QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

Giảm giá!

94.500  80.325 

Mô tả

QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

quan-tri-rui-ro-tai-chinh

Chương 1 : NHẬN DẠNG CC LOẠI RỦI RO

ĐỊNH NGHĨA V ĐO LƯỜNG RỦI RO

NHẬN DẠNG RỦI RO TÍN DỤNG

NHẬN DẠNG RỦI RO LI SUẤT

NHẬN DẠNG RỦI RO TỶ GI

Nhận dạng rủi ro tỷ gi đối với khch hng hay đối với doanh nghiệp

Nhận dạng rủi ro tỷ gi trong hoạt động đầu tư

Nhận dạng rủi ro tỷ gi trong hoạt động xuất nhập khẩu

Nhận dạng rủi ro tỷ gi trong hoạt động tín dụng

Tc động của rủi ro tỷ gi

Nhận dạng rủi ro tỷ gi đối với hoạt động ngn hng

Phn tích thi độ đối với rủi ro tỷ gi

Xc định thi độ đối với rủi ro

Phn loại thi độ đối với rủi ro

Sự cần thiết phịng ngừa rủi ro tỷ gi

Cc quyết định lin quan đến quản lý rủi ro tỷ gi

Quyết định cĩ nn phịng ngừa rủi ro tỷ gi hay khơng ?

Quyết định giải php no để phịng ngừa rủi ro tỷ gi ?

CU HỎI ƠN TẬP

BI TẬP THỰC HNH

BI TẬP TỰ RN LUYỆN

 

Chương 2 : CC CƠNG CỤ TI CHÍNH PHI SINH – CƠNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO TI CHÍNH

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG CỤ TI CHÍNH PHI SINH

Hợp đồng kỳ hạn v hợp đồng giao sau

Định nghĩa

Phn biệt giữa hợp đồng kỳ hạn v hợp đồng giao sau

Cơ chế mua bn hợp đồng giao sau

Gi trị nhận được của hai bn trong hợp đồng giao sau

Định gi hợp đồng giao sau

Ví dụ minh họa định gi hợp đồng giao sau

Hợp đồng quyền chọn

Định nghĩa

Cc loại quyền chọn

Gi của quyền chọn

Cơng thức định gi quyền chọn Black-Scholes

Ký hiệu

CU HỎI ƠN TẬP

BI TẬP THỰC HNH

BI TẬP TỰ RN LUYỆN

 

Chương 3 : CC CƠNG CỤ TI CHÍNH PHI SINH TRN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

Khi qut về giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Loại hợp đồng kỳ hạn

Thời hạn của hợp đồng cĩ kỳ hạn

Yết gi kỳ hạn

Cch xc định tỷ gi kỳ hạn

Sử dụng hợp đồng mua bn ngoại tệ kỳ hạn

Thực hnh hợp đồng mua bn ngoại tệ kỳ hạn

Hạn chế của giao dịch hối đối kỳ hạn

HỢP ĐỒNG HỐN ĐỔI

Khi qut về thị trường hốn đổi (Swaps market)

Hốn đổi tiền tệ (Currency swaps)

Sử dụng hốn đổi để hạ thấp chi phí

Tận dụng ưu thế tương đối

Hạ thấp chi phí thơng qua phịng ngừa rủi ro

Khai thc sự khc biệt về cc quy định v thuế

Pht triển thị trường mới

Sử dụng hốn đổi tiền tệ như một cơng cụ ngừa rủi ro

Hốn đổi tiền tệ ở Việt Nam

Thực hnh giao dịch hốn đổi tiền tệ

Lợi ích của cc bn trong giao dịch hốn đổi tiền tệ

Những hạn chế của giao dịch hốn đổi tiền tệ

HỢP ĐỒNG GIAO SAU

Lin hệ giữa hợp đồng kỳ hạn v hợp đồng hốn đổi với hợp đồng giao sau

Khi qut về thị trường ngoại tệ giao sau

So snh hợp đồng cĩ kỳ hạn v hợp đồng giao sau

Thnh phần tham gia giao dịch

Quy chế giao dịch

Đặc điểm của hợp đồng giao sau

Ví dụ minh họa hợp đồng giao sau

Sử dụng hợp đồng giao sau vo mục đích đầu cơ

Khả năng phịng ngừa rủi ro với hợp đồng giao sau

Khả năng thực hiện giao dịch giao sau ở Việt Nam

Ưu nhược điểm của hợp đồng giao sau

HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

Giới thiệu về thị trường quyền chọn (Options)

