QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

148.000 

Trong tác phẩm “Những vấn đề cốt yếu của quản lý – Essentials of Management”, Harold. Koontz, Cyril O’Donnell và Heinz Weihrich chỉ ra rằng hơn 90% các thất bại trong kinh doanh là do sự thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm quản lý. Các chuyên gia về phát triển kinh tế đã nhận ra rằng việc cung cấp tài chính và kỹ thuật công nghệ không đảm bảo mang lại sự phát triển nếu chất lượng và năng lực quản lý yếu kém. Những nội dung nêu trên nói lên vai trò to lớn có tính chất quyết định của quản trị đối với sự thành bại của các tổ chức.

Mô tả

QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

MỤC LỤC TÓM TẮT

                                                                                                                      Trang

 LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………….. iii

MỤC LỤC TÓM TẮT……………………………………………………………………………… ix

MỤC LỤC CHI TIẾT………………………………………………………………………………. xi

DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA………………………………………………….. xxvii

DANH MỤC BẢNG MINH HỌA SỐ LIỆU……………………………………………… xxx

DANH MỤC HỘP MINH HỌA NỘI DUNG …………………………………………… xxxi

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC …………………………………………… 1

Chương 2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ ……………… 93

Chương 3. MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN HÓA KINH DOANH ………………………… 161

Chương 4. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ …………………………………………………….. 277

Chương 5. THÔNG TIN, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ….. 345

Chương 6. HOẠCH ĐỊNH …………………………………………………………………….. 421

Chương 7. TỔ CHỨC …………………………………………………………………………… 585

Chương 8. LÃNH ĐẠO ………………………………………………………………………… 637

Chương 9. KIỂM TRA…………………………………………………………………………… 683

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………… 743

NHÀ SÁCH KINH TẾ TUẤN MINH HÂN HẠNH GIỚI THIỆU.