 Xác định giá trị trái phiếu tương lai…………………………………347

 

6.5 Xác định giá và lãi suất của trái phiếu vào ngày không thanh toán lãi………………………………………………………………………..348

6.6 Sự điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu được miễn thuế…….349

 

6.7 Định giá trái phiếu dựa vào lãi suất giao ngay……………………350

 

6.8 Các yếu tố cơ bản của lãi suất…………………………………………352

 

6.9 Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất…………………………………………….353

 

6.9.1 Các dạng đường cong lãi suất giao ngay lý thuyết…………353

 

6.9.2 Xây dựng đường cong lãi suất giao ngay lý thuyết………….355

 

6.9.3 Tính lãi suất kỳ hạn dựa vào đường cong lãi suất

 

giao ngay…………………………………………………………………359

 

6.10 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của giá trái phiếu..361

 

6.11 Đo lường khoảng thời gian đầu tư………………………………….366

 

6.11.1 Thời gian hoàn trả trung bình Macaulay……………………..366

 

6.11.2 Thời gian hoàn trả trung bình điều chỉnh……………………371

 

6.11.3 Độ lồi của trái phiếu………………………………………………..375

 

6.11.4 Thời gian hoàn trả trung bình hiệu quả………………………382

 

6.11.5 Thời gian hoàn trả trung bình và độ lồi của trái phiếu có thể thu hồi…………………………………………………………………..386

6.11.6 Thời gian hoàn trả trung bình thực nghiệm…………………389

 

6.12 Chênh lệch lãi suất………………………………………………………393

 

6.12.1 Mức chênh lệch lãi suất cố định………………………………..393

 

6.12.2 Chênh lệch lãi suất trong trường hợp có quyền chọn……396

 

Tóm tắt……………………………………………………………………………..398

 

Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………………399

 

Bài tập………………………………………………………………………………403