KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Giảm giá!

106.000  95.400 

Mô tả

MỤC LỤC

Lời nói đầu

PHẦN I: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 Chương 1: Kế toán trong doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế

Chương 3: Hệ thống sổ kế toán Việt Nam

PHẦN II: KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chương 5: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp cản xuất

Chương 8: Kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Chương 9: Kế toán tài sản bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán

Chương 10: Kế toán vốn sở hữu trong doanh nghiệp