NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

64.500 

Mô tả

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

nghiep-vu-ngan-hang-kho-nho

chương 1 tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại

các vấn đề căn bản về ngân hàng thương mại

phân loại ngân hàng thương mại

cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại

chương 2 nghiệp vụ huy động vốn

hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại\tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn

chương 3 các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng

những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng

quy trình tín dụng

chương 4 nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

các vấn đề chung về cho vay doanh nghiệp

cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

….

chương 5 phân tích tín dụng và quyết định cho vay

mục đích phân tích tín dụng

thông tin phục vụ phân tích tín dụng

các nội dung cần phân tích

….

chương 6 thẩm định tín dụng và quyết định cho vay dự án

chương 7 nghiệp vụ cho thuê tài chính

chương 8 nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu

chương 9 nghiepj vụ bảo lãnh

chương 10 nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

chương 11 nghiệp vụ thanh toán quốc tế

chương 12 nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

chương 13 nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

chương 14 nghiệp vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân

chương 15 nghiệp vụ ngân hàng điện tử

chương 16 phân tích và đánh giá các loại rủi ro trong hoạt động ngan hàng

chương 17 xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng