PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH

168.000 

Mô tả

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH

phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-kinh-doanh-nguyen-dinh-tho-2013

MỤC LỤC CHI TIẾT MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN cứu KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ      

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGHIÊN cứu KHOA HỌC

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học

1.1.3. Vai trò của nghiên cứu khoa học

1.2. CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.2.1. Phân loại theo OECD

1.2.2. Phân loại theo tính ứng dụng, mục tiêu và phương thức điều tra

1.2.3. Các cách phân loại khác

1.3. NGHIÊN CỨU KINH TẾ

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC

1.4.1. Tư duy diễn dịch

1.4.2. Tư duy quy nạp

1.5. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG, NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ PHỐI HỢP

1.5.1. Nghiên cứu định tính

1.5.2. Nghiên cứu định lượng

1.5.3. Nghiên cứu phối hợp

1.5.4. Khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng

1.6. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

1.6.1. Đề tài nghiên cứu

1.6.2. Dự án khoa học

1.6.3. Chương trình khoa học

1.6.4. Đề án khoa học

1.7. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

1.7.1. Quy trình nghiên cứu là gì?

1.7.2. Các bước của quy trình nghiên cứu

 

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ TẢ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1.1. Vấn đề nghiên cứu là gì?

2.1.2. Làm sao tìm được vấn đề nghiên cứu?

2.1.3. Như thế nào là một vấn đề nghiên cứu tốt?

2.1.4. Cách thức xác định và chọn lựa vấn đề nghiên cứu

2.1.5. Các tiêu chí đánh giá vấn đề nghiên cứu

2.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIỀU NGHIÊN CỨU

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Tại sao cần phải phát triển mục tiêu nghiên cứu?

2.2.3. Phát biểu mục tiêu nghiên cứu như thế nào?

2.3. XÁC LẬP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

2.3.1. Câu hỏi nghiên cứu là gì?

2.3.2. Làm sao để xác lập được câu hỏi nghiên cứu?

2.4. XÁC LẬP GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

2.4.1. Định nghĩa về giả thuyết nghiên cứu

2.4.2. Quan hệ giữa giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

2.4.3. Làm sao xây dựng giả thuyết nghiên cứu

2.4.4. Phân loại giả thuyết

2.4.5. Vai trò của giả thuyết

2.5. ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI

 

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN TÀI LIỆU                        

3.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Mục đích của tổng quan tài liệu

3.1.3. Một số lưu ý

3.2. VAI TRÒ CỦA TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3.3. THẾ NÀO LÀ MỘT TổNG QUAN TÀI LIỆU TỐT

3.4. CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU

3.5. NGUỒN THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ

3.5.1. Các cấp độ của thông tin dữ liệu

3.5.2. Các dạng nguồn thông tin

3.5.3. Các căn cứ để đánh giá giá trị của các nguồn và nội dung của tài liệu tham khảo

3.6. CÁCH VIẾT TRÍCH DẪN VÀ GHI TÀI LIỆU THAM KHẢO

3.6.1. Các hình thức trích dẫn

3.6.2. Cách ghi tài liệu tham khảo (theo ISO 690, APA và thông lệ quốc tế)

 

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN KHUNG LÝ THUYẾT, KHUNG KHÁI NIỆM VÀ KHUNG PHÂN TÍCH                       

4.1. GIỚI THIỆU VỀ KHUNG LÝ THUYẾT, KHUNG KHÁI NIỆM VÀ KHUNG PHÂN TÍCH

4.2. KHUNG LÝ THUYẾT

4.3. KHUNG KHÁI NIỆM

4.4. KHUNG PHÂN TÍCH

 

CHƯƠNG 5: ĐO LƯỜNG VÀ THANG ĐO

5.1. BẢN CHẤT CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG

5.2. THANG ĐO

5.2.1. Thang đo danh nghĩa

5.2.2. Thang đo thứ bậc

5.2.3. Thang đo khoảng

5.2.4. Thang đo tỷ số

5.3. ÁP DỤNG THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ

5.3.1. Mục tiêu nghiên cứu

5.3.2. Các kiểu trả lời

5.3.3. Tính chất của dữ liệu

5.3.4. Số lượng hướng đo

5.3.5. Cân xứng hoặc bất cân xứng

5.3.6. Bắt buộc hay không bắt buộc

5.3.7. Số lượng điểm đo

5.3.8. Sai số do người đánh giá gây ra

5.4. ỨNG DỤNG CAC THANG ĐO CHO ĐIỂM KHI THIẾT KẾ CÂU HỎI ĐIỀU TRA

5.4.1. Thang đo thái độ giản đơn

5.4.2. Thang đo Likert

5.4.3. Thang đo trắc biệt

5.4.4. Thang đo Số/Thang do danh sách cho điểm

5.4.5. Thang đo Stapel

5.4.6. Thang đo tổng hằng số

5.4.7. Thang đo cho điểm đồ thị

5.5. ỨNG DỤNG CÁC THANG ĐO XẾP HẠNG KHI THIÊT KẾ CÂU HỎI ĐIỀU TRA

5.5.1. Thang đo so sánh cặp

5.5.2. Thang đo xếp hạng bắt buộc

5.5.3. Thang đo so sánh

5.6. SAI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG VÀ NGUỒN SAI SỐ

 

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XÁC ĐỊNH CỠ MẪU

6.1. BẢN CHẤT CỦA VIỆC CHỌN MẪU

6.1.1. Tại sao phải chọn mẫu

6.1.2. Thế nào là một mẫu tốt

6.1.3. Các kiểu thiết kế chọn mẫu

6.2. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CHỌN MẪU

6.2.1. Tổng thể nghiên cứu là gì?

6.2.2. Các chỉ tiêu cần quan tâm là gi?

6.2.3. Có khung mẫu hay không?

6.2.4. Phương pháp chọn mẫu nào là phù hợp?

6.2.5. Cần cỡ mẫu bao nhiêu là vừa?

6.3. CHỌN MẪU XÁC SUẤT

6.3.1. Chọn mẫu xác suất ngẫu nhiên đơn giản

6.3.2. Chọn mẫu hệ thống

6.3.3. Chọn mẫu phân tầng

6.3.4. Chọn mẫu theo nhóm

6.3.5. Chọn mẫu nhiều giai đoạn

6.4. CHỌN MẦU PHI XÁC SUẤT

6.4.1. Chọn mẫu thuận tiện

6.4.2. Chọn mẫu theo phán đoán

6.4.3. Chọn mẫu hạn ngạch

6.4.4. Chọn mẫu quả cầu tuyết

6.5. XÁC ĐỊNH CỠ MẪU

6.5.1. Các khái niệm căn bản liên quan đến chọn mẫu và xác định cỡ mẫu

6.5.2. Xác định cỡ mẫu đối với giá trị trung bình

6.5.3. Xác định cỡ mẫu theo tỷ ]ệ

 

CHƯƠNG 7: VIẾT ĐỂ CƯƠNG NGHIÊN CỨU        

7.1. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LÀ GÌ?

7.1.1. Đề cương nghiên cứu

7.1.2. Vai trò của đề cương nghiên cứu

7.2. NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

7.2.1. Đặt vấn đề

7.2.2. Mục tiêu nghiên cứu

7.2.3. Câu hỏi nghiên cứu

7.2.4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu

7.2.5. Phương pháp luận nghiên cứu

7.2.6. Cấu trúc dự kiến của báo cáo kết quả

7.2.7. Các nội dung khác

 

CHƯƠNG 8: THU THẬP DỮ LIỆU      

8.1. NGUỒN DỮ LIỆU

8.1.1. Dữ liệu thứ cấp

8.1.2. Dữ liệu sơ cấp

8.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

8.2.1. Khác biệt trong thu thập dữ liệu giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

8.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

8.3. BẢNG HỎI

8.3.1. Các cách khác nhau trong việc áp dụng bảng hỏi trong thu thập số liệu, thông tin

8.3.2. Các dạng câu hỏi

8.3.3. Ưu nhược điểm của câu hỏi mở

8.3.4. Ưu nhược điểm của câu hỏi đóng

8.3.5. Một số chú ý khi đặt câu hỏi

8.3.6. Bốn bước cơ bản để đặt câu hỏi đúng

8.3.7. Trật tự của các câu hỏi

8.3.8. Kiểm tra và điều chỉnh bảng câu hỏi

8.3.9. Lựa chọn giữa phỏng vấn và bảng hỏi

8.4. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT

8.4.1. Tập huấn phỏng vấn viên

8.4.2. Tổ chức khảo sát

8.4.3. Các công cụ khảo sát

 

CHƯƠNG 9: NHẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU      

9.1. NHẬP SỐ LIỆU

9.1.1. Cách bố trí dữ liệu trên máy tính

9.1.2. Cách nhập liệu

9.2. THANH LỌC DỮ LIỆU

9.2.1. Phát hiện giá trị dị biệt trong dữ liệu sử dụng Excel

9.2.2. Phát hiện giá trị dị biệt trong dữ liệu sử dụng SPSS

9.3. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ

9.3.1. Phân tích thống kê mô tả cho các biến định lượng

9.3.2. Phân tích thống kê mô tả cho các biến định tính

9.4. PHÂN TÍCH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

9.4.1. Kiểm định giả thuyết so sánh giá trị trung bình

9.4.2. Quy trình kiểm định thống kê

9.5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ KHỞI

9.5.1. Các kiểm định tham số

9.5.2. Các kiểm định phi tham số

 

CHƯƠNG 10: VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU                     

10.1. CẤU TRÚC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

10.1.1. Cấu trúc một bài báo khoa học

10.1.2. Cấu trúc một luận văn hoặc báo cáo khoa học

10.2. CÁCH VIẾT NỘI DUNG

10.2.1. Cách viết bài báo khoa học

10.2.2. Cách viết luận văn, báo cáo khoa học

10.3. HÌNH THỨC VIẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO