GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH DỰ BÁO

Giảm giá!

45.000  40.500 

Mô tả

Là công cụ không thể thiếu trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn, Lý thuyết Thống kê đã trở thành một môn học cơ sở của sinh viên tất cả các chuyên ngành khối kinh tế. Môn học đã được xuất bản thành giáo trình nhiều lần. Lần này “Giáo trình Lý thuyết Thống kê và Phân tích dự báo” được biên soạn trên cơ sở tiếp thu những nội dung và kinh nghiệm giảng dạy môn Lý thuyết Thông kê trong nhiều năm qua và yêu cầu ứng dụng trong quản lý kinh tế theo xu thê hội nhập.
Giáo trình biên soạn lần này có nhiều thay đổi, nhằm phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên trong tất cả các chuyên ngành của Học viện Tài chính, đồng thời là tài liệu tham khảo cho tất cả những người quan tâm đến lĩnh vực thống kê.