TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

168.000 

Mô tả

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Print

TỔNG QUAN VỀ TÀI

CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

MỞ ĐẦU

Chương này sẽ trình bày một số ý niệm về tài chính và quản trị tài chính, mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và các quyết định cơ bản mà nhà quản trị phải đưa ra để đạt được mục tiêu này

1.1 Bản chất của tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, thực hiện kinh doanh trên thị trên thị trường nhằm tìm kiếm lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Để thực hiện mục đích này, doanh nghiệp sản xuất phải mua các yếu tố đầu vào như : nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị và sức lao động, sau đó chúng được sử dụng kết hợp với nhau để tạo ra các hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho nền kinh tế. Hàng hóa do doanh nghiệp làm ra sẽ được tiêu dùng hoặc sử dụng cho quá trình sản xuất, kinh doanh khác. Quá trình này được biểu diễn qua sơ đồ sau:

Các hoạt động mua vào, sản xuất và bán ra được lặp lại liên tục tạo thành chu kỳ kinh doanh. Một cách chi tiết hơn, toàn bộ chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp được mô tả qua sơ đồ:

Qua sơ đồ trên, ta thấy chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp được phân thành ba giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 : Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc bất kỳ hình thức tổ chức nào cũng cần phải có vốn tiền tệ ứng trước, số vốn này được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng tựu trung lại gồm hai nguồn chính : nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ. Doanh nghiệp sử dụng vốn tiền tệ để mua các yếu tố đầu vào : tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Số vốn dùng để mua tư liệu lao động hình thành nên vốn cố định mà hình thái vật chất của nó là tài sản cố định (nhà xưởng, máy móc, thiết bị…). Số vốn dùng để mua sắm đối tượng lao động (nguyên vật liệu, nhiên liệu…) và để trả lương cho người lao động hình thành nên vốn lưu động mà hình thái vất chất là tài sản lưu động. Ở giai đoạn này tài sản của doanh nghiệp đã chuyển đổi từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa (T – H).
  • Giai đoạn 2 của chu kỳ kinh doanh là giai đoạn sản xuất và chuyển hóa. Trong giai đoạn này các yếu tố sản xuất sẽ được sử dụng kết hợp với nhau để tạo ra sản phẩm. Nguyên vật liệu được xuất kho đưa vào các xưởng chế biến, người lao động sử dụng máy móc, thiết bị để biến đổi chúng thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm mới bao gồm : giá trị nguyên vật liệu đã tiêu hao, giá trị hao mòn của tài sản cố định và tiền công của người lao động. Giai đoạn sản xuất dài hay ngắn tùy thuộc vào đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và quy trình công nghệ được sử dụng. Trong giai đoạn này tài sản của doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thái nguyên vật liệu sang sản phẩm dở dang, bán thành phẩm và cuối cùng chuyển thành thành phẩm.
  • Giai đoạn 3 của chu kỳ kinh doanh là giai đoạn tiêu thụ, doanh nghiệp xuất bán và thu được tiền bán hàng, tài sản chuyển từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ. Tới đây một chu kỳ kinh doanh kết thúc, vốn tiền tệ bỏ ra ban đầu sẽ được thu hồi nhưng với lượng tiền lớn hơn. Thu nhập tiền tệ sẽ dùng để nộp thuế cho nhà nước, tái đầu tư hoặc hoàn trả lại cho nhà đầu tư.

 

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với nhà nước. Mối quan hệ này phát sinh trong quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại tổng sản phẩm quốc dân (GNP) giữa nhà nước với các doanh nghiệp, theo đó các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, các khoản thuế phải nộp bao gồm : thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất, nhập khẩu, thuế tài nguyên…Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, khi thành lập sẽ được nhà nước cấp vốn ban đầu để hình thành nguồn vốn kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp khác, tuy không được nhà nước cấp vốn, nhưng có thể có sự tham gia góp vốn của nhà nước, được trợ giá, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng giống như doanh nghiệp nhà nước.

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, thị trường là môi trường cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó là điểm khởi đầu của quá trình kinh doanh, đảm bảo cung ứng các yếu tố đầu vào như : nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sức lao động và vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác thị trường cũng là nơi kết thúc quá trình kinh doanh bằng việc doanh nghiệp bán các hàng hóa do mình làm ra trên thị trường. Thị trường còn có vai trò điều tiết sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua thị trường doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu của nền kinh tế về các loại hàng hóa, dịch vụ, từ đó mà xây dựng các dự án đầu tư, các kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nền kinh tế. Mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường được thực hiện thông qua thị trường hàng hóa, thị trường sức lao động và thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

 

 

NHÀ SÁCH TUÂN MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẠN ĐỌC