GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ LỄ HỘI

148.000 

Mô tả

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ LỄ HỘI

Print

Phần 1: SỰ KIỆN VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỰ KIỆN……………………..

Chương mở đầu: GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC………………………………………

  1. Bối cảnh ra đời môn học ……………………………………………………………….
  2. Thống nhất thuật ngữ sử dụng trong môn học…………………………………….
  3. Mục đích môn học ………………………………………………………………………..
  4. Đối tượng nghiên cứu của mô học……………………………………………………
  5. Phương pháp nghiên cứu của môn học……………………………………………..
  6. Kết cấu của cuốn sách “Tổ chức sự kiện và lễ hội”…………………………….

CHƯƠNG 1: SỰ KIỆN………………………………………………………………………..

  1. Các khái niệm……………………………………………………………………………….

1.1.1. Khái niệm sự kiện ……………………………………………………………….

1.1.2. Khái niệm lễ hội  ………………………………………………………………..

1.2. Phân loại sự kiện………………………………………………………………………..

1.2.1. Phân theo tiến trình thời gian (tiến trình lịch sử) ……………………….

1.2.2. Phân theo quy mô của sự kiện ………………………………………………

1.2.3. Phân theo nội dung sự kiện …………………………………………………..

1.2.4. Phân theo sự nổi tiếng và tính đặc trưng của sự kiện………………….

1.2.5. Phân theo tính chất lặp lại của sự kiện  …………………………………..

1.3. Những tác động của sự kiện………………………………………………………….

1.3.1. Về văn hóa và xã hội  ………………………………………………………….

1.3.2. Về môi trường   …………………………………………………………………..

1.3.3. Về chính trị  ……………………………………………………………………….

1.3.4. Về kinh tế và du lịch ……………………………………………………………

TÓM TẮT CHƯƠNG………………………………………………………………………..

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN  ……………………………………………….

CHƯƠNG 2 : NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỰ KIỆN…………………………………

2.1.  Các nhân tố cơ bản thúc đẩy sự ra đời ngành sự kiện………………………

2.1.1. Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tổ chức sự kiện trong xã hội hiện đại

2.1.2. Yêu cầu tính chuyên môn hóa trong tổ chức lễ hội và sự kiện…….

2.1.3. Thành tựu khoa học trên lĩnh vực công nghệ tin học và truyền thông

2.1.4. Sự ủng hộ của chính phủ và các nhà tài trợ………………………………

2.2. Các bộ phận hợp thành ngành công nghiệp sự kiện………………………….

2.2.1. Các nhà tổ chức sự kiện ……………………………………………………….

2.2.2. Các công ty quản lý sự kiện ………………………………………………….

2.2.3. Các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện ………………………………

2.2.4. Các hiệp hội ngành ……………………………………………………………..

2.2.5. Các cơ quan công quyền ………………………………………………………

2.3. Xu hướng phát triển của ngành sự kiện trên thế giới…………………………

2.3.1. Xu hướng dịch chuyển dòng địa điểm tổ chức sự kiện ………………

2.3.2. Xu hướng xanh hóa sự kiện ………………………………………………….

2.3.3. Xu hướng tổ chức sự kiện theo chủ đề ……………………………………

2.3.4. Xu hướng truyền thông xã hội và sự kiện trực tuyến …………………

2.3.5. Xu hướng chuyên nghiệp hóa trong tổ chức các sự kiện cá nhân…

2.4. Nghề tổ chức và quản trị sự kiện…………………………………………………..

2.4.1. Cơ hội nghề nghiệp ……………………………………………………………..

2.4.2. Các yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng và kiến thức …………………….

2.4.3. Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sự kiện  ……………………………

2.5. Tình hình tổ chức sự kiện ở việt nam……………………………………………..

2.5.1. Triển vọng về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam…………………….

2.5.2. Tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam ……………………………………

TÓM TẮT CHƯƠNG   ……………………………………………………………………..

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN ………………………………………………..

PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC SỰ KIỆN……………………………………………………….

CHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CHO SỰ KIỆN…………….

3.1. Khái niệm, phân loại và vai trò kế hoạch trong tổ chức sự kiện………….

3.1.1. Khái niệm và phân loại kế hoạch trong tổ chức sự kiện……………..

3.1.2. Vai trò kế hoạch trong tổ chức sự kiện…………………………………….

3.2. Thiết kế ý tưởng về sự kiện…………………………………………………………..

3.2.1. Các bên liên quan trong tổ chức sự kiện………………………………….

CHƯƠNG 4 : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SỰ KIỆN.   

4.1. Tổng quan về marketing sự kiện …………………………………………………..

4.1.1. Quan niệm về marketing sự kiện…………………………………………….

4.1.2. Vai trò của marketing sự kiện………………………………………………..

4.1.3. Đặc điểm sự kiện ………………………………………………………………..

4.1.4. Mối quan hệ giữa marketing sự kiện với quản trị sự kiện …………..

4.1.5. Các hoạt động cơ bản của marketing sự kiện……………………………

4.2. Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng sự kiện……………………….

4.2.1. Khách hàng của sự kiện………………………………………………………..

4.2.2. Các bước trong tiến trình ra quyết định mua của khách hàng sự kiện

4.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến tiến trình ra quyết định của khách hàng sự kiện

4.2.4. Sự hài lòng về sự kiện, chất lượng dịch vụ và ý định mua trong tương lai

4.3. Xây dựng chiến lược marketing cho sự kiện …………………………………..

4.3.1. Quan niệm chiến lược và vai trò chiến lược marketing cho sự kiện

4.3.2. Phân tích môi trường marketing sự kiện…………………………………..

4.3.3. Phân đoạn và xác định thị trường mục tiêu cho sự kiện……………..

4.3.4. Định vị sự kiện……………………………………………………………………

4.3.5. Phát triển những mục tiêu marketing sự kiện…………………………….

4.3.6. Lựa chọn chiến lược marketing cho sự kiện……………………………..

4.4. Marketing hỗn hợp cho sự kiện…………………………………………………….

4.4.1. Sản phẩm sự kiện ………………………………………………………………..

4.4.2. Giá ……………………………………………………………………………………

4.4.3. Phân phối …………………………………………………………………………..

4.4.4. Con người và đối tác ……………………………………………………………

4.4.5. Bằng chứng vật chất và quy trình trải nghiệm sự kiện ……………….

4.4.6. Truyền thông marketing tích hợp cho sự kiện ………………………….

TÓM TẮT CHƯƠNG………………………………………………………………………..

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN…………………………………………………

Phần 3: QUẢN TRỊ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN SỰ KIỆN……

CHƯƠNG 5 : QUẢN TRỊ DỰ ÁN SỰ KIỆN………………………………………….

5.1. Các kỹ thuật quản trị dự án sự kiện ………………………………………………

5.1.1. Quan niệm và vai trò của quản trị dự án sự kiện……………………….

5.1.2. Các giai đoạn trong quản trị dự án sự kiện……………………………….

5.1.3. Các kỹ thuật quản trị dự án sự kiện…………………………………………

5.2. Kiểm soát và ngân sách……………………………………………………………….

5.2.1. Kiểm soát……………………………………………………………………………….

5.3. Nhân lực …………………………………………………………………………………..

5.3.1. Lập kế hoạch nhân lực cho sự kiện…………………………………………….

5.3.2. Tạo động lực thúc đẩy nhân viên/TNV …………………………………..

5.3.3. Kỹ thuật xây dựng đội ngũ nhân viên và TNV hiệu quả…………….

5.4. Quản trị rủi ro và những vấn đề pháp lý trong tổ chức sự kiện ………….

5.4.1. Quan niệm rủi ro và quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện……………

5.4.2. Phân loại rủi ro trong tổ chức sự kiện………………………………………

5.4.3. Phương án chiến lược ứng phó rủi ro trong tổ chức sự kiện…………

5.4.4. Những vấn đề pháp lý trong tổ chức sự kiện…………………………….

TÓM TẮT CHƯƠNG………………………………………………………………………..

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN…………………………………………………

CHƯƠNG 5 : TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN SỰ KIỆN………………….

6.1. Hậu cần sự kiện …………………………………………………………………………

6.1.1. Quan niệm hậu cần trong tổ chức sự kiện………………………………..

6.1.2. Hậu cần giai đoạn trước sự kiện……………………………………………..

6.1.3. Hậu cần giai đoạn sự kiện diễn ra ………………………………………….

6.1.4. Hậu cần giai đoạn kết thúc sự kiện ………………………………………..

6.2. Dàn dựng sự kiện ……………………………………………………………………….

6.2.1. Chủ đề và thiết kế sự kiện …………………………………………………….

6.2.2. Kịch bản, lịch trình sản xuất sân khấu ……………………………………

6.2.3. Địa điểm tổ chức sự kiện………………………………………………………

6.2.4. Khách mời và khán giả…………………………………………………………

6.2.5. Người tham gia và nhóm thực hiện ………………………………………..

6.2.6. Lễ tân và ăn uống ……………………………………………………………….

6.2.7. Sân khấu, đạo cụ và trang trí …………………………………………………

6.2.8. Nguồn điện và hệ thống ánh sáng…………………………………………..

6.2.9. Âm thanh, phương tiện nghe nhìn và hiệu ứng đặc biệt …………….

6.2.10. Ghi lại sự kiện và những trường hợp bất ngờ…………………………..

6.3. Khai mạc và điều hành diễn biến sự kiện……………………………………….

6.3.1. Khai mạc sự kiện…………………………………………………………………

6.3.2. Điều hành diễn biến sự kiện………………………………………………….

6.4. Đánh giá và kết thúc sự kiện…………………………………………………………

6.4.1. Quan niệm và mục đích đánh giá sự kiện…………………………………….

6.4.2. Phương pháp đánh giá sự kiện……………………………………………….

6.4.3. Báo cáo đánh giá sự kiện ……………………………………………………..

6.4.4. Kết thúc sự kiện ………………………………………………………………….

TỔNG KẾT CHƯƠNG ……………………………………………………………………..

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN…………………………………………………

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO