KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

Giảm giá!

88.000  74.800 

Mô tả

Bạn đọc thân mến!

Sau khi quyển sách được xuất bản lần thứ nhất, chúng tôi đã nhận được nhiều sự góp ý thiết thực và chân tình từ quý thầy cô và các bạn sinh viên. Bạn đọc đã góp ý về phần trình bày cũng như nội dung và một số sai sót trong quyển sách. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc tới quyển sách trong thời gian qua. Lần xuất bản này chúng tôi đã sửa một số sai sót và bổ sung thêm một số nội dung.

Chúng tôi bổ sung thêm phần bài tập ở cuối mỗi chương, và đề thi mẫu để các bạn kiểm tra khả năng tiếp thu của mình.

Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy, một số bạn sinh viên chỉ lo tập trung giải từng bài toán cụ thể mà không khái quát được dạng toán tổng quát.  Cùng một bảng số liệu, cùng một nội dung các câu hỏi nhưng khi để thi hỏi với câu văn khác đi thì các bạn cảm thấy lúng túng và không biết giải quyết như thế nào, trong khi thực chất dạng toán này mình đã làm qua rồi.

Do đó ở phần lý thuyết chúng tôi cố gắng trình bày chi tiết mọi vấn đề và mọi dạng toán thường gặp, ở phần bài tập chúng tôi biên soạn với mức độ từ dễ đến khó, có tính khái quát cao, với hy vọng sau khi học xong các bạn nắm được cốt lõi của vấn đề cần quan tâm.

Tâm nguyện của chúng tôi là sau khi đọc xong quyển sách này, bạn đọc sẽ nắm vững những nội dung cơ bản nhất của kinh tế lượng để ứng dụng vào học tập và công việc của mình.

Một lần nữa, chúng tôi luôn mong muốn nhận được mọi sự góp ý và phê bình của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NGỎ

MỤC LỤC

PHẦN 1: KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

1.1 CÁC QUAN ĐIỂM VỀ KINH TẾ LƯỢNG

1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ LƯỢNG

1.3 KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HỒI QUY

1.4 PHÂN BIỆT CÁC LOẠI QUAN HỆ

1.5 SỐ LIỆU

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: HỘI QUY HAI BIẾN

2.1 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ HỒI QUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT THÔNG THƯỜNG OLS

2.2 CÁC TỔNG BÌNH PHƯƠNG ĐỘ LỆCH

2.3 HỆ SỐ XÁC ĐỊNH

2.4 CÁC GIẢ THIẾT CỦ PHƯƠNG PHÁP OLS

2.5 CÁC TÍNH CHẤT CẢU HỆ SỐ HỒI QUY

2.6 KHOẢNG TIN CẬY

2.7 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT

2.8 HỒI QUY VÀ ĐƠN VỊ ĐO CỦA BIẾN

2.9  TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ ỨNG DỤNG HÀM HỒI QUY HAI BIẾN

3.1 NHẮC LẠI KHÁI NIỆM VỀ BIẾN TẾ, HỆ SỐ CO GIÃN

3.2 MÔ HÌNH HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ

3.3 MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH LOG

3.4 MÔ HÌNH BÁN LOGARIT

3.5 MÔ HÌNH NGHỊCH ĐẢO

3.6 SO SÁNG R2 GIỮA CÁC MÔ HÌNH

3.7 CÁC THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4: HỒI QUY NHIỀU BIẾN

4.1 HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ PRF, HỒI QUY MẪU NHIỀU BIẾN

4.2 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ HỒI QUY

4.3 HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

4.4 CÁC GIẢ THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP OLS TRÌNH BÀY DƯỚI DẠNG MA TRÂN

4.5 CÁC TÍNH CHẤT CỦA HỆ SỐ HỒI QUY

4.6 KHOẢNG TIN CẬY

4.7 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT

4.8 MỘT SỐ THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5: BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY

5.1 KHÁI NIỆM VỀ BIẾN GIẢ

5.2 KỸ THUẬT SỬ DỤNG BIẾN GIẢ

5.3 Ý NGHĨA HỆ SỐ HỒI QUY CỦA BIẾN GIẢ

5.4 MỘT SỐ THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

PHẦN 2: KINH TẾ LƯỢNG CƠ SỞ

CHƯƠNG 6: ĐA CỘNG TUYẾN

6.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐA CỘNG TUYẾN

6.2 ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ KHI CÓ ĐA CỘNG TUYẾN

6.3 HẬU QUẢ CỦA ĐA CỘNG TUYẾN

6.4 CÁC PHÁT TRIỂN ĐA CỘNG TUYẾN

6.5 CÁCH KHẮC PHỤC

6.6 THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG SAI CỦA NHIỀU THAY ĐỔI

7.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

7.2 HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

7.3 CÁCH PHÁT HIỆN

7.4  CÁCH KHẮC PHỤC

7.5 THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8: TƯƠNG QUAN CỦA NHIỄU

8.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỰ TƯƠNG QUAN

8.2 HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN

8.3 CÁCH PHÁT HIỆN

8.4 CÁCH KHẮC PHỤC

8.5 THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH ĐẶC CHƯNG VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

9.1 CÁC THUỘC TÍNH CỦA MÔ HÌNH TỐT

9.2 CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

9.3 HẬU QUẢ KHI CHỌN MÔ HÌNH SAI

9.4 KIỂM ĐỊNH BỎ SÓT BIẾN

9.5 KIỂM ĐỊNH THỪA BIẾN

9.6 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY: CHỌN LỰA GIỮA MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH VÀ TUYẾN TÍNH LOG

9.7 MÔ HÌNH KHÔNG LỒNG NHAU

9.8 THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH HỒI QUY TRONG DỰ BÁO

10.1 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HAI BIẾN

10.2 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH NHIỀU BIẾN

10.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỰ BÁO

10.4 THÍ DỤ

BÀI TẬP CHƯƠNG 10

PHẦN 3: ĐỀ THI MẪU

ĐỀ 1: HỆ TẠI CHỨC

ĐỀ 2: HỆ TẠI CHỨC

ĐỀ 1: HỆ CHÍNH QUY

ĐỀ 2: HÊN CHÍNH QUY

ĐỀ TỔNG HỢP

PHẦN 4: PHỤ LỤC