QUẢN TRỊ HỌC

Giảm giá!

80.000  72.000 

Mô tả

Quản trị là một hoạt động thiết yếu nảy sinh khi có một nỗ lực tập thể nhằm thực hiện mục tiêu chung. Người ta lập ra các tổ chức để thực hiện những mục tiêu mà các cá nhân riêng lẻ không thể thực hiện được hoặc thực hiện không có hiệu quả. Các tổ chức này phải được quản trị. Chức năng của quản trị là phối hợp hoạt động của các cá nhân nhằm tạo ra nỗ lực chung để thực hiện mục tiêu của tổ chức. Khi con người càng lệ thuộc nhiều vào những nỗ lực chung và khi quy mô tổ chức càng lớn, càng phức tạp, số lượng tổ chức ngày càng nhiều thì vai trò của hoạt động quản trị ngày càng trở nên quan trọng

Cuốn sách gồm 9 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về quản trị học
  • Chương 2: Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị
  • Chương 3: Hoạch định
  • Chương 4: Công tác tổ chức
  • Chương 5: Quản trị nhân sự
  • Chương 6: Lãnh đạo
  • Chương 7: Công tác kiểm tra
  • Chương 8: Truyền đạt thông tin
  • Chương 9: Ra quyết định quản trị