NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giảm giá!

148.500  133.650 

Mô tả

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

nghiep-vu-ngan-hang-thuong-mai

 1. Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn :

Sau khi hoïc xong phaàn naøy, sinh vieân coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc neàn taûng vaø coù caùi nhìn toaøn dieän veà caùc lónh vöïc maø moät ngaân haøng thöông maïi vaän haønh nhö theá naøo ?

Caùc nghieäp vuï trong ngaân haøng ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? Coù theå noùi ñaây laø moân quan troïng nhaát trong ngaønh taøi chính ngaân haøng maø moät sinh vieân ngaønh taøi chính ngaân haøng buoäc phaûi bieát. Hieän nay, caùc ngaønh khaùc nhö : keá toaùn, quaûn trò kinh doanh, … cuõng ñöa moân nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi vaøo laøm moân hoïc baét buoäc vì baát cöù ai laøm vieäc trong lónh vöïc kinh teá ñeàu neân bieát caùc nghieäp vuï maø ngaân haøng vaän haønh lieân quan ñeán coâng ty cuûa mình nhö theá naøo ?

 1. Moâ taû vaén taét noäi dung hoïc phaàn :

Hoïc phaàn naøy ñeà caäp caùc nghieäp vuï hieän ñaïi, ña daïng maø moät ngaân haøng hoaït ñoäng trong cô cheá thò tröôøng nhö theá naøo? Caùc nghieäp vuï ñöôïc ñeà caäp raát ña daïng : thí duï nhö : Nghieäp vuï huy ñoäng voán (bao goàm : nghieäp vuï huy ñoäng tieàn göûi, nghieäp vuï phaùt haønh chöùng töø coù giaù), caùc nghieäp vuï caáp tín duïng thí duï nhö : nghieäp vuï cho vay khaùch haøng doanh nghieäp (ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn), phaân tích tín duïng vaø quyeát ñònh cho vay, xeáp haïng tín duïng doanh nghieäp, nghieäp vuï cho vay taøi saûn, nghieäp vuï bao thanh toaùn, nghieäp vuï taøi trôï xuaát khaåu, nhaäp khaåu, nghieäp vuï chieát khaáu, taùi chieát khaáu, nghieäp vuï baûo laõnh, nghieäp vuï cho vay khaùch haøng caù nhaân, caùc nghieäp vuï quaûn lyù ruûi ro: tín duïng, laõi suaát, tyû giaù, nghieäp vuï khaùch haøng caùc nhaân, nghieäp vuï ngaân haøng ñieän töû…

Caùc nghieäp vuï naøy ñöôïc  trình baøy thaät chi tieát ñeå ngöôøi hoïc coù theå vaän duïng vaøo thöïc teá : lyù thuyeát coâ ñoïng xuùc tích, ví duï minh hoaï vaø tình huoáng trong thöïc teá hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, böôùc ñaàu tìm hieåu caùch thöùc phaân tích vaø thaåm ñònh tín duïng, vaø phaân tích vaø nhaän daïng ruûi ro vaø caùch thöùc phoøng ngöøa ruûi ro.

 1. Ñieàu kieän tieân quyeát :

3.1 Caùc moân hoïc tieân quyeát : tieàn teä ngaân haøng, taøi chính doanh nghieäp, Excel öùng duïng trong taøi chính.

3.2 Caùc moân hoïc  tröôùc : tieàn teä ngaân haøng, taøi chính doanh nghieäp, Excel öùng duïng trong taøi chính.

 1. Phaân boá chöông trình :

 

Chöông 1 : CHÖÙC NAÊNG VAØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

 1. CAÙC VAÁN ÑEÀ CAÊN BAÛN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI (NHTM)

1.1. Ñònh nghóa NHTM

1.2. Chöùc naêng cuûa NHTM

 1. PHAÂN LOAÏI NHTM

2.1. Döïa vaøo hình thöùc sôû höõu

2.1.1. Ngaân haøng thöông maïi Nhaø nöôùc

2.1.2. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn

2.1.3. Ngaân haøng lieân doanh

2.1.4. Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi

2.2. Döïa vaøo chieán löôïc kinh doanh

2.2.1. Ngaân haøng baùn buoân

2.2.2. Ngaân haøng baùn leû

2.2.3. Ngaân haøng vöøa baùn buoân vöøa baùn leû

2.3. Döïa vaøo quan heä toå chöùc

III. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA MOÄT NHTM

 1. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU CUÛA NHTM

4.1. Hoaït ñoäng huy ñoäng voán

4.2. Hoaït ñoäng caáp tín duïng

4.2.1. Cho vay

4.2.2. Baûo laõnh

4.2.3. Chieát khaáu

4.2.4. Cho thueâ taøi chính

4.2.5. Bao thanh toaùn

4.2.6. Taøi trôï nhaäp khaåu

4.2.7. Taøi trôï xuaát khaåu

4.2.8. Cho vay thaáu chi

4.2.9. Cho vay theo haïn möùc tín duïng vaø haïn möùc tín duïng döï phoøng

4.2.9.1. Cho vay theo haïn möùc tín duïng

4.2.9.2. Cho vay theo haïn möùc tín duïng döï phoøng

4.3. Hoaït ñoäng dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ

4.4. Caùc hoaït ñoäng khaùc

4.4.1. Goùp voán vaø mua coå phaàn

4.4.2. Tham gia thò tröôøng tieàn teä

4.4.3. Kinh doanh ngoaïi hoái

4.4.4. UÛy thaùc vaø nhaän uûy thaùc

4.4.5. Cung öùng dòch vuï baûo hieåm

4.4.6. Tö vaán taøi chính

4.4.7. Baûo quaûn vaät quyù giaù

 1. PHAÂN LOAÏI CAÙC NGHIEÄP VUÏ NHTM

5.1. Döïa vaøo baûng caân ñoái taøi saûn

5.1.1. Nghieäp vuï noäi baûng

5.1.2. Nghieäp vuï ngoaïi baûng

5.2. Döïa vaøo ñoái töôïng khaùch haøng

5.2.1. Caùc nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng doanh nghieäp

5.2.2. Caùc nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân

 1. AÛNH HÖÔÛNG MOÂI TRÖÔØNG PHAÙP LYÙ ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHTM

6.1. Caùc quy ñònh veà voán

6.2. Caùc quy ñònh veà döï tröõ vaø baûo ñaûm an toaøn

6.3. Caùc quy ñònh veà cho vay

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

Chöông 2 : ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

 1. KHUOÂN KHOÅ ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG NHTM

1.1. Muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa NHTM

1.1.1. Taïo ra giaù trò

1.1.2. Vaán ñeà maâu thuaãn giöõa chuû sôû höõu vaø ngöôøi ñieàu haønh

1.1.3. Traùch nhieäm ñoái vôùi xaõ hoäi

1.2. Noäi dung ñaùnh giaù hoaït ñoäng NHTM

1.2.1. Ñaùnh giaù hoaït ñoäng beân trong

1.2.1.1. Hoaïch ñònh chieán löôïc cuûa ngaân haøng

1.2.1.2. Coâng ngheä

1.2.1.3. Phaùt trieån nhaân löïc

1.2.1.4. Tình hình hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng

1.2.2. Ñaùnh giaù hoaït ñoäng beân ngoaøi

1.2.2.1. Thò phaàn

1.2.2.2. Tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp lyù

1.2.2.3. Nieàm tin cuûa coâng chuùng vaø nhaø ñaàu tö

 1. CAÙC BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH CUÛA NHTM

2.1. Baûng caân ñoái keá toaùn (Balance sheet)

2.2. Baùo caùo keát quaû kinh doanh (Income Statement)

2.3. Baùo caùo tình hình nguoàn voán chuû sôû höõu (Statement Of Changes In Equity)

2.4. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä (Statement Of Cash Flows)

III. ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHTM QUA CAÙC TYÛ SOÁ TAØI CHÍNH

3.1. Caùc tyû soá ño löôøng lôïi nhuaän

3.1.1. Lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (Return On Equity – ROE)

3.1.2. Lôïi nhuaän treân taøi saûn (Return On Assets – ROA)

3.1.3. Caùc chæ tieâu khaùc ño löôøng khaû naêng sinh lôïi

3.1.4. Quan heä giöõa caùc chæ tieâu ño löôøng khaû naêng sinh lôïi

3.2. Caùc tyû soá ño löôøng ruûi ro

3.2.1. Tyû leä cho vay (Loan ratio)

3.2.2. Tyû soá thanh khoaûn (Liquidity Ratio)

 1. ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG NHTM DÖÏA THEO CHÆ TIEÂU LÔÏI NHUAÄN KINH TEÁ

4.1. Lôïi nhuaän treân voán coù hieäu chænh ruûi ro (Risk-Adjusted Return On Capital – RAROC)

4.2. Giaù trò kinh teá taêng theâm (Economic Value Added – EVA)

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH

PHUÏ LUÏC :

–     Baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát (Ngaøy 31/12/2006) cuûa ngaân haøng Sacombank

–     Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát(Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31/12/2006)
cuûa ngaân haøng Sacombank

–     Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát (Cho nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31/12/2006)
cuûa ngaân haøng Sacombank

PHAÀN 2

NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN

Chöông 3 : NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG TIEÀN GÖÛI

 1. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN

1.1. Ñoái vôùi NHTM

1.2. Ñoái vôùi khaùch haøng

 1. HOAÏT ÑOÄNG HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

III. NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG TIEÀN GÖÛI CUÛA NHTM

3.1. Huy ñoäng voán qua taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn

3.1.1. Ñoái töôïng khaùch haøng vaø tình huoáng söû duïng

3.1.2. Thuû tuïc môû taøi khoaûn

3.1.3. Tính laõi tieàn göûi thanh toaùn

3.2. Huy ñoäng voán qua taøi khoaûn tieàn göûi caù nhaân

3.3. Huy ñoäng voán qua taøi khoaûn tieàn göûi tieát kieäm

3.3.1. Tieát kieäm khoâng kyø haïn

3.3.2. Tieát kieäm ñònh kyø

3.3.3. Caùc loaïi tieát kieäm khaùc

 1. CAÙC BIEÄN PHAÙP THU HUÙT TIEÀN GÖÛI KHAÙCH HAØNG CUÛA NHTM

4.1. Phaùt trieån ña daïng hoùa saûn phaåm tieàn göûi

4.1.1. Ña daïng hoùa saûn phaåm tieàn göûi theo kyø haïn

4.1.2. Ña daïng hoùa saûn phaåm theo loaïi ñoàng tieàn göûi

4.1.3. Ña daïng hoùa saûn phaåm tieàn göûi theo soá dö

4.1.4. Ña daïng hoùa saûn phaåm tieát kieäm theo soá dö

4.1.5. Ña daïng hoùa saûn phaåm theo nhoùm khaùch haøng

4.2. Toái ña hoùa söï tieän lôïi cho khaùch haøng

4.2.1. Môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh ñeå ñöa dòch vuï tieàn göûi ñeán saùt ñòa baøn daân cö

4.2.2. Phaùt trieån coâng ngheä hieän ñaïi ñeå khaùch haøng coù theå giao dòch qua ñieän thoaïi
hoaëc internet

4.2.3. Taïo cho khaùch haøng taâm lyù thoaûi maùi vaø thoûa maõn khi böôùc chaân ñeán göûi tieàn

4.3. Naâng cao trình ñoä tö vaán vaø kyõ naêng baùn haøng cuûa nhaân vieân

4.4. Xaây döïng hình aûnh vaø thöông hieäu ngaân haøng

4.5. Khuyeán maõi thu huùt tieàn göûi

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 4 : NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN QUA PHAÙT HAØNH CHÖÙNG TÖØ COÙ GIAÙ

 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ CAÙC LOAÏI GIAÁY TÔØ COÙ GIAÙ
 2. HUY ÑOÄNG VOÁN NGAÉN HAÏN QUA PHAÙT HAØNH CAÙC LOAÏI GIAÁY TÔØ COÙ GIAÙ

2.1. Xaùc ñònh khaùch haøng tieàm naêng

2.2. Ñeà nghò phaùt haønh giaáy tôø coù giaù ngaén haïn

2.3. Thoâng baùo phaùt haønh giaáy tôø coù giaù

2.4. Phaùt haønh giaáy tôø coù giaù ngaén haïn vaø huy ñoäng tieàn göûi ngaén haïn

2.5. Huy ñoäng voán ngaén haïn thoâng qua phaùt haønh kyø phieáu

2.6. Huy ñoäng voán ngaén haïn thoâng qua phaùt haønh chöùng chæ tieàn göûi

2.7. Caùch tính laõi ñoái vôùi giaáy tôø coù giaù

III.  HUY ÑOÄNG VOÁN TRUNG VAØ DAØI HAÏN QUA PHAÙT HAØNH CAÙC LOAÏI GIAÁY TÔØ
COÙ GIAÙ

3.1. Xaùc ñònh khaùch haøng tieàm naêng

3.2. Huy ñoäng voán daøi haïn baèng phaùt haønh traùi phieáu

3.3. Huy ñoäng voán daøi haïn baèng phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi

3.4. Huy ñoäng voán daøi haïn baèng phaùt haønh coå phieáu

3.4.1. Phaân loaïi coå phieáu thaønh coå phieáu voâ danh vaø coå phieáu kyù danh

3.4.2. Phaân loaïi coå phieáu thaønh coå phieáu phoå thoâng vaø coå phieáu öu ñaõi

3.4.3. Thöù nhaát laø quyeàn ñöôïc chia coå töùc öu tieân

3.4.4. Thöù hai laø quyeàn ñöôïc chia taøi saûn öu tieân trong tröôøng hôïp coâng ty bò thanh lyù

3.5. Xaùc ñònh chi phí huy ñoäng voán daøi haïn cuûa NHTM

3.5.1. Chi phí huy ñoäng voán baèng traùi phieáu

3.5.2. Chi phí huy ñoäng voán baèng coå phieáu

 1. HUY ÑOÄNG VOÁN TÖØ CAÙC TOÅ CHÖÙC TÍN DUÏNG KHAÙC VAØ TÖØ NGAÂN HAØNG
  NHAØ NÖÔÙC CAÙC BIEÄN PHAÙP TAÊNG VOÁN CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

