LUẬT THƯƠNG MẠI

24.000 

Mô tả

LUẬT THƯƠNG MẠI

Chương 1: Những quy định chung

Mục 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Mục 2: Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Mục 3: Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Chương 2: Mua bán hàng hóa

Mục 1: Các quy định chung đối với hoạt động mua bán hàng hóa

Mục 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Mục 3: Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Chương 3: Cung ứng dịch vụ

Mục 1: Các quy định chung đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Mục 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ

Chương 4: Xúc tiền thương mại

Mục 1: Khuyến mại

Mục 2: Quản cáo thương mại

Mục 3: Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Mục 4: Hội chợ triển lãm thương mại

Chương 5: Các hoạt động trung gian thương mại

Mục 1: Đại diện cho thương nhân

Mục 2: Môi giới thương mại

Mục 3: Ủy thác mua bán hàng hóa

Mục 4: Đại lý thương mại

Chương 6: Một số hoạt động thương mại cụ thể khác

Mục 1: Gia công trong thương mại

Mục 2: Đấu giá hàng hóa

Mục 3: Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

Mục 4: Dịch vụ logistics

Mục 5: Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Mục 6: Dịch vụ giám định

Mục 7: Cho thuê hàng hóa

Mục 8: Nhượng quyền thương mại

Chương 7: Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại

Mục 1: Chế tài trong thương mại

Mục 2: Giải quyết tranh chấp trong thương mại

Chương 8: Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

Chương 9: Điều khoản thi hành