GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ

Giảm giá!

50.000  45.000 

Mô tả

Để kịp thời phục vụ cho yêu cầu đào tạo các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thuộc các hệ dài hạn tập trung, tại chức và hệ bằng đại học thứ 2. Bộ môn Kinh tế quốc tế thuộc Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế tổ chức bổ sung, nâng cấp và tái bản Giáo trình Kinh tế quốc tế theo chương trình cơ sở với 3 đơn vị học trình. Cuốn giáo trình này kế thừa, bổ sung và phát triển tiếp các nội dung của Giáo trình Kinh tế quốc tế do Bộ môn biên soạn.

Kinh tế quốc tế là bộ môn khoa học kinh tế nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cân thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi.

Sự hình thành và phát triển của quan hệ kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan. Ban đầu đó là sự trao đổi sản phẩm giữa các quốc gia do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên như đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, khí hậu…Tiếp theo, do sự phát triển về khoa học và công nghệ, giữa các nước còn nảy sinh sự khác biệt về trình độ kỹ thuật, bí quyết công nghệ, nguồn vốn tích lũy, nguồn lao động, trình độ quản lý…

Điều đó dẫn đến sự trao đổi các yếu tố của quá trình tái sản xuất, tức là làm cho trao đổi quốc tế phát triển cả về chiểu rộng và chiều sâu. Cơ sở của việc hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế còn do lợi ích trong chuyên môn hóa, trong việc đạt tới quy mô tối ưu của từng ngành sản xuất, trong việc đa dạng hóa nhu cầu tiêu dùng của dân cư và sự khác biệt trong nhu cầu và khả năng thanh toán của họ…

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt tới vị trí thuận lợi trong nền kinh tế thế giới. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại, bao gồm thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và di chuyển quốc tế về lao động, hợp tác về kinh tế và khoa học, công nghệ, các dịch vụ thu ngoại tệ (vận tải quốc tế, du lịch quốc tế, thông tin liên lạc quốc tế…).

Trên ý nghĩa đó, việc nghiên cứu môn học Kinh tế quốc tế là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và phương pháp luận, tạo điều kiện cho việc tổ chức và quản lý lĩnh vực kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia đạt hiệu quả cao.

Chung tôi bày tỏ lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học kinh tế quốc dân, Phòng quản lý đào tạo, nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân và các đơn vị trong trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lần tái bản giáo trình được thực hiện thuận lợi…