NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Giảm giá!

106.000  79.500 

Mô tả

Trên thực tế, kế toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức. Kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng khác nhau nhằm phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định có hiệu quả nhất. Do đó, các đối tượng sử dụng thông tin như: các nhà quản trị,các chủ nợ, các nhà đầu tư… cần phải thông hiểu và biết sử dụng các thông tin do kế toán cung cấp. Để thực hiện được điều này cần thiết phải nghiên cứu kế toán các ngành kinh doanh.

Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Môn  học nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế toán các ngành kinh doanh.

Giáo trình : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, tiếp cận những lý luận chung , phương pháp cơ bản về kế toán, làm cơ sở để nghiên cứu các môn kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng và các môn nghiên cứu chuyên ngành khác.

NỘI DUNG  TÓM TẮT CUỐN SÁCH 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

1.1 Bản chất của kế toán

1.2 Sự ra đời của kế toán

1.3 Đối tượng của kế toán

1.4 Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán

1.5 Hệ thống phương pháp kế toán

1.6 Các quy định và nguyên tắc kế toán cơ bản

CHƯƠNG 2: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

2.1 Khái niệm, ý nghĩa chứng từ kế toán

2.2 Phân loại chứng từ kế toán

2.3 Nội dung chứng từ kế toán

2.4 Nguyên tắc lập chứng từ

2.5 Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ

CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

3.1 Tài khoản kế toán

3.2 ghi sổ kép

3.3 Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán

CHƯƠNG 4: KIỂM  KÊ KẾ TOÁN

4.1 Khái niệm, vai trò của kiểm kê

4.2 Phân loại kiểm kê

4.3 Tổ chức kiểm kê

CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

5.1 Lý luận chung về tính giá các đối tượng kế toán

5.2 Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

CHƯƠNG 6: TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6.1 Nội dung tổng hợp – cân đối kế toán

6.2 Hệ thống bảng tổng hợp – cân đối kế toán

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

7.1 Các mặt hoạt động tài chính của doanh nghiệp

7.2 Kế toán quá trình hoạt động kinh doanh chủ yếu của đơn vị sản xuất

7.3 Kế toán quá trình kinh doanh của đơn vị thương mại

CHƯƠNG 8 : SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

8.1 Sổ kế toán

8.2 Hình thức kế toán

CHƯƠNG 9: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TRA KẾ TOÁN

9.1 Tổ chức công tác kế toán

9.2 Kế toán trưởng

9.3 Kiểm tra kế toán

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Mẫu chứng từ kế toán

Phụ lục 2: Mẫu sở kế toán

Phụ lục 3: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Phụ lục 4: Mẫu báo cáo tài chính