KIỂM TOÁN

Giảm giá!

110.000  88.000 

Mô tả

Chương 1: Tổng quan và kiểm toán độc lập;Chương 2: Môi trường kiểm toán;Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ;Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán;Chương 5: Bằng chứng kiểm toán;Chương 6: Kiểm toán trong môi trường tin học;Chương 7: Hoàn thành kiểm toán;Chương 8: Kiểm toán tiền;Chương 9: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng;Chương 10: kiểm toán hàng tồn kho và gía vốn hàng bán;Chương 11: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao;Chương 12: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;Chương 13: Kiểm toán thu nhập và chi phí;Chương 14: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán;Chương 15: Kiểm toán nội bộ;Chương 16: Kiểm toán Nhà nước.