PHAÀN 3

NGHIEÄP VUÏ CAÁP TÍN DUÏNG KHAÙCH HAØNG DOANH NGHIEÄP

Chöông 5 : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG CUÛA NHTM

 1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG

1.1. Caùc loaïi tín duïng ngaân haøng

1.1.1. Döïa vaøo muïc ñích cuûa tín duïng

1.1.2. Döïa vaøo thôøi haïn tín duïng

1.1.3. Döïa vaøo möùc ñoä tín nhieäm cuûa khaùch haøng

1.1.4. Döïa vaøo phöông thöùc cho vay

1.1.5. Döïa vaøo phöông thöùc hoaøn traû nôï vay

1.2. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh laõi suaát cho vay

1.2.1. Laõi suaát phi ruûi ro

1.2.2. Laõi suaát huy ñoäng voán

1.2.3. Laõi suaát cô baûn

1.2.4. Caùch xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo laõi suaát cô baûn

1.2.5. Caùch xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo laõi suaát LIBOR hoaëc SIBOR

1.2.6. Caùch xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo RAROC

 1. QUY TRÌNH TÍN DUÏNG

2.1. YÙ nghóa cuûa vieäc thieát laäp quy trình tín duïng

2.2. Quy trình tín duïng caên baûn

2.2.1. Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng

2.2.2. Phaân tích tín duïng

2.2.3. Quyeát ñònh vaø kyù hôïp ñoàng tín duïng

2.2.3.1. Cô sôû ñeå ra quyeát ñònh tín duïng

2.2.3.2. Quyeàn phaùn quyeát tín duïng

2.2.4. Giaûi ngaân

2.2.5. Giaùm saùt tín duïng

2.2.6. Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng

2.2.6.1. Thu nôï

2.2.6.2. Taùi xeùt hôïp ñoàng tín duïng

2.2.6.3. Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng

III. BAÛO ÑAÛM TÍN DUÏNG

3.1. Giôùi thieäu chung veà caùc hình thöùc baûo ñaûm tín duïng

3.2. Caùc hình thöùc baûo ñaûm tín duïng

3.2.1. Baûo ñaûm tín duïng baèng taøi saûn theá chaáp

3.2.1.1. Theá chaáp baát ñoäng saûn

3.2.1.2. Theá chaáp giaù trò quyeàn söû duïng ñaát

3.2.2. Baûo ñaûm tín duïng baèng taøi saûn caàm coá

3.2.3. Baûo ñaûm baèng taøi saûn hình thaønh töø voán vay

3.2.4. Baûo ñaûm tín duïng baèng hình thöùc baûo laõnh

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

NGHIEÂN CÖÙU TÌNH HUOÁNG NGAÂN HAØNG CMB

Chöông 6 : NGHIEÄP VUÏ CHO VAY KHAÙCH HAØNG DOANH NGHIEÄP

 1. CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ CHO VAY DOANH NGHIEÄP

1.1. Caùc khaùi nieäm

1.2. Nguyeân taéc vay voán

1.2.1.      Söû duïng voán ñuùng muïc ñích ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng

1.2.2.      Hoaøn traû nôï goác vaø laõi voán vay ñuùng thôøi haïn ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng
tín duïng

1.3. Ñieàu kieän vay

1.4. Muïc ñích vay voán

1.5. Hoà sô vay voán

1.6. Thaåm ñònh vaø quyeát ñònh cho vay

1.7. Hôïp ñoàng tín duïng

1.8. Giôùi haïn vaø haïn cheá cho vay

1.9. Nhöõng tröôøng hôïp khoâng cho vay

1.10. Caùc phöông thöùc cho vay

 1. CHO VAY NGAÉN HAÏN ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP

2.1. Xaùc ñònh nhu caàu voán ngaén haïn cuûa doanh nghieäp

2.1.1. Nhu caàu taøi trôï ngaén haïn thöôøng xuyeân

2.1.2. Nhu caàu taøi trôï ngaén haïn thôøi vuï

2.2. Phöông thöùc cho vay ngaén haïn

2.2.1. Cho vay töøng laàn

2.2.1.1. Phaùt tieàn vay

2.2.1.2. Thu nôï vaø laõi

2.2.1.3. Phaïm vi aùp duïng

2.2.2. Cho vay theo haïn möùc tín duïng

2.2.2.1. Phaùt tieàn vay

2.2.2.2. Thu nôï

2.2.2.3. Thu laõi

2.2.2.4. Phaïm vi aùp duïng

2.2.2.5. Caùch xaùc ñònh haïn möùc tín duïng

III. CHO VAY TRUNG VAØ DAØI HAÏN ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP

3.1. Muïc ñích cuûa tín duïng trung vaø daøi haïn

3.2. Thuû tuïc vay voán trung vaø daøi haïn

3.3. Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö

3.4. Caùc phöông thöùc cho vay trung vaø daøi haïn

 1. NGHIEÂN CÖÙU TÌNH HUOÁNG PHUONG NAM Co. Ltd
 2. Xem xeùt cô sôû phaùp lyù cuûa döï aùn
 3. Xem xeùt taøi chính cuûa döï aùn
 4. Hieäu quaû cuûa döï aùn

Caâu hoûi thaûo luaän tình huoáng Phuong Nam Co. Ltd

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 7 : PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG VAØ QUYEÁT ÑÒNH CHO VAY

 1. MUÏC ÑÍCH PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG
 2. THU THAÄP THOÂNG TIN PHUÏC VUÏ PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG

2.1. Thoâng tin thu thaäp töø hoà sô cuûa khaùch haøng vay voán

2.2. Thoâng tin löu tröõ taïi ngaân haøng

2.3. Thoâng tin töø phoûng vaán vaø ñieàu tra khaùch haøng

2.4. Thoâng tin töø caùc nguoàn khaùc

III. CAÙC NOÄI DUNG CUÛA PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG

 1. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

4.1. Giôùi thieäu chung

4.2. Taøi lieäu söû duïng cho phaân tích

4.2.1. Baûng caân ñoái taøi saûn (Balance sheet)

4.2.2. Baùo caùo thu nhaäp (Income statement)

4.3. Khuoân khoå phaân tích

4.4. Phaân tích caùc tyû soá taøi chính

4.4.1. Caùc böôùc thöïc hieän phaân tích tyû soá taøi chính

4.4.2. Phaân tích caùc tyû soá thanh khoaûn (Liquidity ratios)

4.4.2.1. Tyû soá thanh khoaûn hieän thôøi

4.4.2.2. Tyû soá thanh khoaûn nhanh

4.4.3. Phaân tích caùc tyû soá ñoøn baåy taøi chính (Financial Leverage Or Debt Ratios)

4.4.3.1. Tyû soá nôï so vôùi voán chuû sôû höõu

4.4.3.2. Tyû soá nôï so vôùi toång taøi saûn

4.4.3.3. Tyû soá nôï daøi haïn

4.4.4. Phaân tích tyû soá khaû naêng hoaøn traû laõi vay (Coverage Ratio)

4.4.5. Phaân tích caùc tyû soá hieäu quaû hoaït ñoäng (Activity Ratios)

4.4.5.1. Tyû soá hoaït ñoäng khoaûn phaûi thu (Receivables activity)

4.4.5.2. Tyû soá hoaït ñoäng khoaûn phaûi traû (Payables activity)

4.4.5.3. Tyû soá hoaït ñoäng toàn kho (Inventory activity)

4.4.5.4. Tyû soá hoaït ñoäng toång taøi saûn (Total asset turnover)

4.4.6. Phaân tích caùc tyû soá khaû naêng sinh lôïi

4.4.6.1. Khaû naêng sinh lôïi so vôùi doanh thu

4.4.6.2. Khaû naêng sinh lôïi so vôùi taøi saûn

4.4.6.3. Khaû naêng sinh lôïi so vôùi voán chuû sôû höõu

4.4.7. Phaân tích caùc tyû soá taêng tröôûng

4.4.7.1. Tyû soá lôïi nhuaän tích luõy

4.4.7.2. Tyû soá taêng tröôûng beàn vöõng

4.4.8. Nhöõng haïn cheá cuûa phaân tích tyû soá taøi chính

4.5. Phaân tích xu höôùng

4.6. Phaân tích cô caáu

4.7. Phaân tích chæ soá

 1. PHAÂN TÍCH PHÖÔNG AÙN SAÛN XUAÁT KINH DOANH

5.1. Phaân tích tình hình thò tröôøng vaø döï baùo doanh thu

5.2. Phaân tích caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát kinh doanh

 1. PHAÂN TÍCH THAÙI ÑOÄ CUÛA KHAÙCH HAØNG TRONG VIEÄC TRAÛ NÔÏ VAY

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 8 : XEÁP HAÏNG TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP

 1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ ÑAÙNH GIAÙ, XEÁP HAÏNG DOANH NGHIEÄP

1.1. Loaïi hình doanh nghieäp

1.2. Caùc chæ tieâu taøi chính

 1. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ VAØ XEÁP HAÏNG DOANH NGHIEÄP

2.1. Böôùc 1 : Xaùc ñònh quy moâ doanh nghieäp

2.2. Böôùc 2 : Ñaùnh giaù caùc chæ tieâu taøi chính

2.2.1. Doanh nghieäp ngaønh noâng, laâm, ngö nghieäp

2.2.2. Doanh nghieäp ngaønh thöông maïi dòch vuï

2.2.3. Doanh nghieäp ngaønh xaây döïng

2.2.4. Doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp

2.3. Böôùc 3 : Toång hôïp keát quaû ñieåm vaø xeáp haïng doanh nghieäp

III. THÖÏC HAØNH ÑAÙNH GIAÙ VAØ XEÁP HAÏNG TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP

3.1. Böôùc 1 : Xaùc ñònh quy moâ doanh nghieäp

3.2. Böôùc 2 : Phaân tích, xaùc ñònh vaø chaám ñieåm caùc chæ tieâu taøi chính

3.2.1. Phaân tích toång taøi saûn

3.2.2. Phaân tích nguoàn voán

3.2.3. Xaùc ñònh caùc tyû soá taøi chính

3.2.3.1. Caùc chæ tieâu thanh khoaûn

3.2.3.2. Caùc chæ tieâu hoaït ñoäng

3.2.3.3. Caùc chæ tieâu veà caân nôï

3.2.3.4. Caùc chæ tieâu thu nhaäp

3.2.4. Chaám ñieåm caùc tyû soá taøi chính

3.3. Böôùc 3 : Xeáp haïng doanh nghieäp

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH VAØ TÖÏ REØN LUYEÄN

Chöông 9 : THAÅM ÑÒNH TÍN DUÏNG VAØ QUYEÁT ÑÒNH CHO VAY TRUNG
VAØ DAØI HAÏN

 1. MUÏC TIEÂU, ÑOÁI TÖÔÏNG THAÅM ÑÒNH TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN
 2. CAÙC NOÄI DUNG THAÅM ÑÒNH TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN

III. THAÅM ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ DÖÏ BAÙO THÒ TRÖÔØNG VAØ DOANH THU

 1. THAÅM ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ XAÙC ÑÒNH CHI PHÍ
 2. THAÅM ÑÒNH DOØNG TIEÀN HAY NGAÂN LÖU CUÛA DÖÏ AÙN

5.1. Thaåm ñònh caùch thöùc xöû lyù caùc caùc loaïi chi phí khi öôùc löôïng ngaân löu

5.1.1. Chi phí cô hoäi (Opportunity costs)

5.1.2. Chi phí chìm (Sunk cost)

5.1.3. Chi phí lòch söû (Historical cost)

5.1.4. Nhu caàu voán löu ñoäng (Working capital requirement)

5.1.5. Thueá thu nhaäp coâng ty (Tax)

5.1.6. Caùc chi phí giaùn tieáp (Indirect costs)

5.1.7. Doøng tieàn taêng theâm (Incremental cash flows)

5.2. Thaåm ñònh caùch xöû lyù laïm phaùt

5.3. Taùch bieät quyeát ñònh ñaàu tö vaø quyeát ñònh taøi trôï

5.4. Hai phöông phaùp öôùc löôïng ngaân löu

5.4.1. Phöông phaùp tröïc tieáp

5.4.2. Phöông phaùp giaùn tieáp

5.5. Nhöõng caïm baãy thöôøng gaëp trong öôùc löôïng ngaân löu

 1. THAÅM ÑÒNH CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN

6.1. Thaåm ñònh caùch xaùc ñònh chi phí söû duïng töøng boä phaän voán

6.1.1. Thaåm ñònh caùch tính chi phí söû duïng nôï

6.1.2. Thaåm ñònh caùch tính chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi

6.1.3. Thaåm ñònh caùch tính chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng

6.1.3.1. Moâ hình taêng tröôûng coå töùc

6.1.3.2. Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM)

6.1.4. Thaåm ñònh caùch tính chi phí söû duïng voán trung bình (WACC)

6.1.5. Nhöõng caïm baãy thöôøng gaëp trong öôùc löôïng chi phí söû duïng voán cuûa döï aùn

VII. THAÅM ÑÒNH CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN VAØ QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ

7.1. Thaåm ñònh caùch tính chæ tieâu hieän giaù roøng (NPV)

7.2. Thaåm ñònh caùch tính vaø söû duïng chæ tieâu suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)

7.3. Thôøi gian hoaøn voán (PP)

7.3.1. Thôøi gian hoaøn voán khoâng chieát khaáu

7.3.2. Thôøi gian hoaøn voán coù chieát khaáu

7.4. Suaát sinh lôïi bình quaân treân giaù trò soå saùch

7.5. Chæ soá lôïi nhuaän (PI)

VIII. PHAÂN TÍCH VAØ KIEÅM SOAÙT RUÛI RO CUÛA DÖÏ AÙN

8.1. Phaân tích ñoä nhaïy

8.2. Phaân tích tình huoáng

8.3. Phaân tích moâ phoûng

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 10 : NGHIEÄP VUÏ CHO THUEÂ TAØI SAÛN

 1. THUEÂ TAØI SAÛN LAØ GÌ ?
 2. CAÙC LOAÏI THUEÂ TAØI SAÛN

2.1. Thueâ hoaït ñoäng hay thueâ vaän haønh

2.2. Thueâ taøi chính

III. TÖ VAÁN CHO KHAÙCH HAØNG VEÀ CAÙC LÔÏI ÍCH CUÛA THUEÂ TAØI SAÛN

3.1. Traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro do sôû höõu taøi saûn

3.2. Tính linh hoaït hay coù quyeàn huûy boû hôïp ñoàng thueâ

3.3. Lôïi ích veà thueá

3.4. Tính kòp thôøi

3.5. Giaûm ñöôïc nhöõng haïn cheá tín duïng

3.6. Thueâ taøi saûn giuùp traùnh thuû tuïc röôøm raø cuûa quy trình mua saém taøi saûn

 1. TÖ VAÁN CHO KHAÙCH HAØNG VEÀ THUEÁ VAØ VAÁN ÑEÀ THUEÂ TAØI SAÛN
 2. TÖ VAÁN KHAÙCH HAØNG PHAÂN TÍCH NGAÂN LÖU KHI QUYEÁT ÑÒNH THUEÂ
  HAY MUA TAØI SAÛN

5.1. Ngaân löu cuûa coâng ty khi ñi thueâ taøi saûn

5.2. Chi phí mua taøi saûn

5.3. Quyeát ñònh mua hay thueâ taøi saûn

 1. PHAÂN TÍCH VAØ QUYEÁT ÑÒNH TIEÀN THUEÂ

VII. NGHIEÄP VUÏ CHO THUEÂ TAØI SAÛN

7.1. Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính

7.1.1. Caùc loaïi hình Coâng ty cho thueâ taøi chính

7.1.1.1. Coâng ty cho thueâ taøi chính Nhaø nöôùc

7.1.1.2. Coâng ty cho thueâ taøi chính coå phaàn

7.1.1.3. Coâng ty cho thueâ taøi chính tröïc thuoäc toå chöùc tín duïng

7.1.1.4. Coâng ty cho thueâ taøi chính lieân doanh

7.1.1.5. Coâng ty cho thueâ taøi chính 100% voán nöôùc ngoaøi

7.1.2. Caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty cho thueâ taøi chính

7.1.2.1. Huy ñoäng voán

7.1.2.2. Thöïc hieän caùc nghieäp vuï cho thueâ

7.1.2.3. Tö vaán cho khaùch haøng

7.1.2.4. Dòch vuï uûy thaùc

7.1.2.5. Thöïc hieän caùc dòch vuï quaûn lyù taøi saûn lieân quan cho thueâ taøi chính

7.1.2.6. Thöïc hieän caùc dòch vuï baûo laõnh

7.1.2.7. Baùn caùc khoaûn phaûi thu

7.2. Nghieäp vuï cho thueâ vaän haønh

7.3. Nghieäp vuï cho thueâ taøi chính

7.3.1. Ñoàng tieàn söû duïng trong caùc giao dòch cho thueâ taøi chính

7.3.2. Laõi suaát vaø giaûm tieàn laõi cho thueâ taøi chính

7.3.3. Tyû leä ñaûm baûo an toaøn

7.3.4. Nhöõng tröôøng hôïp coâng ty cho thueâ taøi chính khoâng ñöôïc cho thueâ

7.3.5. Haïn cheá cho thueâ

7.3.6. Hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính

7.3.7. Caùc tröôøng hôïp chaám döùt hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính tröôùc haïn vaø caùch xöû lyù

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 11 : NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN – FACTORING

 1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ BAO THANH TOAÙN

1.1. Khaùi nieäm bao thanh toaùn

1.2. Phaân loaïi bao thanh toaùn

1.3. Nguyeân taéc thöïc hieän bao thanh toaùn

 1. MOÄT SOÁ QUY ÑÒNH VEÀ HOAÏT ÑOÄNG BAO THANH TOAÙN

2.1. Loaïi hình bao thanh toaùn

2.1.1. Bao thanh toaùn truy ñoøi

2.1.2. Bao thanh toaùn mieãn truy ñoøi

2.1.3. Bao thanh toaùn trong nöôùc

2.1.4. Bao thanh toaùn xuaát – nhaäp khaåu

2.2. Phöông thöùc bao thanh toaùn

2.2.1. Bao thanh toaùn töøng laàn

2.2.2. Bao thanh toaùn theo haïn möùc

2.2.3. Ñoàng bao thanh toaùn

2.3. Caùc quy ñònh khaùc coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng bao thanh toaùn

2.3.1. Quy ñònh veà ñoàng tieàn ñöôïc söû duïng trong hoaït ñoäng bao thanh toaùn

2.3.2. Laõi vaø phí trong hoaït ñoäng bao thanh toaùn

2.3.3. Baûo ñaûm cho hoaït ñoäng bao thanh toaùn

2.3.4. Caùc khoaûn phaûi thu khoâng ñöôïc bao thanh toaùn

2.3.5. Quy ñònh veà an toaøn

III. NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN TRONG NÖÔÙC

3.1. Xaùc ñònh khaùch haøng tieàm naêng

3.2. Tö vaán cho khaùch haøng veà tieän ích cuûa bao thanh toaùn trong nöôùc

3.3. Quy trình nghieäp vuï bao thanh toaùn trong nöôùc

3.4. Ñònh giaù vaø tö vaán khaùch haøng söû duïng bao thanh toaùn trong nöôùc

 1. NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN XUAÁT – NHAÄP KHAÅU

4.1. Xaùc ñònh khaùch haøng tieàm naêng

4.2. Tö vaán cho khaùch haøng veà lôïi ích cuûa bao thanh toaùn xuaát – nhaäp khaåu

4.2.1. Ñoái vôùi nhaø xuaát khaåu

4.2.2. Ñoái vôùi nhaø nhaäp khaåu

4.2.3. Ñoái vôùi ñôn vò bao thanh toaùn

4.3. Quy trình nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát – nhaäp khaåu

4.4. Ñònh giaù vaø tö vaán khaùch haøng löïa choïn bao thanh toaùn xuaát – nhaäp khaåu

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 12 : CAÙC NGHIEÄP VUÏ CAÁP TÍN DUÏNG KHAÙC DAØNH CHO DOANH NGHIEÄP

 1. NGHIEÄP VUÏ CHIEÁT KHAÁU CHÖÙNG TÖØ COÙ GIAÙ

1.1. Khaùi nieäm chieát khaáu

1.2. Chieát khaáu thöông phieáu

1.3. Chieát khaáu chöùng töø coù giaù

 1. NGHIEÄP VUÏ TAØI TRÔÏ NHAÄP KHAÅU

2.1. Khaùi nieäm taøi trôï nhaäp khaåu

2.2. Ñoái töôïng taøi trôï nhaäp khaåu

2.3. Caùc hình thöùc taøi trôï nhaäp khaåu

2.3.1. Môû L/C thanh toaùn haøng nhaäp khaåu

2.3.2. Baûo laõnh vaø taùi baûo laõnh

2.3.3. Chaáp nhaän hoái phieáu

2.3.4. Cho vay thanh toaùn haøng nhaäp khaåu

III. NGHIEÄP VUÏ TAØI TRÔÏ XUAÁT KHAÅU

3.1. Khaùi nieäm taøi trôï xuaát khaåu

3.2. Ñoái töôïng ñöôïc taøi trôï xuaát khaåu

3.3. Vai troø taøi trôï xuaát khaåu cuûa NHTM

3.4. Caùc hình thöùc taøi trôï xuaát khaåu

3.4.1. Cho vay thöïc hieän haøng xuaát khaåu theo L/C ñaõ môû

3.4.2. Chieát khaáu hoái phieáu

3.4.3. Chieát khaáu chöùng töø thanh toaùn theo hình thöùc tín duïng chöùng töø

3.4.4. Cho vay treân cô sôû boä chöùng töø thanh toaùn theo phöông thöùc nhôø thu

3.4.5. Thuaän nhaän ngaân haøng (Banker’s acceptance)

 1. NGHIEÄP VUÏ THAÁU CHI
 2. NGHIEÄP VUÏ CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG DÖÏ PHOØNG

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 13 : NGHIEÄP VUÏ BAÛO LAÕNH

 1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ BAÛO LAÕNH NGAÂN HAØNG

1.1. Khaùi nieäm baûo laõnh

1.1.1. Beân baûo laõnh

1.1.2. Beân ñöôïc baûo laõnh

1.1.3. Beân nhaän baûo laõnh

1.1.4. Cam keát baûo laõnh

1.2. Chöùc naêng cuûa baûo laõnh

1.2.1. Baûo laõnh laø coâng cuï baûo ñaûm

1.2.2. Baûo laõnh laø coâng cuï taøi trôï

1.3. Caùc loaïi baûo laõnh

1.3.1. Baûo laõnh vay voán

1.3.2. Baûo laõnh thanh toaùn

1.3.3. Baûo laõnh döï thaàu

1.3.4. Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng

1.3.5. Baûo laõnh baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm

1.3.6. Baûo laõnh hoaøn thanh toaùn – Baûo laõnh hoaøn traû tieàn öùng tröôùc

1.3.7. Baûo laõnh ñoái öùng

1.3.8. Xaùc nhaän baûo laõnh

1.3.9. Caùc loaïi baûo laõnh khaùc

1.4. Caùc hình thöùc phaùt haønh baûo laõnh

 1. NGHIEÄP VUÏ BAÛO LAÕNH NGAÂN HAØNG

2.1. Ñieàu kieän baûo laõnh

2.2. Phaïm vi baûo laõnh

2.3. Hoà sô ñeà nghò baûo laõnh

2.4. Hôïp ñoàng baûo laõnh

2.5. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân tham gia baûo laõnh

2.5.1. Ñoái vôùi toå chöùc tín duïng baûo laõnh

2.5.2. Ñoái vôùi toå chöùc tín duïng phaùt haønh baûo laõnh ñoái öùng

2.5.3. Ñoái vôùi toå chöùc tín duïng xaùc nhaän baûo laõnh

2.5.4. Ñoái vôùi khaùch haøng

2.6. Cam keát baûo laõnh

2.7. Phí baûo laõnh

III. MINH HOÏA NGHIEÄP VUÏ BAÛO LAÕNH ÔÛ MOÄT SOÁ NHTM

3.1. Nghieäp vuï baûo laõnh ôû VCB

3.2. Nghieäp vuï baûo laõnh ôû Sacombank

3.3. Nghieäp vuï baûo laõnh ôû ACB

 1. TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN NGHÓA VUÏ BAÛO LAÕNH

4.1. Ñoái vôùi tröôøng hôïp baûo laõnh thoâng thöôøng

4.2. Ñoái vôùi tröôøng hôïp baûo laõnh ñoái öùng

4.3. Ñoái vôùi tröôøng hôïp xaùc nhaän baûo laõnh

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

PHAÀN 4

CAÙC NGHIEÄP VUÏ QUAÛN LYÙ RUÛI RO

Chöông 14 : NHAÄN DAÏNG CAÙC LOAÏI RUÛI RO

 1. ÑÒNH NGHÓA VAØ ÑO LÖÔØNG RUÛI RO
 2. NHAÄN DAÏNG RUÛI RO TÍN DUÏNG

III. NHAÄN DAÏNG RUÛI RO LAÕI SUAÁT

 1. NHAÄN DAÏNG RUÛI RO TYÛ GIAÙ

4.1. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi khaùch haøng hay ñoái vôùi doanh nghieäp

4.1.1. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù trong hoaït ñoäng ñaàu tö

4.1.2. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù trong hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu

4.1.2.1. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát khaåu

4.1.2.2. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi hoaït ñoäng nhaäp khaåu

4.1.3. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù trong hoaït ñoäng tín duïng

4.1.4. Taùc ñoäng cuûa ruûi ro tyû giaù

4.1.4.1. Taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp

4.1.4.1a. Toån thaát giao dòch (Transaction exposure)

4.1.4.1b. Toån thaát kinh teá (Economic exposure)

4.1.4.1c. Toån thaát chuyeån ñoåi (Translation exposure)

4.1.4.2. Taùc ñoäng ñeán khaû naêng chòu ñöïng taøi chính cuûa doanh nghieäp

4.1.4.2a. Taùc ñoäng baát oån ñeán hoaït ñoäng doanh nghieäp

4.1.4.2b. Taùc ñoäng ñeán söï töï chuû taøi chính cuûa doanh nghieäp

4.1.4.2c. Taùc ñoäng ñeán giaù trò doanh nghieäp

4.2. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi hoaït ñoäng ngaân haøng

4.3. Phaân tích thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro tyû giaù

4.3.1. Xaùc ñònh thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro

4.3.2. Phaân loaïi thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro

4.3.3. Söï caàn thieát phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù

4.3.4. Caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán quaûn lyù ruûi ro tyû giaù

4.3.4.1. Quyeát ñònh coù neân phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù hay khoâng ?

4.3.4.2. Quyeát ñònh giaûi phaùp naøo ñeå phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù ?

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 15 : QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG

 1. QUAN HEÄ GIÖÕA RUÛI RO TÍN DUÏNG CUÛA KHAÙCH HAØNG VAØ CUÛA NGAÂN HAØNG
 2. QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI KHAÙCH HAØNG

2.1. Tö vaán chính saùch tín duïng

2.2. Cung caáp coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng

2.2.1. Bao thanh toaùn trong nöôùc – coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro baùn chòu

2.2.2. Bao thanh toaùn xuaát khaåu – coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro xuaát khaåu      traû chaäm

III. QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI NGAÂN HAØNG

3.1. Taïi sao caàn quaûn lyù ruûi ro tín duïng ?

3.2. Phaân tích nguoàn goác phaùt sinh ruûi ro tín duïng

3.2.1. Veà phía khaùch haøng

3.2.2. Veà phía ngaân haøng

3.2.2.1. Ruûi ro giao dòch

3.2.2.2. Ruûi ro danh muïc tín duïng

3.3. Caùc bieän phaùp quaûn lyù ruûi ro tín duïng

3.3.1. Xaùc ñònh muïc tieâu vaø thieát laäp chính saùch tín duïng

3.3.2. Phaân tích vaø thaåm ñònh tín duïng

3.3.2.1. Quan heä giöõa phaân tích tín duïng vaø ruûi ro tín duïng

3.3.2.2. Quan heä giöõa thaåm ñònh tín duïng vaø ruûi ro tín duïng

3.3.3. Xeáp haïng tín duïng (Credit rating)

3.3.4. Chaám ñieåm tín duïng (Credit scoring)

3.3.5. Baûo ñaûm tín duïng

3.3.6. Mua baûo hieåm tín duïng

3.3.7. Laäp quyõ döï phoøng ruûi ro tín duïng

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

Chöông 16 : QUAÛN TRÒ RUÛI RO LAÕI SUAÁT

 1. MUÏC TIEÂU CUÛA QUAÛN LYÙ RUÛI RO LAÕI SUAÁT
 2. TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ RUÛI RO LAÕI SUAÁT CHO KHAÙCH HAØNG

2.1. Phaân tích nguoàn goác phaùt sinh ruûi ro laõi suaát cuûa khaùch haøng

2.2. Tö vaán khaùch haøng giaûi phaùp quaûn lyù ruûi ro laõi suaát

2.2.1. Tö vaán khaùch haøng veà hôïp ñoàng hoaùn ñoåi laõi suaát

2.2.1.1. Nhöõng khaùi nieäm lieân quan ñeán hoaùn ñoåi laõi suaát

2.2.1.2. Caùc tröôøng hôïp thöïc hieän giao dòch hoaùn ñoåi laõi suaát

2.2.1.3. Ñieàu kieän thöïc hieän giao dòch hoaùn ñoåi laõi suaát

2.2.1.4. Giôùi haïn veà thôøi haïn vaø soá nôï goác hoaùn ñoåi laõi suaát ñoái vôùi
moät doanh nghieäp

2.2.1.5. Laõi suaát hoaùn ñoåi

2.2.1.6. Xaùc ñònh soá laõi roøng töøng kyø vaø toång laõi roøng

2.2.1.7. Thanh toaùn soá laõi roøng töøng kyø

2.2.1.8. Hôïp ñoàng hoaùn ñoåi laõi suaát

2.2.2. Tö vaán khaùch haøng veà caùch söû duïng hoaùn ñoåi laõi suaát

2.2.3. Thanh toaùn laõi roøng giao dòch hoaùn ñoåi laõi suaát

III. QUAÛN LYÙ RUÛI RO LAÕI SUAÁT CUÛA NGAÂN HAØNG

3.1. Phaân tích nguoàn goác phaùt sinh ruûi ro laõi suaát

3.2. Giaûi phaùp quaûn lyù ruûi ro laõi suaát ñoái vôùi ngaân haøng

3.2.1. Hoaùn ñoåi laõi suaát tröïc tieáp giöõa hai ngaân haøng

3.2.2. Hoaùn ñoåi laõi suaát qua ngaân haøng trung gian

3.2.2.1. Hoaùn ñoåi laõi suaát giöõa Sacombank vaø Vietcombank

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

Chöông 17 : QUAÛN TRÒ RUÛI RO TYÛ GIAÙ

 1. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CAÀN NAÉM VÖÕNG
 2. CAÙC GIAÛI PHAÙP PHOØNG NGÖØA TOÅN THAÁT GIAO DÒCH KHOAÛN PHAÛI THU NGOAÏI TEÄ

2.1. Moâ taû tình huoáng cuï theå

2.2. Phaân tích ruûi ro

2.3. Höôùng daãn söû duïng caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa

2.3.1. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng kyø haïn

2.3.1.1. Nguyeân taéc söû duïng

2.3.1.2. Caùc giao dòch cuï theå

2.3.1.3. Khaû naêng kieåm soaùt ruûi ro

2.3.1.4. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

2.3.1.5. Tö vaán löïa choïn

2.3.2. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng hoaùn ñoåi

2.3.2.1. Nguyeân taéc söû duïng

2.3.2.2. Caùc giao dòch cuï theå

2.3.2.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

2.3.2.4. Tö vaán löïa choïn

2.3.3. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng giao sau

2.3.3.1. Nguyeân taéc söû duïng

2.3.3.1. Giao dòch cuï theå

2.3.3.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

2.3.3.4. Tö vaán löïa choïn

2.3.4. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng quyeàn choïn

2.3.4.1. Nguyeân taéc söû duïng

2.3.4.2. Giao dòch cuï theå

2.3.4.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

2.3.4.4. Tö vaán löïa choïn

2.3.5. Höôùng daãn söû duïng thò tröôøng tieàn teä

2.3.5.1. Nguyeân taéc söû duïng

2.3.5.2. Giao dòch cuï theå

2.3.5.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

2.3.5.4. Tö vaán löïa choïn

III. CAÙC GIAÛI PHAÙP PHOØNG NGÖØA TOÅN THAÁT GIAO DÒCH KHOAÛN PHAÛI TRAÛ
NGOAÏI TEÄ

3.1. Moâ taû tình huoáng

3.2. Phaân tích ruûi ro

3.3. Höôùng daãn söû duïng caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa

3.3.1. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng kyø haïn

3.3.1.1. Nguyeân taéc söû duïng

3.3.1.2. Caùc giao dòch cuï theå

3.3.1.3. Khaû naêng kieåm soaùt ruûi ro

3.3.1.4. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

3.3.1.5. Tö vaán löïa choïn

3.3.2. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng hoaùn ñoåi

3.3.2.1. Nguyeân taéc söû duïng

3.3.2.2. Caùc giao dòch cuï theå

3.3.2.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

3.3.2.4. Tö vaán löïa choïn

3.3.3. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng giao sau

3.3.3.1. Nguyeân taéc söû duïng

3.3.3.2. Giao dòch cuï theå

3.3.3.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

3.3.3.4. Tö vaán löïa choïn

3.3.4. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng quyeàn choïn

3.3.4.1. Nguyeân taéc söû duïng

3.3.4.2. Giao dòch cuï theå

3.3.4.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

3.3.4.4. Tö vaán löïa choïn

3.3.5. Höôùng daãn söû duïng thò tröôøng tieàn teä

3.3.5.1. Nguyeân taéc söû duïng

3.3.5.2. Giao dòch cuï theå

3.3.5.3. Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm

3.3.5.4. Tö vaán löïa choïn

 1. CAÙC GIAÛI PHAÙP PHOØNG NGÖØA TOÅN THAÁT KINH TEÁ KHI TYÛ GIAÙ BIEÁN ÑOÄNG

4.1. Ñaëc ñieåm cuûa toån thaát kinh teá

4.2. Höôùng daãn phoøng ngöøa toån thaát kinh teá neáu noäi teä xuoáng giaù

4.2.1. Moâ taû tình huoáng

4.2.2. Phaân tích söï phaùt sinh toån thaát kinh teá

4.2.3. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng giao sau

4.2.4. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng quyeàn choïn

4.3. Höôùng daãn phoøng ngöøa toån thaát kinh teá neáu noäi teä leân giaù

4.3.1. Moâ taû tình huoáng

4.3.2. Phaân tích söï phaùt sinh toån thaát kinh teá

4.3.3. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng giao sau

4.3.4. Höôùng daãn söû duïng hôïp ñoàng quyeàn choïn

 1. QUAÛN LYÙ RUÛI RO TYÛ GIAÙ ÑOÁI VÔÙI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

5.1. Quaûn lyù ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi toån thaát roøng giao dòch cuøng thôøi haïn

5.1.1. Quaûn lyù ruûi ro tyû giaù khi coù traïng thaùi ngoaïi teä döông (Long position)

5.1.2. Quaûn lyù ruûi ro tyû giaù khi coù traïng thaùi ngoaïi teä aâm (Short position)

5.2. Phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi toån thaát roøng giao dòch goäp

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH (Coù lôøi giaûi chi tieát)

BAØI TAÄP TÖÏ REØN LUYEÄN (Baïn ñoïc töï giaûi)

PHAÀN 5

CAÙC NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG KHAÙC

Chöông 18 : NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN

 1. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ GIAO DÒCH CUÛA KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN
 2. CAÙC SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN

III. NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN ÑOÁI VÔÙI KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN

3.1. Xaùc ñònh khaùch haøng tieàm naêng

3.2. Caùc saûn phaåm huy ñoäng voán

3.2.1. Taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn

3.2.2. Tieàn göûi khoâng kyø haïn

3.2.3. Tieàn göûi baäc thang

3.2.4. Tieát kieäm coù kyø haïn

3.2.5. Tieát kieäm tích luõy

3.2.6. Tieát kieäm baäc thang

 1. NGHIEÄP VUÏ CHO VAY ÑOÁI VÔÙI KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN

4.1. Toång quan veà nghieäp vuï cho vay ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân

4.2. Caùc saûn phaåm vaø nghieäp vuï cho vay ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân

4.2.1. Cho vay baát ñoäng saûn

4.2.2. Cho vay tieâu duøng

4.2.3. Cho vay saûn xuaát kinh doanh

4.2.4. Cho vay tieåu thöông

4.2.5. Cho vay noâng nghieäp

4.2.6. Cho vay caàm coá soå tieàn göûi (Cho vay ñaûm baûo baèng chính tieàn vay
cuûa khaùch haøng)

 1. CAÙC DÒCH VUÏ THEÛ DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN – MINH HOÏA
  ÑIEÅN HÌNH CAÙC LOAÏI THEÛ CUÛA SACOMBANK

5.1. Theû Sacompassport

5.2. Theû tín duïng Sacombank

5.3. Theû tín duïng quoác teá Sacombank Visa / Master Card

5.4. Theû ñoàng thöông hieäu VNPAY

5.5. Theû thanh toaùn quoác teá Sacom Visa Debit

5.6. Theû tín duïng quoác teá Sacombank Visa Credit

 1. CAÙC DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG KHAÙC DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN

VII. CAÙC SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG HIEÄN ÑAÏI DAØNH CHO KHAÙCH HAØNG
CAÙ NHAÂN

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

Chöông 19 : NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG ÑIEÄN TÖÛ

 1. VAØI NEÙT VEÀ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG ÑIEÄN TÖÛ

1.1. Dòch vuï ngaân haøng ñieän töû laø gì ?

1.2. Caùc hình thaùi phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng ñieän töû

1.2.1. Brochure-ware

1.2.2. E-commerce

1.2.3. E-business

1.2.4. E-bank (Enterprise)

 1. CAÙC DÒCH VUÏ VAØ SAÛN PHAÅM NGAÂN HAØNG ÑIEÄN TÖÛ

2.1. Caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû

2.1.1. Call centre

2.1.2. Phone banking

2.1.3. Mobile banking

2.1.4. Home banking

2.1.5. Internet Banking

2.2. Caùc saûn phaåm ngaân haøng ñieän töû

2.2.1. Tieàn ñieän töû – Digital Cash

2.2.2. Seùc ñieän töû – Digital Cheques

2.2.3. Theû thoâng minh – Stored Value Smart Card

III. XAÂY DÖÏNG LUAÄT GIAO DÒCH ÑIEÄN TÖÛ ÔÛ CAÙC NÖÔÙC

 1. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG ÑIEÄN TÖÛ ÔÛ CAÙC NÖÔÙC
  TRONG KHU VÖÏC VAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI

4.1. Toång quan

4.2. Caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû trong khu vöïc vaø treân theá giôùi

4.2.1. Dòch vuï cung caáp thoâng tin veà taøi khoaûn cho khaùch haøng

4.2.2. Dòch vuï ngaân haøng ñieän toaùn (Computer Banking)

4.2.3. Theû ghi nôï (Debit Card)

4.2.4. Thanh toaùn tröïc tieáp (Direct payment)

4.2.5. Göûi vaø thanh toaùn hoùa ñôn ñieän töû (Electronic bill presentment and payment –
EBPP)

4.2.6. Theû traû löông (Payroll Card)

4.2.7. Ghi nôï ñöôïc uûy quyeàn tröôùc (Preauthorized debit)

4.2.8. Dòch vuï ñaàu tö (Investment Services)

4.2.9. Dòch vuï cho vay töï ñoäng

4.2.10. Dòch vuï ngaân haøng töï phuïc vuï

 1. PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG ÑIEÄN TÖÛ ÔÛ VIEÄT NAM

5.1. Caùc yeáu toá caàn thieát cho dòch vuï ngaân haøng ñieän töû taïi Vieät Nam

5.1.1. Haï taàng côû sôû coâng ngheä thoâng tin

5.1.1.1. Coâng ngheä tính toaùn

5.1.1.2. Coâng ngheä truyeàn thoâng

5.1.1.3. Vai troø cuûa Coâng ngheä thoâng tin trong ña daïng hoùa saûn phaåm, dòch vuï
vaø hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng

5.1.2. Chöùng töø ñieän töû

5.1.3. An toaøn thoâng tin treân maïng

5.1.3.1. Maõ hoùa ñöôøng truyeàn

5.1.3.2. Chöõ kyù ñieän töû

5.1.3.3. Böùc töôøng löûa (firewall)

5.1.4. Tieán trình hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng vaø heä thoáng thanh toaùn taïi VN

5.2. Thöïc traïng veà vieäc phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng ñieän töû hieän nay

TOÙM TAÉT NOÄI DUNG

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

Chöông 20 : NGHIEÄP VUÏ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN

 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN CUÛA NHTM

1.1. Ngaân haøng thöông maïi vaø hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn

1.2. Caùc nghieäp vuï kinh doanh baát ñoäng saûn cuûa NHTM

 1. TOÅ CHÖÙC SAØN GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN

III. KINH DOANH CAÙC DÖÏ AÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN

 1. THANH TOAÙN MUA BAÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN
 2. CHO VAY MUA BAÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN VAØ VAØ XAÂY DÖÏNG NHAØ

VI. CUNG CAÁP CAÙC DÒCH VUÏ LIEÂN QUAN ÑEÁN BAÁT ÑOÄNG SAÛN

NHÀ SÁCH TUẤN MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC