TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN

198.000 

Mô tả

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN

tai-chinh-doanh-nghiep-can-ban

Chương 1 :  TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1     GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1.1  Khái niệm và mục đích của báo cáo tài chính

1.1.2  Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

1.1.3  Các đặc điểm chất lượng và giới hạn của báo cáo tài chính

1.1.4  Các yêu cầu đối với thông tin trong các báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán

1.2     HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

1.2.1  Bảng cân đối kế toán

1.2.2  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Báo cáo thu nhập)

1.2.3  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Báo cáo ngân lưu)

1.2.4  Thuyết minh báo cáo tài chính

1.3     ĐỌC VÀ HIỂU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.3.1  Đọc và hiểu nội dung bảng cân đối kế toán

1.3.2  Đọc và hiểu nội dung báo cáo cáo kết quả kinh doanh

1.3.3  Đọc và hiểu nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.3.4  Đọc và hiểu thuyết minh báo cáo tài chính

1.3.5  Đọc và hiểu mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính

1.4     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

1.4.1  Tóm tắt chương

1.4.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

2.1     Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.1.1  Khái niệm phân tích báo cáo tài chính

2.1.2  Ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài chính

2.1.3  Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính

2.1.4  Phân tích báo cáo tài chính – phơi bày hay che dấu

2.2     TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH

2.2.1  Tài liệu phân tích báo cáo tài chính

2.2.2  Hướng dẫn thực hiện phân tích các báo cáo tài chính

2.2.3  Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

2.2.4  Phân tích báo cáo tài chính (Phân tích cơ bản)

2.2.5  Tầm quan trọng của việc phân tích các hệ số tài chính

2.3     NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.3.1  Phân tích khái quát tình hình tài chính

2.3.2  Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính

2.3.3  Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.4     CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

2.4.1  Phân tích theo chiều ngang

2.4.2  Phân tích xu hướng

2.4.3  Phân tích theo chiều dọc (Phân tích theo quy mô chung)

2.4.4  Phân tích các tỷ số chủ yếu

2.4.5  Phương pháp liên hệ cân đối

2.5     PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ BÁO

2.5.1  Phương pháp dự báo theo dạng bình phương bé nhất

2.5.2  Phương pháp dự báo theo tỷ lệ % so với doanh thu

2.5.3  Phương pháp dự báo cảm tính

2.6     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

2.6.1  Tóm tắt chương

2.6.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1     CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.1.1  Phương pháp so sánh

3.1.2  Phương pháp phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố

3.1.3  Phương pháp hồi quy

3.2     PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH   BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.2.1  Phương pháp so sánh số tuyệt đối

3.2.2  Phương pháp so sánh số tương đối

3.3     PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HIỆN TƯỢNG KINH TẾ

3.3.1  Phương pháp thay thế liên hoàn

3.3.2  Phương pháp số chênh lệch

3.3.3  Phương pháp hiệu số phần trăm

3.3.4  Phương pháp liên hệ cân đối

3.4     PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY

3.4.1  Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy tuyến tính đơn biến

3.4.2  Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy tuyến tính đa biến

3.5     ỨNG DỤNG EXCEL TRONG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỰ BÁO

3.5.1  Các giá trị thống kê mô tả

3.5.2  Giải thích tóm tắt về các thông số thống kê

3.5.3  Ví dụ minh họa

3.6     ỨNG DỤNG EXCEL TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO

3.6.1  Phân tích xác định (Deterministic)

3.6.2  Phân tích xác suất (Probabilistic)

3.7     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

3.7.1  Tóm tắt chương

3.7.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 4 : PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1     PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1.1  Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn

4.1.2  Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn

4.2     PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU NGANG

4.2.1  Khái niệm

4.2.2  Công thức và cách tính

4.2.3  Giải thích ý nghĩa

4.2.4  Tình huống nghiên cứu

4.2.5  Nhận xét và đánh giá

4.3     PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU DỌC

4.3.1  Khái niệm

4.3.2  Công thức và cách tính

4.3.3  Giải thích ý nghĩa

4.3.4  Tình huống nghiên cứu

4.3.5  Nhận xét và đánh giá

4.4     PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4.4.1  Khái niệm

4.4.2  Công thức và cách tính

4.4.3  Giải thích ý nghĩa

4.4.4  Tình huống nghiên cứu

4.4.5  Nhận xét và đánh giá

4.5     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

4.5.1  Tóm tắt chương

4.5.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 5 : PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN (TESTS OF LIQUIDITY)           

5.1     PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN (Liquidity Analysis)

5.1.1  Phân tích các khoản phải thu (Receivables analysis)

5.1.2  Phân tích các khoản phải trả (Payables analysis)

5.2     PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH BẰNG TIỀN (Cash Ratio)

5.2.1  Khái niệm

5.2.2  Công thức và cách tính

5.2.3  Giải thích ý nghĩa

5.2.4  Tình huống nghiên cứu

5.2.5  Nhận xét và đánh giá

5.3     PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI (Current Ratio)

5.3.1  Khái niệm

5.3.2  Công thức và cách tính

5.3.3  Giải thích ý nghĩa

5.3.4  Tình huống nghiên cứu

5.3.5  Nhận xét và đánh giá

5.4     PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH          (Quick Ratio Or Acid – Test Ratio)

5.4.1  Khái niệm

5.4.2  Công thức và cách tính

5.4.3  Giải thích ý nghĩa

5.4.4  Tình huống nghiên cứu

5.4.5  Nhận xét và đánh giá

5.5     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

5.5.1  Tóm tắt chương

5.5.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 6 : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG (ASSET UTILIZATION)

6.1     VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO (Inventory Turnover)

6.1.1  Khái niệm

6.1.2  Công thức và cách tính

6.1.3  Giải thích ý nghĩa

6.1.4  Tình huống nghiên cứu

6.1.5  Nhận xét và đánh giá

6.2     VÒNG QUAY KHOẢN PHẢI THU (Receivable Turnover)

6.2.1  Khái niệm

6.2.2  Công thức và cách tính

6.2.3  Giải thích ý nghĩa

6.2.4  Tình huống nghiên cứu

6.2.5  Nhận xét và đánh giá

6.3     VÒNG QUAY TÀI SẢN NGẮN HẠN (Current Assets Turnover)

6.3.1  Khái niệm

6.3.2  Công thức và cách tính

6.3.3  Giải thích ý nghĩa

6.3.4  Tình huống nghiên cứu

6.3.5  Nhận xét và đánh giá

6.4     VÒNG QUAY TÀI SẢN DÀI HẠN (Long-Term Assets Turnover)

6.4.1  Khái niệm

6.4.2  Công thức và cách tính

6.4.3  Giải thích ý nghĩa

6.4.4  Tình huống nghiên cứu

6.4.5  Nhận xét và đánh giá

6.5     VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN (Total Assets Turnover)

6.5.1  Khái niệm

6.5.2  Công thức và cách tính

6.5.3  Giải thích ý nghĩa

6.5.4  Tình huống nghiên cứu

6.5.5  Nhận xét và đánh giá

6.6     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

6.6.1  Tóm tắt chương

6.6.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 7 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH
(TESTS OF CAPITAL AND STRUCTURE SOLVENCY)

7.1     TỶ SỐ NỢ TRÊN TỔNG TÀI SẢN (Total Debt To Assets)

7.1.1  Khái niệm

7.1.2  Công thức và cách tính

7.1.3  Giải thích ý nghĩa

7.1.4  Tình huống nghiên cứu

7.1.5  Nhận xét và đánh giá

7.2     TỶ SỐ NỢ SO VỚI VỐN CHỦ SỞ HỮU (Total Debt To Equity)

7.2.1  Khái niệm

7.2.2  Công thức và cách tính

7.2.3  Giải thích ý nghĩa

7.2.4  Tình huống nghiên cứu

7.2.5  Nhận xét và đánh giá

7.3     TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ LÃI (Ability To Pay Interest)       HAY TỶ SỐ TRANG TRẢI LÃI VAY (Times Interest Earned Ratio)

7.3.1  Khái niệm

7.3.2  Công thức và cách tính

7.3.3  Giải thích ý nghĩa

7.3.4  Tình huống nghiên cứu

7.3.5  Nhận xét và đánh giá

7.4     TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ (Ability To Pay Debt And Interest)

7.4.1  Khái niệm

7.4.2  Công thức và cách tính

7.4.3  Giải thích ý nghĩa

7.4.4  Tình huống nghiên cứu

7.4.5  Nhận xét và đánh giá

7.5     PHÂN TÍCH CÁC ĐÒN BẨY KINH TẾ (Leverage)

7.5.1  Phân tích đòn bẩy tài chính (FL – Financial Leverage)

7.5.2  Phân tích đòn bẩy kinh doanh (OL – Operating Leverage)

7.5.3  Phân tích đòn bẩy tổng hợp (TL – Total Leverage)

7.6     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

7.6.1  Tóm tắt chương

7.6.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 8 : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN (TESTS OF PROFITABILITY)

8.1     TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU (Profit Margin On Sales)

8.1.1  Khái niệm

8.1.2  Công thức và cách tính

8.1.3  Giải thích ý nghĩa

8.1.4  Tình huống nghiên cứu

8.1.5  Nhận xét và đánh giá

8.2     TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY SO VỚI         TỔNG TÀI SẢN (Ebit To Asset Ratio)

8.2.1  Khái niệm

8.2.2  Công thức và cách tính

8.2.3  Giải thích ý nghĩa

8.2.4  Tình huống nghiên cứu

8.2.5  Nhận xét và đánh giá

8.3     TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TÀI SẢN (Return On Total Assets)

8.3.1  Khái niệm

8.3.2  Công thức và cách tính

8.3.3  Giải thích ý nghĩa

8.3.4  Tình huống nghiên cứu

8.3.5  Nhận xét và đánh giá

8.4     TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Return On Common Equity)

8.4.1  Khái niệm

8.4.2  Công thức và cách tính

8.4.3  Giải thích ý nghĩa

8.4.4  Tình huống nghiên cứu

8.4.5  Nhận xét và đánh giá

8.5     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

8.5.1  Tóm tắt chương

8.5.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 9 : PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI (MARKET TESTS OR MARKET MEASURE)

9.1     TỶ SỐ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI (Retained Earnings Ratio)

9.1.1  Khái niệm

9.1.2  Công thức và cách tính

9.1.3  Giải thích ý nghĩa

9.1.4  Tình huống nghiên cứu

9.1.5  Nhận xét và đánh giá

9.2     TỶ SỐ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG (Growth Ratio)

9.2.1  Khái niệm

9.2.2  Công thức và cách tính

9.2.3  Giải thích ý nghĩa

9.2.4  Tình huống nghiên cứu

9.2.5  Nhận xét và đánh giá

9.3     TỶ SỐ GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU SO VỚI LỢI NHUẬN        TRÊN CỔ PHẦN P/E (Price-To-Earnings Ratio)

9.3.1  Khái niệm

9.3.2  Công thức và cách tính

9.3.3  Giải thích ý nghĩa

9.3.4  Tình huống nghiên cứu

9.3.5  Nhận xét và đánh giá

9.4     TỶ SỐ GIÁ THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ SỔ SÁCH M/B           (Market Price/book Price) Or Price-To-Book

9.4.1  Khái niệm

9.4.2  Công thức và cách tính

9.4.3  Giải thích ý nghĩa

9.4.4  Tình huống nghiên cứu

9.4.5  Nhận xét và đánh giá

9.5     TỶ SỐ LỢI NHUẬN CỔ PHIẾU SO VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG (Earnings Yield)

9.5.1  Khái niệm

9.5.2  Công thức và cách tính

9.5.3  Giải thích ý nghĩa

9.5.4  Tình huống nghiên cứu

9.5.5  Nhận xét và đánh giá

9.6     NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

9.6.1  Tóm tắt chương

9.6.2  Ví dụ ứng dụng

Chương 10 : PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

10.1   TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ     HAY CÒN GỌI LÀ BÁO CÁO NGÂN LƯU

10.1.1  Khái niệm

10.1.2  Đặc điểm của báo cáo ngân lưu

10.1.3  Tác dụng của báo cáo ngân lưu

10.2   NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO NGÂN LƯU

10.2.1  Phân loại ngân lưu

10.2.2  Mối quan hệ giữa báo cáo ngân lưu và báo cáo tài chính khác

10.2.3  Các dòng tiền trên báo cáo ngân lưu

10.2.4  Quan hệ giữa các dòng ngân lưu

10.3   CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DÒNG NGÂN LƯU

10.3.1  Phương pháp trực tiếp

10.3.2  Phương pháp gián tiếp

10.4   MỘT SỐ GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG            ĐẾN DÒNG NGÂN LƯU

10.4.1  Các giao dịch thuộc hoạt động kinh doanh

10.4.2  Các giao dịch thuộc hoạt động đầu tư

10.4.3  Các giao dịch thuộc hoạt động tài chính

10.5   PHÂN TÍCH BÁO CÁO NGÂN LƯU

10.5.1  Phân tích dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

10.5.2  Phân tích dòng tiền từ hoạt động đầu tư

10.5.3  Phân tích dòng tiền từ hoạt động tài chính

10.6   NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

10.6.1  Tóm tắt chương

 1. Mục tiêu của học phần :

Sau khi học xong phần này sinh viên có được kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tài chính, hiểu được các quyết định căn bản và chủ yếu đối với công ty.

Đây là học phần bắt buộc cho tất cả các ngành liên quan đến kinh tế chứ không riêng gì ngành tài chính ngân hàng.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần trình bày các kiến thức lý luận nền tảng, và cách thức ứng dụng thực tế liên quan đến các quyết định chủ yếu của công ty : từ phân tích báo cáoc tài chính, thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, lợi nhuận rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn. Các quyết định về đầu tư chứng khoán nợ, chứng khoán vốn, đầu tư dự án, thuê tài sản, phân tích và quyết định đầu tư tài sản lưu động. Các quyết định về nguồn vốn và chính sách cổ tức thí dụ như : đòn bẩy và hoạt động tài chính, quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, cơ cấu hay cấu trúc vốn, quyết định chính sách cổ tức. Ngoài ra, còn có các quyết định khác như : mua bán, sáp nhập, nhận dạng và đo lường rủi ro tài chính : tín dụng, lãi suất, tỷ giá …

Tất cả đều được trình bày có thí dụ minh hoạ, tình huống sát thực với thực tế.

 1. Điều kiện tiên quyết :

3.1 Các môn học tiên quyết : tiền tệ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, Excel ứng dụng trong tài chính, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.

3.2 Các môn học  trước : tiền tệ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, Excel ứng dụng trong tài chính, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.

 1. Phân bố chương trình :

 

Chương 1 :  NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Các loại hình doanh
 2. Mục tiêu của doanh nghiệp

2.1. Tạo ra giá trị

2.2. Vấn đề mâu thuẫn giữa chủ sở hữu và người điều hành

2.3. Trách nhiệm đối với xã hội

 1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
 2. Tài chính doanh nghiệp hay tài chính công ty ?
 3. Các quyết định chủ yếu của tài chính công ty

5.1. Quyết định đầu tư

5.2. Quyết định nguồn vốn

5.3. Quyết định chia cổ tức

5.4. Các quyết định khác

 1. Môi trường kinh doanh của công ty

6.1. Môi trường thuế

6.2. Môi trường tài chính

6.3. Hệ thống tài chính

6.4. Hiệu quả của thị trường tài chính

 • Tóm tắt nội dung
 • Nghiên cứu tình huống IMEX CO. LTD
 • Câu hỏi ôn tập

Chương 2 : PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Giới thiệu chung
 2. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính

2.1. Khái niệm báo cáo tài chính

2.2. Đọc và hiểu nội dung bảng cân đối kế toán

2.3. Đọc và hiểu nội dung báo cáo cáo kết quả kinh doanh

2.4. Đọc và hiểu nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 1. Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

3.1. Tài liệu phân tích

3.2. Hướng dẫn thực hiện phân tích các báo cáo tài chính

3.3. Phân tích các tỷ số tài chính

3.4. Phân tích xu hướng

3.5. Phân tích cơ cấu (Common size analysis)

3.6. Phân tích Du Pont

3.7. Sử dụng và hạn chế của phân tích báo cáo tài chính

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực
 • Bài tập rèn luyện

Chương 3 : THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

 1. Tình huống minh họa khái niệm
 2. Thời giá tiền tệ của một số

2.1. Giá trị tương lai của một số tiền

2.2. Giá trị hiện tại của một số tiền

2.3. Xác định yếu tố lãi suất

2.4. Xác định yếu tố kỳ hạn

 1. Thời giá của một dòng

3.1. Khái niệm dòng tiền

3.2. Thời giá của dòng tiền đều

3.3. Thời giá của dòng tiền không đều

 1. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm
 2. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng
 3. Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF model)

6.1. Ước lượng dòng tiền

6.2. Ước lượng suất chiết khấu

 1. Xác định thời giá tiền tệ – Hướng dẫn kỹ thuật tính toán
 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 4 : LỢI NHUẬN, RỦI RO VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN

 1. Tình huống minh họa khái niệm
 2. Định nghĩa lợi nhuận và rủi ro
 3. Đo lường rủi ro

3.1. Lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn

3.2. Hệ số biến đổi (Coefficient of variation)

 1. Thái độ đối với rủi ro
 2. Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư

5.1. Lợi nhuận của danh mục đầu tư

5.2. Rủi ro của danh mục đầu tư

5.3. Độ lệch chuẩn của một số danh mục đầu tư đặc biệt

 1. Đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm rủi ro
 2. Mô hình định giá tài sản vốn

7.1. Giới thiệu chung

7.2. Những giả định của mô hình CAPM

7.3. Nội dung của mô hình CAPM

7.4. Ưu nhược điểm của mô hình CAPM

 1. Lý thuyết thị trường vốn và mô hình CAPM

8.1. Những giả định

8.2. Đường thị trường vốn (Capital market line – CML)

8.3. Công thức biểu diễn đường thị trường vốn

8.4. Quan hệ giữa lý thuyết thị trường vốn và mô hình định giá tài sản vốn

 1. Mô hình CAPM trong điều kiện thị trường vốn Việt Nam
 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

PHẦN 2

ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Chương 5 : ĐỊNH GIÁ & QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NỢ

 1. Lý do đầu tư vào chứng khoán nợ
 2. Đầu tư chứng khoán nợ ngắn hạn

2.1. Đầu tư tín phiếu Kho bạc hay chứng khoán phi rủi ro

 1. Đầu tư chứng khoán nợ dài hạn hay đầu tư trái phiếu

3.1. Xác định cơ hội đầu tư trái phiếu

3.2. Định giá trái phiếu

3.3. Lợi suất đầu tư trái phiếu

3.4. Phân tích sự biến động giá trái phiếu

3.5. Quyết định đầu tư trái phiếu

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 6 : ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VỐN

 1. Giới thiệu chung về chứng khoán vốn
 2. Xác định cơ hội và mục tiêu đầu tư chứng khoán vốn
 3. Định giá cổ phiếu phổ thông

3.1. Các tính chất của cổ phiếu phổ thông

3.2. Định giá cổ phiếu phổ thông

 1. Định giá cổ phiếu ưu đãi

4.1. Phân biệt cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

4.2. Định giá cổ phiếu ưu đãi

 1. Lợi suất đầu tư cổ phiếu
 2. Quyết định đầu tư cổ phiếu
 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 7 : PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

 1. Các loại dự án đầu tư trong công ty
 2. Quy trình phân tích và quyết định đầu tư
 3. Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư dự án

3.1. Thời gian hoàn vốn (Payback period – PBP)

3.2. Giá trị hiện tại ròng (Net present value – NPV)

3.3. Chỉ số khả năng sinh lợi hay tỷ số lợi ích – chi phí
(Profitability Index or Benefit-Cost Ratio)

3.4. Tỷ suất sinh lợi nội bộ (Internal rate of return – IRR)

3.5. Tỷ suất sinh lợi nội bộ có hiệu chỉnh (Modified internal rate of return – MIRR)

 1. Ước lượng dòng tiền của dự án

4.1. Khái niệm dòng tiền

4.2. Hướng dẫn ước lượng dòng tiền

 1. Quyết định suất chiết khấu
 2. Nên sử dụng chỉ tiêu như thế nào để quyết định đầu tư ?
 3. Phân phối vốn trong điều kiện giới hạn nguồn
 4. Minh họa thực hành phân tích và đánh giá dự
 • Tóm tắt nội dung
 • Nghiên cứu tình huống : DỰ ÁN CHUNG CƯ MERCURY
 • Câu hỏi ôn tập
 • Phụ lục : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCEL TÍNH NPV, IRR, VÀ MIRR
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 8 : PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH THUÊ TÀI SẢN

 1. Thuê tài sản là gì ?
 2. Các loại thuê tài sản

2.1. Thuê hoạt động

2.2. Thuê tài chính

 1. Các lợi ích của việc thuê tài

3.1. Tránh được những rủi ro do sở hữu tài sản

3.2. Tính linh hoạt hay có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê

3.3. Lợi ích về thuế

3.4. Tính kịp thời

3.5. Giảm được những hạn chế tín dụng

3.6. Thuê tài sản giúp tránh thủ tục rườm rà của quy trình mua sắm tài sản

 1. Thuế và vấn đề thuê tài sản
 2. Quyết định thuê hay mua tài sản

5.1. Phân tích chi phí khi đi thuê tài sản

5.2. Phân tích chi phí khi mua tài sản

5.3. Quyết định mua hay thuê tài sản

 1. Phân tích và quyết định tiền thuê
 2. Tác động của thuê tài sản đến báo cáo tài chính
 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 9 : PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG

 1. Phân tích và quyết định tồn quỹ

1.1. Những lý do khiến công ty giữ tiền mặt

1.2. Quyết định tồn quỹ mục tiêu

1.3. Quản trị thu chi tiền mặt

1.4. Chi phí do tiền đang chuyển

1.5. Đầu tư tiền tạm thời nhàn rỗi

 1. Phân tích và quyết định đầu tư khoản phải thu

2.1. Phân tích và quyết định chính sách bán chịu

2.2. Phân tích uy tín tài chính của khách hàng mua chịu

2.3. Những phương pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ khách hàng

 1. Phân tích và quyết định tồn kho

3.1. Tác động hai mặt của tồn kho

3.2. Phân loại tồn kho

3.3. Mô hình quyết định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)

3.4. Xác định điểm đặt hàng

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

PHẦN 3

QUYẾT ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Chương 10 : ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

 1. Ý tưởng về đòn bẩy trong tài chính
 2. Đòn bẩy hoạt động

2.1. Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động

2.2. Phân tích hòa vốn

2.3. Ý nghĩa của điểm hòa vốn

2.4. Độ bẩy hoạt động (DOL)

2.5. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hòa vốn

2.6. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro doanh nghiệp

2.7. Ý nghĩa của độ bẩy hoạt động đối với quản trị tài chính

 1. Đòn bẩy tài chính

3.1. Phân tích quan hệ EBIT và EPS

3.2. Độ bẩy tài chính

3.3. Độ bẩy tài chính và rủi ro tài chính

 1. Tổng hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính
 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 11 : QUYẾT ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

 1. Quyết định nguồn vốn và vấn đề tạo giá trị cho công ty

1.1. Phỉnh nhà đầu tư (Fool investors)

1.2. Cắt giảm chi phí hay gia tăng hỗ trợ (Reduce costs or increse subsidies)

1.3. Tạo ra chứng khoán mới (Create a new security)

 1. Quyết định nguồn vốn ngắn hạn

2.1. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn của công ty

2.2. Nguồn vốn tài trợ ngắn hạn

2.3. Quyết định lựa chọn nguồn vốn ngắn hạn

 1. Quyết định nguồn vốn dài hạn

3.1. Nhu cầu tài trợ dài hạn

3.2. Các nguồn vốn tài trợ dài hạn

3.3. Quyết định lựa chọn nguồn vốn dài hạn

 1. Xác định chi phí sử dụng vốn

4.1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

4.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường

4.3. Chi phí sử dụng nợ

 • Tóm tắt
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 12 : QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY

 1. Đặt vấn đề vì sao cần nghiên cứu cơ cấu vốn công ty
 2. Lý thuyết cơ cấu vốn tối

2.1. Cơ cấu vốn tối ưu

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cơ cấu vốn

 1. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (Noi approach)
 2. Giới thiệu tổng quan lý thuyết M&M về cơ cấu vốn công ty
 3. Bàn luận chi tiết hơn về lý thuyết M& M

5.1. Các giả định và mệnh đề của lý thuyết M&M

5.2. Lý thuyết M&M trong trường hợp không có thuế

5.3. Lý thuyết M&M trong trường hợp có thuế

5.4. Ảnh hưởng của thuế và chi phí khốn khó tài chính lên giá trị công ty và
chi phí sử dụng vốn

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 13 : QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

 1. Các hình thức trả cổ tức
 2. Cách thức chi trả cổ tức
 3. Chính sách cổ tức và giá trị công ty

3.1. Khía cạnh mang tính chiến lược

3.2. Khía cạnh mang tính pháp lý

3.3. Các lý thuyết về chính sách cổ tức

3.4. Những phản biện đối với lý thuyết về chính sách cổ tức

3.5. Những bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm về chính sách cổ tức

 1. Lời khuyên về chính sách cổ tức
 2. Thiết lập chính sách cổ tức

5.1. Chính sách trả cổ tức sau đầu tư

5.2. Chính sách trả cổ tức ổn định

5.3. Chính sách trả cổ tức thỏa hiệp

 1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu

6.1. Phân biệt trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu

6.2. Lý do vì sao công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc chia tách cổ phiếu

 1. Mua lại cổ phiếu
 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

PHẦN 4

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÁC CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 14 : SÁP NHẬP VÀ THÂU TÓM CÔNG TY

 1. Những hình thức cơ bản về thâu tóm công ty

1.1. Sáp nhập và hợp nhất công ty

1.2. Thâu tóm cổ phiếu

1.3. Thâu tóm tài sản

1.4. Phân biệt thâu tóm công ty với giành quyền kiểm soát công ty

 1. Xác định giá trị gia tăng khi thâu tóm công ty

2.1. Doanh thu tăng thêm

2.2. Cắt giảm chi phí hoạt động

2.3. Lợi ích về thuế

 1. Xác định giá trị công ty sau khi thâu tóm công ty khác
 2. Xác định hiện giá ròng sáp nhập công ty

4.1. Trường hợp thanh toán bằng tiền

4.2. Trường hợp thanh toán bằng cổ phiếu

 1. Những lý do sai lầm khi sáp nhập công ty

5.1. Sáp nhập để tăng EPS

5.2. Sáp nhập để đa dạng hóa hoạt động

 1. Sách lược phòng thủ chống lại thâu tóm công ty
 • Tóm tắt nội dung
 • Tiểu tình huống : MICROSOFT NGẮM MỤC TIÊU YAHOO
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 15 : NHẬN DẠNG VÀ ĐO LƯỜNG CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH

 1. Định nghĩa và đo lường rủi ro
 2. Nhận dạng rủi ro tín dụng
 3. Nhận dạng rủi ro lãi suất
 4. Nhận dạng rủi ro tỷ giá

4.1. Nhận dạng rủi ro tỷ giá đối với doanh

4.2. Tác động của rủi ro tỷ giá

4.3. Nhận dạng rủi ro tỷ giá đối với hoạt động ngân hàng

 1. Phân tích thái độ đối với rủi ro tỷ giá

5.1. Xác định thái độ đối với rủi ro

5.2. Phân loại thái độ đối với rủi ro

5.3. Sự cần thiết phòng ngừa rủi ro tỷ giá

5.4. Các quyết định liên quan đến quản lý rủi ro tỷ giá

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập tự rèn luyện

Chương 16 : QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO LÃI SUẤT

 1. Quản lý rủi ro tín dụng

1.1. Xây dựng chính sách bán chịu

1.2. Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro tín dụng

 1. Quản lý rủi ro lãi suất

2.1. Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất của doanh nghiệp

2.2. Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất

2.3. Minh họa về cách sử dụng hoán đổi lãi suất

2.4. Thanh toán lãi ròng giao dịch hoán đổi lãi suất

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện

Chương 17 : QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ TỔN THẤT NGOẠI HỐI

 1. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất giao dịch khoản phải thu ngoại tệ

1.1. Mô tả tình huống cụ thể

1.2. Phân tích rủi ro

1.3. Hướng dẫn sử dụng các giải pháp phòng ngừa

 1. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất giao dịch khoản phải trả ngoại tệ

2.1. Mô tả tình huống

2.2. Phân tích rủi ro

2.3. Hướng dẫn sử dụng các giải pháp phòng ngừa

 1. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất kinh tế khi tỷ giá biến động

3.1. Đặc điểm của tổn thất kinh tế

3.2. Hướng dẫn phòng ngừa tổn thất kinh tế nếu nội tệ xuống giá

3.3. Hướng dẫn phòng ngừa tổn thất kinh tế nếu nội tệ lên giá

 • Tóm tắt nội dung
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài tập thực hành
 • Bài tập rèn luyện
 • Nghiên cứu tình huống : LUFTHANSA
 • Tiểu tình huống 1 : RỦI RO TỶ GIÁ KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN LÝ THUYẾT
 • Tiểu tình huống 2 : DOANH NGHIỆP KHÓC VÌ Ứ ĐỌNG USD