TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN PHẦN 2

Giảm giá!

82.000  73.800 

Mô tả

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN PHẦN 2

tai-chinh-doanh-nghiep-can-ban-phan-2

 1. Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn :

Sau khi hoïc xong phaàn naøy sinh vieân coù ñöôïc kieán thöùc neàn taûng vaø chuyeân saâu veà taøi chính, hieåu ñöôïc caùc quyeát ñònh caên baûn vaø chuû yeáu ñoái vôùi coâng ty.

Ñaây laø hoïc phaàn baét buoäc cho taát caû caùc ngaønh lieân quan ñeán kinh teá chöù khoâng rieâng gì ngaønh taøi chính ngaân haøng.

 1. Moâ taû vaén taét noäi dung hoïc phaàn :

Hoïc phaàn trình baøy caùc kieán thöùc lyù luaän neàn taûng, vaø caùch thöùc öùng duïng thöïc teá lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh chuû yeáu cuûa coâng ty. Caùc quyeát ñònh veà nguoàn voán vaø chính saùch coå töùc thí duï nhö : ñoøn baåy vaø hoaït ñoäng taøi chính, quyeát ñònh nguoàn voán vaø chi phí söû duïng voán, cô caáu hay caáu truùc voán, quyeát ñònh chính saùch coå töùc. Ngoaøi ra, coøn coù caùc quyeát ñònh khaùc nhö : mua baùn, saùp nhaäp, nhaän daïng vaø ño löôøng ruûi ro taøi chính : tín duïng, laõi suaát, tyû giaù …

Taát caû ñeàu ñöôïc trình baøy coù thí duï minh hoaï, tình huoáng saùt thöïc vôùi thöïc teá.

 1. Ñieàu kieän tieân quyeát :

3.1 Caùc moân hoïc tieân quyeát : tieàn teä ngaân haøng, taøi chính doanh nghieäp, Excel öùng duïng trong taøi chính, kinh teá vi moâ, kinh teá vó moâ.

3.2 Caùc moân hoïc  tröôùc : tieàn teä ngaân haøng, taøi chính doanh nghieäp, Excel öùng duïng trong taøi chính, kinh teá vi moâ, kinh teá vó moâ.

 1. Phaân boá chöông trình :

PHAÀN 3

QUYEÁT ÑÒNH NGUOÀN VOÁN VAØ CHÍNH SAÙCH COÅ TÖÙC

Chöông 10 : ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG VAØ ÑOØN BAÅY TAØI CHÍNH

 1. YÙ töôûng veà ñoøn baåy trong taøi chính
 2. Ñoøn baåy hoaït ñoäng

2.1. Phaân tích aûnh höôûng cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng

2.2. Phaân tích hoøa voán

2.3. YÙ nghóa cuûa ñieåm hoøa voán

2.4. Ñoä baåy hoaït ñoäng (DOL)

2.5. Quan heä giöõa ñoä baåy hoaït ñoäng vaø ñieåm hoøa voán

2.6. Quan heä giöõa ñoä baåy hoaït ñoäng vaø ruûi ro doanh nghieäp

2.7. YÙ nghóa cuûa ñoä baåy hoaït ñoäng ñoái vôùi quaûn trò taøi chính

 1. Ñoøn baåy taøi chính

3.1. Phaân tích quan heä EBIT vaø EPS

3.2. Ñoä baåy taøi chính

3.3. Ñoä baåy taøi chính vaø ruûi ro taøi chính

 1. Toång hôïp ñoøn baåy hoaït ñoäng vaø ñoøn baåy taøi chính

–     Toùm taét noäi dung

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

Chöông 11 : QUYEÁT ÑÒNH NGUOÀN VOÁN VAØ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN

 1. Quyeát ñònh nguoàn voán vaø vaán ñeà taïo giaù trò cho coâng ty

1.1. Phænh nhaø ñaàu tö (Fool investors)

1.2. Caét giaûm chi phí hay gia taêng hoã trôï (Reduce costs or increse subsidies)

1.3. Taïo ra chöùng khoaùn môùi (Create a new security)

 1. Quyeát ñònh nguoàn voán ngaén haïn

2.1. Nhu caàu taøi trôï ngaén haïn cuûa coâng ty

2.2. Nguoàn voán taøi trôï ngaén haïn

2.3. Quyeát ñònh löïa choïn nguoàn voán ngaén haïn

 1. Quyeát ñònh nguoàn voán daøi haïn

3.1. Nhu caàu taøi trôï daøi haïn

3.2. Caùc nguoàn voán taøi trôï daøi haïn

3.3. Quyeát ñònh löïa choïn nguoàn voán daøi haïn

 1. Xaùc ñònh chi phí söû duïng voán

4.1. Chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi

4.2. Chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng

4.3. Chi phí söû duïng nôï

–     Toùm taét

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

Chöông 12 : QUYEÁT ÑÒNH CÔ CAÁU VOÁN CUÛA COÂNG TY

 1. Ñaët vaán ñeà vì sao caàn nghieân cöùu cô caáu voán coâng ty
 2. Lyù thuyeát cô caáu voán toái

2.1. Cô caáu voán toái öu

2.2. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï löïa choïn cô caáu voán

 1. Lyù thuyeát lôïi nhuaän hoaït ñoäng roøng (Noi approach)
 2. Giôùi thieäu toång quan lyù thuyeát M&M veà cô caáu voán coâng ty
 3. Baøn luaän chi tieát hôn veà lyù thuyeát M& M

5.1. Caùc giaû ñònh vaø meänh ñeà cuûa lyù thuyeát M&M

5.2. Lyù thuyeát M&M trong tröôøng hôïp khoâng coù thueá

5.3. Lyù thuyeát M&M trong tröôøng hôïp coù thueá

5.4. AÛnh höôûng cuûa thueá vaø chi phí khoán khoù taøi chính leân giaù trò coâng ty vaø
chi phí söû duïng voán

–     Toùm taét noäi dung

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

Chöông 13 : QUYEÁT ÑÒNH CHÍNH SAÙCH COÅ TÖÙC

 1. Caùc hình thöùc traû coå töùc
 2. Caùch thöùc chi traû coå töùc
 3. Chính saùch coå töùc vaø giaù trò coâng ty

3.1. Khía caïnh mang tính chieán löôïc

3.2. Khía caïnh mang tính phaùp lyù

3.3. Caùc lyù thuyeát veà chính saùch coå töùc

3.4. Nhöõng phaûn bieän ñoái vôùi lyù thuyeát veà chính saùch coå töùc

3.5. Nhöõng baèng chöùng nghieân cöùu thöïc nghieäm veà chính saùch coå töùc

 1. Lôøi khuyeân veà chính saùch coå töùc
 2. Thieát laäp chính saùch coå töùc

5.1. Chính saùch traû coå töùc sau ñaàu tö

5.2. Chính saùch traû coå töùc oån ñònh

5.3. Chính saùch traû coå töùc thoûa hieäp

 1. Chi traû coå töùc baèng coå phieáu vaø chia taùch coå phieáu

6.1. Phaân bieät traû coå töùc baèng coå phieáu vaø chia taùch coå phieáu

6.2. Lyù do vì sao coâng ty traû coå töùc baèng coå phieáu hoaëc chia taùch coå phieáu

 1. Mua laïi coå phieáu

–     Toùm taét noäi dung

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

PHAÀN 4

NHÖÕNG QUYEÁT ÑÒNH KHAÙC CUÛA TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

Chöông 14 : SAÙP NHAÄP VAØ THAÂU TOÙM COÂNG TY

 1. Nhöõng hình thöùc cô baûn veà thaâu toùm coâng ty

1.1. Saùp nhaäp vaø hôïp nhaát coâng ty

1.2. Thaâu toùm coå phieáu

1.3. Thaâu toùm taøi saûn

1.4. Phaân bieät thaâu toùm coâng ty vôùi giaønh quyeàn kieåm soaùt coâng ty

 1. Xaùc ñònh giaù trò gia taêng khi thaâu toùm coâng ty

2.1. Doanh thu taêng theâm

2.2. Caét giaûm chi phí hoaït ñoäng

2.3. Lôïi ích veà thueá

 1. Xaùc ñònh giaù trò coâng ty sau khi thaâu toùm coâng ty khaùc
 2. Xaùc ñònh hieän giaù roøng saùp nhaäp coâng ty

4.1. Tröôøng hôïp thanh toaùn baèng tieàn

4.2. Tröôøng hôïp thanh toaùn baèng coå phieáu

 1. Nhöõng lyù do sai laàm khi saùp nhaäp coâng ty

5.1. Saùp nhaäp ñeå taêng EPS

5.2. Saùp nhaäp ñeå ña daïng hoùa hoaït ñoäng

 1. Saùch löôïc phoøng thuû choáng laïi thaâu toùm coâng ty

–     Toùm taét noäi dung

–     Tieåu tình huoáng : MICROSOFT NGAÉM MUÏC TIEÂU YAHOO

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

Chöông 15 : NHAÄN DAÏNG VAØ ÑO LÖÔØNG CAÙC LOAÏI RUÛI RO TAØI CHÍNH

 1. Ñònh nghóa vaø ño löôøng ruûi ro
 2. Nhaän daïng ruûi ro tín duïng
 3. Nhaän daïng ruûi ro laõi suaát
 4. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù

4.1. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi doanh

4.2. Taùc ñoäng cuûa ruûi ro tyû giaù

4.3. Nhaän daïng ruûi ro tyû giaù ñoái vôùi hoaït ñoäng ngaân haøng

 1. Phaân tích thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro tyû giaù

5.1. Xaùc ñònh thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro

5.2. Phaân loaïi thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro

5.3. Söï caàn thieát phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù

5.4. Caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán quaûn lyù ruûi ro tyû giaù

–     Toùm taét noäi dung

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp töï reøn luyeän

Chöông 16 : QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG VAØ RUÛI RO LAÕI SUAÁT

 1. Quaûn lyù ruûi ro tín duïng

1.1. Xaây döïng chính saùch baùn chòu

1.2. Söû duïng caùc coâng cuï quaûn lyù ruûi ro tín duïng

 1. Quaûn lyù ruûi ro laõi suaát

2.1. Phaân tích nguoàn goác phaùt sinh ruûi ro laõi suaát cuûa doanh nghieäp

2.2. Giaûi phaùp quaûn lyù ruûi ro laõi suaát

2.3. Minh hoïa veà caùch söû duïng hoaùn ñoåi laõi suaát

2.4. Thanh toaùn laõi roøng giao dòch hoaùn ñoåi laõi suaát

–     Toùm taét noäi dung

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

Chöông 17 : QUAÛN LYÙ RUÛI RO TYÛ GIAÙ VAØ TOÅN THAÁT NGOAÏI HOÁI

 1. Caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa toån thaát giao dòch khoaûn phaûi thu ngoaïi teä

1.1. Moâ taû tình huoáng cuï theå

1.2. Phaân tích ruûi ro

1.3. Höôùng daãn söû duïng caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa

 1. Caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa toån thaát giao dòch khoaûn phaûi traû ngoaïi teä

2.1. Moâ taû tình huoáng

2.2. Phaân tích ruûi ro

2.3. Höôùng daãn söû duïng caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa

 1. Caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa toån thaát kinh teá khi tyû giaù bieán ñoäng

3.1. Ñaëc ñieåm cuûa toån thaát kinh teá

3.2. Höôùng daãn phoøng ngöøa toån thaát kinh teá neáu noäi teä xuoáng giaù

3.3. Höôùng daãn phoøng ngöøa toån thaát kinh teá neáu noäi teä leân giaù

–     Toùm taét noäi dung

–     Caâu hoûi oân taäp

–     Baøi taäp thöïc haønh

–     Baøi taäp reøn luyeän

–     Nghieân cöùu tình huoáng : LUFTHANSA

–     Tieåu tình huoáng 1 : RUÛI RO TYÛ GIAÙ KHOÂNG COØN LAØ CHUYEÄN LYÙ THUYEÁT

–     Tieåu tình huoáng 2 : DOANH NGHIEÄP KHOÙC VÌ ÖÙ ÑOÏNG USD !