KẾ TOÁN THUẾ

198.000 

Mô tả

Chương: 1. Một số vấn đề lý luận chung về kế toán thuế

1.1. Khái quát về thuế và kế toán thuế

1.2.các quan điểm về kế toán toán thuế trong doanh nghiệp

1.3. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán thuế trong doanh nghiệp

Chương 2: Một số quy định về quản lý thuế

2.1. Kê khai thuế, tính thuế

2.2. nộp thuế

Chuong 3: Kế toán thuế gia trị gia tăng

3.1. Tổng quan về thuế GTGT

3.2. Kế toán thuế GTGT

3.3 PP kê khai thuế GTGT

Chương 4: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương 5: Kế toán thuế xuất nhập khẩu

Chương 6: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương 7: Kế toán thuế thu nhập cá nhân

Chương 8: kế toán các loại thuế , phí lệ phí khác

Mục Lục.

Nhà sách kinh tế Tuấn Minh giới thiệu