GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Giảm giá!

118.000  106.200 

Mô tả

Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán” , Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ.

Giáo trình Kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán và được tái bản sau thẩm định của Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng với những đơn vị, cá nhân đã trực tiếp tham gia trong quá trình biên soạn, Bộ môn còn nhận được sự giúp đỡ về nguồn tài liệu và ý kiến của các tập thể và cá nhân khác nhau: Các khoa Kế toán của các trường: Trường Đại học kinh tế Thành phố HCM, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Đại học Popona (Hoa Kỳ); Đại học Saint Mary’s và Đại học Moncton (Canada); Các Công ty Kiểm toán Ernst & Young, Price Waterhouse – Coopers.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành biên soạn cuốn sách này. Đặc biệt chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi được xuất bản cuốn sách “Kiểm toán nội bộ hiện đại” của victor Z, Brink và Herbert Witt – nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để biên soạn cuốn sách này.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý, phê bình của độc giả cho lần tái bản lần này.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Chương thứ nhất: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN

Chương thứ hai: MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Chương thứ ba: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Chương thứ tư: ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Chương thứ năm: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Chương thứ sáu: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Chương thứ bảy: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

Chương thứ tám: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

PHẦN THỨ HAI: KIỂM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU

Chương thứ chín: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

Chương thứ mười: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MAU HÀNG VÀ THANH TOÁN

Chương thứ mười một : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO

Chương thứ mười hai : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ

NHÂN VIÊN

Chương mười ba : KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Chương mười bốn : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ HOÀN LẠI VỐN

Chương mười năm : KIỂM TOÁN TIỀN

Chương mười sáu : KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chương mười bảy : KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Chương mười tám : KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC