PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

98.000 

Mô tả

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

phan-tich-bao-cao-tai-chinh

PHẦN I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 khái niệm và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

1.2 nội dung và quan điểm phân tích báo cáo tài chính

1.3 đối tượng và phương pháp nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính

1.4 nhiệm vụ và tổ chức phân tích báo tài chính

1.5 quá trình phát triển của phân tích báo cáo tài chính và kinh nghiệm của một số nước phát triển

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ SỞ DỰ LIỆU PHÂN TÍCH

2.1 hệ thống báo cáo tài chính

2.2 đọc và kiểm tra hệ thống báo cáo tìa chính

PHẦN II NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1 phân tích bản cân đối kế toán

3.2 phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

3.3 phân tích báo cao lưu chuyển tiền tệ

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

4.2 phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 5 PHAN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

5.1 phân tích tình hình công  nợ phải thu phải trả

5.2 phân tích khả năng thanh toán

CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

6.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh

6.2 ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh

6.3 đánh giá khát quát hiệu quả kinh doanh

6.4 phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

6.5 phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn

6.6 phân tích hiệu qảu sử dụng chi phí

6.7 phân tích hiệu quả kinh doanh dành cho nahf đầu tư trên thị trường chứng khoán

CHƯƠNG 7 PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

7.1 khái niệm và phân loại rủi ro tài chính

7.2 các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kinh doanh và ý nghĩa của phân tích

7.3 nội dung phân tích rủi ro kinh doanh

7.4 dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

PHẦN III ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐẶC THÙ

CHƯƠNG 8 ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

8.1 đặc điểm hoạt động và chức năng cảu ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

8.2 nội dung phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại

8.3 ví dụ minh họa phân tích các báo cao tài chính của các ngân hnagf cổ phần thương mại

CHƯƠNG 9 ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰU NGHIỆP CÓ THU

9.1 Đặc điểm đơn vị sự nghiệp có thu tới việc phân tích báo cao tài chính

9.2 báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu ý nghĩ a của phân tích

9.3 phân tích báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu

NHÀ SÁCH TUẤN MINH GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC