GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

58.500 

Mô tả

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

tai-chinh-doanh-nghiep

pHẦN 1 căn bản về tài chính công ty

CHương 1 tổng quan về quản trị tài chính công ty

chương 2 thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

chương 3 quan hệ lợi nhuận và rủi ro

chương 4 mô hình định giá tài sản vốn

Phân 2

phân tích và quyết định đầu tư

chương 5 định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính

chương 6 đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định

chương 7 quyết định tồn quỹ và tồn kho

chương 8 quyết định chính sách bán chụi và quản trị khoản phải thu

phần 3 phân tích và quyết định vốn

chương 9 đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

chương 10 quyết định thuê hay mua tài sản

chương 11 quyết định nguồn vốn của công ty

chương 12 các lý thuyết về cơ cấu vốn của công ty

chương 13 lý thuyết M& M về cơ cấu vốn cảu công ty

Phần 4 quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính

chương 14 quyết định chính sách cổ tức của công ty

chương 15 quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính

Phần 5 phân tích và hoạch định tài chính công ty

chương 16 giới thiệu các báo cáo tài chính công ty

chương 17 phân tích các báo cáo tài chính công ty

chương 18 hoạch định và dự báo tài chính công ty

Qúa trình hoạch định tài chính công ty

dự báo doanh thu

dự báo các báo cáo tài chính công ty theo phương pháp tỷ lệ doanh thu

công thức xác định vốn cần thêm

Phân 6 bài giải và đáp án gởi ý

NHÀ SÁCH TUẤN MINH GIỚI THIỆU