NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH TẾ XÃ HỘI – HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN

225.000 

Mô tả

Bạn cần tiến hành một nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện một luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế – Xã hội theo hướng định lượng nhưng không biết cách thực hiện, bắt đầu từ đâu, thì đây là tài liệu phù hợp cho bạn. Qui trình thực hiện được hướng dẫn một cách tỉ mĩ và tường tận giúp người đọc thông hiểu và tự tin để thực hiện một nghiên cứu khoa học hay luận văn.

Tài liệu bao gồm 7 chương với Chương 1 giới thiệu về Qui trình nghiên cứu. Chương 2 giới thiệu về các biện pháp thu thập dữ liệu. Chương 3 hướng dẫn cách thức xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu. Trong nghiên cứu khoa học sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu kiểu bảng câu hỏi thì người thực hiện nghiên cứu thường không hiểu được ý nghĩa của các hệ số khi kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha) và phân tích nhân tố khám phá EFA. Tài liệu này sẽ giúp bạn thông hiểu một cách cặn kẽ ý nghĩa của các hệ số này thông qua việc hướng dẫn tính giá trị các hệ số này bằng tay ở Chương 4. Chương 5 & 6 trình bày về hồi qui đơn và bội. Cuối cùng, Chương 7 giới thiệu về cách viết báo cáo kết quả nghiên cứu cũng như trình bày hai trường hợp nghiên cứu điển hình để bạn đọc tham khảo.

Sử dụng máy tính để hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu là một yêu cầu bắt buộc trong nghiên cứu khoa học kinh tế, xã hội ngày nay. Tài liệu này mô tả từng bước tác nghiệp để xử lý và phân tích dữ liệu sử dụng các phần mềm Excel, SPSS, và Eviews. Ngoài ra tài liệu còn nêu lên những tình huống và bài tập ứng dụng để đọc giả luyện tập và ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào thực tế công việc của mình.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỤC LỤC CHI TIẾT CỦA

SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH TẾ XÃ HỘI – HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN -TÁC GIẢ  ĐINH BÁ HÙNG ANH
————–˜v™————–
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………..5
LỜI CÁM ƠN …………………………………………………………………………………..6
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………..7

 

CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU………………………………………13
1.1 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………13
1.1.1. Xác định vấn đề………………………………………………………………..15
1.1.2 Tiếp cận vấn đề …………………………………………………………………19
1.1.3. Thiết kế nghiên cứu …………………………………………………………..23
1.2 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU………………………………..26
TÓM TẮT CHƯƠNG 1………………………………………………………………..28
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………..28

 

CHƯƠNG 2: THU THẬP DỮ LIỆU ………………………………………………..30
2.1 LẤY MẪU………………………………………………………………………………31
2.2 DỮ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU……………………………………………….49
2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU…………………………………..54
2.4 KIỂM TRA & CHỈNH LÝ DỮ LIỆU……………………………………….80

2.5 MÃ HÓA DỮ LIỆU ………………………………………………………………..80
2.6 MÔ TẢ DỮ LIỆU……………………………………………………………………84
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………..87

 

CHƯƠNG 3: THANG ĐO – BẢNG CÂU HỎI………………………………….88
3.1 ĐO LƯỜNG …………………………………………………………………………..88
3.2 THANG ĐO……………………………………………………………………………89
3.3 LỰA CHỌN THANG ĐO………………………………………………………..99
3.4 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO ………………………………………………………..99
3.5 QUI TRÌNH THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI……………………………..104
TÓM TẮT CHƯƠNG 3………………………………………………………………138
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………138

 

CHƯƠNG 4: ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO & PHÂN TÍCH
NHÂN TỐ KHÁM PHÁ……………………………………………139
4.1 ĐỘ TIN THANG ĐO (HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA)………….139
4.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ………………………………………………………..160
4.3 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NHÂN TỐ …………………………………..164
4.4 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ…………………………………….177
4.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ …………………….192
4.6 PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA (SPSS) ………………………..195
4.7 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA (SPSS) …………………204
TÓM TẮT CHƯƠNG 4………………………………………………………………213
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………214

 

CHƯƠNG 5: CHỈNH LÝ DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH HỒI QUI ĐƠN..223
5.1 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN………………………………………………..224
5.2 LỌC DỮ LIỆU ……………………………………………………………………..250
5.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ……………………………253
5.4 MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH ………………………………………253
5.5 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH………………………………………………………….262
5.6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH………………………………………………………..269
5.7 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN……………………………………….273
TÓM TẮT CHƯƠNG ………………………………………………………………..281
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………282
5.8 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCEL, SPSS ……………………………….283

CHƯƠNG 6: HỒI QUI BỘI …………………………………………………………..291
6.1 MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI………………………………………………………292
6.2 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH………………………………………………………….295
6.3 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH………………………………………………………..298
6.4 TỰ TƯƠNG QUAN VÀ PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI………………..302
6.5 ĐA CỘNG TUYẾN ……………………………………………………………….304
6.6 HỒI QUI PHI TUYẾN ………………………………………………………….310
6.7 SỬ DỤNG BIẾN GIẢ ……………………………………………………………325
TÓM TẮT CHƯƠNG 6………………………………………………………………342
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………343
6.8 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCEL VÀ SPSS …………………………..344

 

CHƯƠNG 7: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
PHẦN A – BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………356
7.1 PHÂN LOẠI…………………………………………………………………………356
7.2 NỘI DUNG BÁO CÁO ………………………………………………………….356
7.3 NGUYÊN TẮC VIẾT BÁO CÁO …………………………………………..358

 

PHẦN B – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU 1 ………………………………….360
7.4 PHẦN GIỚI THIỆU ……………………………………………………………..361
7.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU …………………………………………………..365
7.6 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………..448

 

PHẦN C – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU 2 ………………………………….449
7.7 GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………..449
7.8 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU …………………………………………………..456
7.9 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ …………………………………………………..473

 

PHẦN D – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM…………………………474
7.10 SỬ DỤNG SPSS XỬ LÝ DỮ LIỆU CHO TRƯỜNG HỢP
NGHIÊN CỨU 1…………………………………………………………………474

7.11 SỬ DỤNG EVIEWS XỬ LÝ DỮ LIỆU CHO
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU 2 ………………………………………..501

 

ĐÁP ÁN ………………………………………………………………………………………..519
KÝ HIỆU – TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………………619
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………622
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………..624
BẢNG TRA 1 – PHÂN BỐ CHUẨN ……………………………………………625
BẢNG TRA 2 – PHÂN BỐ STUDENT…………………………………………627
BẢNG TRA 3 – PHÂN BỐ FISHER (a = 0.05) ……………………………..628
BẢNG TRA 3 – PHÂN BỐ FISHER (a = 0.01) ……………………………..630
BẢNG TRA 4 – PHÂN BỐ DURBIN-WATSON (a = 0.05) ……………632
BẢNG P1 – DỮ LIỆU BẢNG CÂU HỎI SƠ BỘ CHỦ ĐỀ
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ………………………………………….634
BẢNG P2 – DỮ LIỆU THANG ĐO CHÍNH THỨC CHỦ ĐỀ
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ………………………………………….637
BẢNG P3 – DỮ LIỆU ĐƯỢC NHÓM THEO NHÂN TỐ,
CHỦ ĐỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ……………………………651
BẢNG P4 – ĐỀ CƯƠNG MẪU……………………………………………………656