Định gi hợp đồng quyền chọn

Tỷ gi thực hiện (Strike or exercise price)

Chnh lệch li suất

Thời hạn hợp đồng

Thơng số biến động tỷ gi kỳ vọng (Expected volatility)

Mơ hình Black-Scholes

Hướng dẫn sử dụng mơ hình Black-Scholes

Mối quan hệ giữa quyền chọn mua v quyền chọn bn

Sử dụng hợp đồng quyền chọn

Thực hnh giao dịch quyền chọn ở Việt Nam

CU HỎI ƠN TẬP

BI TẬP THỰC HNH

BI TẬP TỰ RN LUYỆN

 

Phần 2

CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TI CHÍNH

Chương 4 : QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHCH HNG V CỦA NGN HNG

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCH HNG

Tư vấn chính sch tín dụng

Cung cấp cơng cụ phịng ngừa rủi ro tín dụng

Bao thanh tốn trong nước – Cơng cụ phịng ngừa rủi ro bn chịu

Bao thanh tốn xuất khẩu – Cơng cụ phịng ngừa rủi ro xuất khẩu trả chậm

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGN HNG

Tại sao cần quản lý rủi ro tín dụng ?

Phn tích nguồn gốc pht sinh rủi ro tín dụng

Về phía khch hng

Về phía ngn hng

Cc biện php quản lý rủi ro tín dụng

Xc định mục tiu v thiết lập chính sch tín dụng

Phn tích v thẩm định tín dụng

Xếp hạng tín dụng (Credit rating)

Chấm điểm tín dụng (Credit scoring)

Bảo đảm tín dụng

Mua bảo hiểm tín dụng

Lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng

CU HỎI ƠN TẬP

 

Chương 5 : QUẢN TRỊ RỦI RO LI SUẤT

MỤC TIU CỦA QUẢN LÝ RỦI RO LI SUẤT

TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO LI SUẤT CHO KHCH HNG

Phn tích nguồn gốc pht sinh rủi ro li suất của khch hng

Tư vấn khch hng giải php quản lý rủi ro li suất

Tư vấn khch hng về hợp đồng hốn đổi li suất

Tư vấn khch hng về cch sử dụng hốn đổi li suất

Thanh tốn li rịng giao dịch hốn đổi li suất

QUẢN LÝ RỦI RO LI SUẤT CỦA NGN HNG

Phn tích nguồn gốc pht sinh rủi ro li suất

Giải php quản lý rủi ro li suất đối với ngn hng

Hốn đổi li suất trực tiếp giữa hai ngn hng

Hốn đổi li suất qua ngn hng trung gian

CU HỎI ƠN TẬP

BI TẬP THỰC HNH

BI TẬP TỰ RN LUYỆN

Chương 6 : CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

CC GIẢI PHP QUẢN LÝ TỔN THẤT GIAO DỊCH KHOẢN PHẢI THU NGOẠI TỆ

Mơ tả tình huống cụ thể

Nhận dạng rủi ro

Hướng dẫn sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng kỳ hạn

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng hốn đổi

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng giao sau

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng quyền chọn

Hướng dẫn sử dụng thị trường tiền tệ

CC GIẢI PHP QUẢN LÝ TỔN THẤT GIAO DỊCH KHOẢN PHẢI TRẢ NGOẠI TỆ

Mơ tả tình huống

Nhận dạng rủi ro

Hướng dẫn sử dụng cc giải php quản lý

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng kỳ hạn

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng hốn đổi

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng giao sau

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng quyền chọn

Hướng dẫn sử dụng thị trường tiền tệ

CC GIẢI PHP QUẢN LÝ TỔN THẤT KINH TẾ KHI TỶ GI BIẾN ĐỘNG

Đặc điểm của tổn thất kinh tế

Hướng dẫn phịng ngừa tổn thất kinh tế nếu nội tệ xuống gi

Mơ tả tình huống

Phn tích sự pht sinh tổn thất kinh tế

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng giao sau

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng quyền chọn

Hướng dẫn phịng ngừa tổn thất kinh tế nếu nội tệ ln gi

Mơ tả tình huống

Phn tích sự pht sinh tổn thất kinh tế

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng giao sau

Hướng dẫn sử dụng hợp đồng quyền chọn

CU HỎI ƠN TẬP

BI TẬP THỰC HNH

BI TẬP TỰ RN LUYỆN

Chương 7 : CC GIẢI PHP PHỊNG NGỪA RỦI RO TỶ GI ĐỐI VỚI NGN HNG THƯƠNG MẠI

PHN TÍCH V ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GI ĐỐI VỚI NGN HNG THƯƠNG MẠI

QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI ĐỐI VỚI NGN HNG THƯƠNG MẠI

PHỊNG NGỪA RỦI RO TỶ GI ĐỐI VỚI TỔN THẤT RỊNG GIAO DỊCH CNG THỜI HẠN

Quản lý rủi ro tỷ gi khi cĩ trạng thi ngoại tệ dương (Long position)

Đối với trạng thi ngoại tệ m (Short position)

PHỊNG NGỪA RỦI RO TỶ GI ĐỐI VỚI TỔN THẤT RỊNG GIAO DỊCH GỘP

CU HỎI ƠN TẬP

BI TẬP THỰC HNH

BI TẬP TỰ RN LUYỆN

Chương 8 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI Ở VIỆT NAM

 1. MƠ TẢ HAI CUỘC KHẢO ST VỀ NHẬN THỨC V THỰC HNH QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI

1.1. Khảo st đối với cc ngn hng thương mại

1.2. Khảo st đối với cc doanh nghiệp

 1. KẾT QUẢ KHẢO ST NHẬN THỨC VỀ RỦI RO TỶ GI

2.1. Kết quả khảo st nhận thức về rủi ro tỷ gi của cc ngn hng thương mại

2.2. Kết quả khảo st nhận thức về rủi ro tỷ gi của cc doanh nghiệp

2.3. Nhận thức của cc nh hoạch định chính sch

2.4. Kết luận về nhận thức rủi ro tỷ gi

 1. KHẢO ST NHẬN THỨC V SỬ DỤNG CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI CỦA CC DOANH NGHIỆP

3.1. Kết quả khảo st nhận thức v sử dụng hợp đồng kỳ hạn

3.2. Kết quả khảo st nhận thức v sử dụng hợp đồng hốn đổi

3.3. Kết quả khảo st nhận thức v sử dụng hợp đồng giao sau

3.4. Kết quả khảo st nhận thức v sử dụng hợp đồng quyền chọn

3.5. Kết quả khảo st nhận thức v sử dụng cc giao dịch trn thị trường tiền tệ

3.6. Kết luận nhận thức của doanh nghiệp về giải php quản lý rủi ro tỷ gi

 1. KHẢO ST THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI THỜI GIAN QUA

4.1. Khảo st tình hình cung cấp cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

4.2. Khảo st mức độ sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

4.3. Kết luận về p dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi thời gian qua

 1. KHẢO ST Ý KIẾN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI

5.1. Kết quả khảo st ý kiến của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

5.2. Kết quả khảo st ý kiến của cc NHTM về nhu cầu sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

5.3. Kết luận nhu cầu p dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

 1. KHẢO ST KHẢ NĂNG P DỤNG CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI

6.1. Kết quả khảo st ý kiến của doanh nghiệp về       khả năng sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

6.2. Kết quả khảo st ý kiến của ngn hng thương mại về khả năng sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

6.3. Kết luận về khả năng sử dụng cc giải php quản lý rủi ro tỷ gi

 1. KHẢO ST Ý KIẾN VỀ NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC SỬ DỤNG CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI

7.1. Kết quả khảo st ý kiến của cc doanh nghiệp

7.2. Kết quả khảo st ý kiến của cc ngn hng thương mại

 1. KHẢO ST Ý KIẾN VỀ CCH THỨC VƯỢT QUA TRỞ NGẠI KHI P DỤNG
  CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI
 2. KHẢO ST NHU CẦU HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC SỬ DỤNG CC GIẢI PHP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIá