GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Giảm giá!

66.000  59.400 

Mô tả

GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ – TS. PHẠM THỊ HỒNG YẾN – ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Các doanh nghiệp Việt Nam ban đầu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh quốc tế qua hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng với trình độ kinh tế ngày càng được nâng cao, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được cải thiện, việc xây dựng và phát triển các hoạt động kinh doanh quốc tế, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai là xu hướng ngày càng phổ biến. Chính vì vậy, kinh doanh quốc tế là một trong những môn học giúp cung cấp cho các sinh viên cử nhân kinh tế, kinh doanh quốc tế có kiến thức cần thiết và những kỹ năng cơ bản trong kinh doanh quốc tế.

Giáo trình Kinh doanh quốc tế được biên soạn dựa trên các giáo trình Kinh doanh quốc tế của Hoa Kỳ, xuất bản năm 2011 dành cho các chương trình quốc tế, giảng dạy ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã chú trọng đến điều kiện và đặc diểm của Việt Nam để đưa vào những nội dung phù hợp và thiết thực.

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

1. Kinh doanh quốc tế

2. Môi trường kinh doanh quốc tế

3. Môi trường chung nhất của kinh doanh quốc tế – xu hướng toàn cầu hóa

4. Mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu

Chương 2: Sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc gia

1. Sự khác biệt của môi trường văn hóa giữa các quốc gia

2. Môi trường chính trị, môi trường pháp lý

3. Môi trường kinh tế

Chương 3: Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu

1. Môi trường thương mại

2. Môi trường đầu tư toàn cầu

Chương 4: Chiến lược kinh doanh quốc tế

1. Chiến lược kinh doanh quốc tế

2. Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế

3. Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

1. Thâm nhập thị trường quốc tế

2. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế