TÀI CHÍNH CÔNG TY

Giảm giá!

118.000  94.400 

Mô tả

tai-chinh-cong-ty

tai-chinh-cong-ty

Cuốn sách này gồm 6 phần, 18 chương sau:

* Phần 1: Căn bản về tài chính công ty.

 • Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính công ty.
 • Chương 2: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền.
 • Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro.
 • Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn.
  * Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư.
 • Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính.
 • Chương 6: Đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định.
 • Chương 7: Quyết định tồn quỹ và tồn kho.
 • Chương 8: Quyết định chính sách bán chịu và quản trị khoản phải thu.
  * Phần 3: Phân tích và quyết định vốn.
 • Chương 9: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.
 • Chương 10: Quyết định thuê hay mua tài sản.
 • Chương 11: Quyết định nguồn vốn của công ty.
 • Chương 12: Các lý thuyết về cơ cấu vốn của công ty.
 • Chương 13: Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty.
  * Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính.
 • Chương 14: Quyết định chính sách cổ tức của công ty.
 • Chương 15: Quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính.
  * Phần 5: Phân tích hoạch định tài chính công ty.
 • Chương 16: Giới thiệu các báo cáo tài chính công ty.
 • Chương 17: Phân tích các báo cáo tài chính công ty.
 • Chương 18: Hoạch định và dự báo tài chính công ty.
  * Phần 6: Bài giải và đáp án gợi ý.
  Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
 • NHÀ SÁCH KINH TẾ TUÁN MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
 • ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0888218185 HOẶC