GIÁO TÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

Giảm giá!

69.000  62.100 

Mô tả

Tin học ứng dụng là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo hệ Đại học chính qui của Đại học Kinh tế Quốc dân. Giáo trình được tái bản lần này với mục đích cung cấp cho sinh viên một tài liệu học tập khoa học, xúc tích và có tính ứng dụng cao.
Mục đích của môn học Tin học ứng dụng là:
1 – Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kinh tế và các thành phần của nó.
2 – Trang bị cho cho sinh viên một phương pháp, một qui trình xây dựng một hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế và thương mại.
3 – Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giải quyết các bài toán thông dụng trong các hệ thống thông tin kinh tế từ việc xử lý các biểu mẫu kế toán, phân tích và dự báo kinh tế, sử dụng các hàm tài chính cho đến những kỹ năng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như khai thác cơ sở dữ liệu.
Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh tế được tái bản lần này bao gồm 7 chương.
Chương 1: Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế
Chương 2: Các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản
Chương 3: Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế
Chương 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế
Chương 5: Sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế
Chương 6: Phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế
Chương 7: Các bài toán tối ưu và ma trận trong kinh tế