KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Giảm giá!

108.000  97.200 

Mô tả

Kiểm toán nội bộ là một công cụ hữu hiệu để kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, việc sử dụng kiểm toán nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động đã trở thành xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Hiện nay, kiểm toán nội bộ đã được triển khai rộng rãi tại các doanh nghiệp. Một số đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ, đáp ứng được yêu cầu của các nhà quản trị cũng như các nhà đầu tư, tuy nhiên, hoạt động của kiểm toán nội bộ tại nhiều đơn vị vẫn chưa thực sự hiệu quả do nhận thức của các nhà quản lý về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kiểm toán nội bộ còn chưa đúng đắn, dẫn đến tổ chức kiểm toán nội bộ còn nhiều vấn đề bất cập..

Nhằm giúp bạn đọc hệ thống hóa toàn bộ những vấn đề cơ bản và nâng cao vềkiểm toán nội bộ, cuốn sách Kiểm toán nội bộ được biên soạn.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về kiểm toán nội bộ

Chương 2. Kiểm soát và bản chất của kiểm soát

Chương 3. Các kiểm soát tài chính cơ bản

Chương 4. Hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương 5. Đánh giá kiểm soát nội bộ từ KTV bên ngoài

Chương 6. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ

Chương 7. Tổ chức kiểm toán nội bộ và mối quan hệ của kiểm toán nội bộ với các bộ phận khác.

Chương 8. Kiểm toán nội bộ và hoạt động kế toán trong đơn vị

Chương 9. Phương pháp kiểm toán

Chương 10. Qui trình kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Chương 11. Báo cáo của kiểm toán nội bộ

Chương 12. Đánh giá các hoạt động của kiểm toán nội bộ

Chương 13. Kiểm toán mục tiêu

Chương 14. Kiểm toán các khoản phải thu

Chương 15. Kiểm toán quá trình thanh toán