THI TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

98.500 

Mô tả

THI TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

thi-truong-tai-chinh-cac-dinh-che-tai-chinh

 1. Mục tiêu của học phần :

Sau khi học xong phần này, sinh viên có khả năng hiểu được những kiến thức căn bản và chuyên sâu về thị trường tài chính để đi vào các kiến thức chuyên sâu hơn như phân tích và đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính, …

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần trình bày chi tiết về ba thị trường chính yếu của thị trường tài chính là : thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ và thị trường phái sinh. Phần căn bản về thị trường tài chính trình bày các kiến thức quan trọng về các công cụ tài chính, công ty cổ phần, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp và sở giao dịch chứng khoán, thị trường thứ cấp phi tập trung. Phần thị trường vốn hay thị trường chứng khoán trình bày về thị trường trái phiếu, cổ phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế. Sau cùng là thị trường tiền tệ và thị trường phái sinh bao gồm : thị trường tiền tệ ngoại hối, thị trường tài chính phát sinh và các tổ chức liên quan đến thị trường tài chính.

 1. Điều kiện tiên quyết :

3.1 Các môn học tiên quyết : tiền tệ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, Excel ứng dụng trong tài chính.

3.2 Các môn học  trước : tiền tệ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, Excel ứng dụng trong tài chính.

 1. Phân bố chương trình :

Chương 1 : KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1. Các loại thị trường trong hệ thống kinh tế
 2. Tài sản tài chính

2.1. Khái niệm tài sản tài chính (Financial assets)

2.2. Định giá tài sản tài chính

2.3. Chức năng của tài sản tài chính

2.4. Các tính chất của tài sản tài chính

 1. Hệ thống tài chính
 2. Thị trường tài chính

4.1. Khái niệm thị trường tài chính

4.2. Vai trò của thị trường tài chính

4.3. Phân loại thị trường tài chính

 1. Các tổ chức tài chính

5.1. Tổ chức nhận tiền gửi

5.2. Tổ chức không nhận tiền gửi

 1. Các loại hàng hóa trên thị trường tài chính
 2. Hiệu quả của thị trường tài chính

7.1. Tại sao cần có thị trường hiệu quả ?

7.2. Làm thế nào để thị trường hiệu quả ?

Chương 2 : CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

 1. Tổng quan về các công cụ tài chính
 2. Các công cụ của thị trường vốn (Thị trường chứng khoán)

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại chứng khoán

 1. Chứng khoán nợ hay trái phiếu (Bonds)

3.1. Khái niệm

3.2. Những yếu tố đặc trưng của trái phiếu

3.3. Điều kiện phát hành trái phiếu ở Việt Nam

3.4. Các loại trái phiếu

3.5. Lợi tức và rủi ro của trái phiếu

3.6. Các yếu tố ảnh hưởng giá trái phiếu

 1. Chứng khoán vốn hay cổ phiếu (Stocks)

4.1. Cổ phiếu thường (Common Stock)

4.2. Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock)

 1. Chứng chỉ quỹ

5.1. Khái niệm

5.2. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

5.3. Tính ưu việt của chứng chỉ quỹ

 1. Các công cụ trên thị trường tiền tệ
 2. Các công cụ trên thị trường tài chính phái sinh

Chương 3 : CÔNG TY CỔ PHẦN

 1. Khái niệm, đặc điểm công ty cổ phần

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm của công ty cổ phần

 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần

2.1. Đại hội cổ đông

2.2. Hội đồng quản trị

2.3. Giám đốc (Tổng giám đốc)

2.4. Ban kiểm soát

2.5. Bản điều lệ công ty cổ phần (Charter)

 1. Các loại hình công ty cổ phần

3.1. Công ty cổ phần nội bộ (Private Company)

3.2. Công ty cổ phần đại chúng (Public Company)

3.3. Công ty cổ phần niêm yết (Listed Company)

 1. Các nguồn tài trợ cho công ty cổ phần

4.1. Tài trợ bằng cổ phần thường

4.2. Tài trợ bằng cổ phần ưu đãi

4.3. Tài trợ bằng trái phiếu

 1. Cổ tức của công ty cổ phần
 2. Tách và gộp cổ phần

6.1. Tách cổ phần (Stock split)

6.2. Gộp cổ phần (Reverse split)

Chương 4 : THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

 1. Giới thiệu thị trường chứng khoán sơ cấp

1.1. Khái niệm

1.2. Chức năng của thị trường sơ cấp

 1. Phương thức phát hành

2.1. Phát hành riêng lẻ (Private Placement)

2.2. Phát hành ra công chúng (Public Offerings)

 1. Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO)

3.1. Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

3.2. Thủ tục phát hành lần đầu

3.3. Bảo lãnh phát hành

 1. Phát hành cổ phiếu lần đầu của các doanh nghiệp cổ phần hóa

4.1. Đối tượng mua cổ phần

4.2. Tổ chức bán đấu giá cổ phần

 1. Phát hành trái phiếu Chính phủ

5.1. Phương pháp đấu giá

5.2. Trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam

5.3. Điều hành lãi suất các loại trái phiếu phát hành

 1. Phát hành trái phiếu và cổ phiếu công ty

6.1. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

6.2. Phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Chương 5 : THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 1. Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán

1.1. Khái niệm

1.2. Hình thức sở hữu và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán

 1. Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

2.1. Kỹ thuật giao dịch

2.2. Quy trình giao dịch Sở giao dịch chứng khoán3

2.3. Phương thức giao dịch

2.4. Các loại lệnh

2.5. Minh họa Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

2.6. Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục tại Sở giao dịch
chứng khoán TP.HCM

2.7. Giới thiệu hoạt động giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

 1. Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM73

3.1. Lịch sử thành lập

3.2. Thành viên Sở giao dịch chứng khoán

3.3. Quy định về niêm yết chứng khoán

Chương 6 : THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG

 1. Đặc điểm và mục tiêu giao dịch
 2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC

2.1. Hình thức tổ chức

2.2. Chứng khoán giao dịch

2.3. Hệ thống các nhà tạo lập thị trường

2.4. Tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán phi tập trung

2.5. Cơ chế xác lập giá trên thị trường OTC

 1. Thị trường OTC tiêu biểu ở các nước phát triển

3.1. Ở Mỹ

3.2. Ở Nhật Bản

3.3. Ở Anh

3.4. Ở Đài Loan

3.5. Tại Hàn Quốc

 1. Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

4.1. Cơ chế giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Phần  2

THỊ TRƯỜNG VỐN HAYTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chương 7 : THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

 1. Khái quát về thị trường trái phiếu
 2. Lợi ích của phát triển thị trường trái phiếu
 3. Tiền đề cho phát triển thành công thị trường trái phiếu Chính phủ
 4. Phát triển thị trường sơ cấp

4.1. Tầm quan trọng của việc phát triển thị trường sơ cấp

4.2. Thành phần tham gia giao dịch

4.3. Lựa chọn phương thức giao dịch trên thị trường sơ cấp

 1. Phát triển thị trường thứ cấp

5.1. Vai trò của thị trường thứ cấp

5.2. Phát triển các loại giao dịch

 1. Định giá trái phiếu

6.1. Định giá trái phiếu không có thời hạn

6.2. Định giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi

6.3. Định giá trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi định kỳ

6.4. Định giá trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm

6.5. Lợi suất đầu tư trái phiếu

6.6. Phân tích sự biến động giá trái phiếu

6.7. Quyết định đầu tư trái phiếu

Chương 8 : THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

 1. Tổng quan về thị trường cổ phiếu
 2. Tầm quan trọng của phát triển thị trường cổ phiếu
 3. Phát triển thị trường cổ phiếu

3.1. Các yếu tố cấu thành thị trường cổ phiếu

3.2. Phát triển công ty cổ phần – tạo cung và tiền đề cho phát triển TTCP

3.3. Phát triển hàng hóa trên thị trường cổ phiếu

3.4. Thu hút đa dạng các nhà đầu tư – tạo cầu cho phát triển TTCP

 1. Định giá cổ phiếu

4.1. Định giá cổ phiếu phổ thông

4.2. Định giá cổ phiếu ưu đãi

 1. Đầu tư cổ phiếu
 2. Lợi suất cổ phiếu

6.1. Cổ phiếu ưu đãi

6.2. Cổ phiếu thường

Chương 9 : THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

 1. Thị trường trái phiếu quốc tế

1.1. Khái niệm

1.2. Thị trường trái phiếu nước ngoài

1.3. Thị trường trái phiếu Châu Âu

 1. Cơ cấu của thị trường trái phiếu quốc tế

2.1. Thị trường sơ cấp

2.2. Thị trường thứ cấp

 1. Thị trường trái phiếu Châu Âu

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng giá trái phiếu Châu Âu

3.2. Các loại trái phiếu Châu Âu

 1. Các thị trường trái phiếu quốc tế lớn trên thế giới

4.1. Thị trường trái phiếu Con Rồng

4.2. Thị trường Samurai

4.3. Các thị trường ở Mỹ

 1. Hệ số tín nhiệm

5.1. Giới thiệu

5.2. Mục đích

 1. Đánh giá hệ số tín nhiệm

6.1. Các yếu tố đánh giá hệ số tín nhiệm

6.2. Thang điểm đánh giá

 1. Các tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm lớn trên thế giới

7.1. Tại Mỹ

7.2. Tại Nhật

7.3. Tại Châu Âu

7.4. Tại Châu Á và các nước Châu Mỹ La Tinh

Phần  3

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀTHỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH

Chương 10 : THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 1. Khái quát về thị trường tiền tệ
 2. Các công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ

2.1. Tín phiếu Kho bạc

2.2. Tín phiếu công ty

2.3. Chứng chỉ tiền gửi

2.4. Hợp đồng mua lại

2.5. Ký quỹ liên bang

2.6. Chấp nhận của ngân hàng

 1. Hoạt động của các tổ chức tài chính trên thị trường tiền tệ
 2. Đầu tư các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ

4.1. Đầu tư tín phiếu Kho bạc hay chứng khoán phi rủi ro

 1. Rủi ro của các công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ
 2. Sự tác động qua lại giữa lợi suất của các công cụ thị trường tiền tệ
 3. Thị trường tiền tệ ở Việt Nam

Chương 11 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 1. Tổng quan về thị trường ngoại hối

1.1. Sự ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối

1.2. Đặc điểm của thị trường ngoại hối

1.3. Các thành phần tham gia giao dịch

1.4. Cấu trúc thị trường ngoại hối

1.5. Vị trí và vai trò của thị trường ngoại hối

 1. Thị trường ngoại hối Việt Nam

2.1. Trung tâm giao dịch ngoại tệ năm 1991

2.2. Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng năm 1994

2.3. Sự ra đời của giao dịch kỳ hạn và hoán đổi năm 1998

2.4. Sự ra đời của giao dịch quyền chọn (options) năm 2002

2.5. Tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại hối VN

 1. Tỷ giá hối đoái

3.1. Cơ sở xác định tỷ giá

3.2. Quy ước tên đơn vị tiền tệ

3.3. Các phương pháp yết giá

3.4. Các loại tỷ giá thông dụng

3.5. Phương pháp tính tỷ giá chéo

3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá

 1. Các loại giao dịch kinh doanh ngoại hối

4.1. Giao dịch giao ngay

4.2. Giao dịch kỳ hạn

4.3. Giao dịch hoán đổi (swaps)

4.4. Giao dịch giao sau

4.5. Giao dịch quyền chọn

Chương 12 : THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH

 1. Khái quát về thị trường tài chính phái sinh
 2. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

2.1. Định nghĩa

2.2. Phân biệt giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

2.3. Cơ chế mua bán hợp đồng tương lai

2.4. Giá trị nhận được của hai bên trong hợp đồng tương lai

2.5. Định giá hợp đồng tương lai

 1. Hợp đồng quyền chọn

3.1. Định nghĩa

3.2. Các loại quyền chọn

3.3. Giá trị nhận được của quyền chọn mua vào lúc đáo hạn

3.4. Giá trị nhận được của quyền chọn bán vào lúc đáo hạn

3.5. Giá của quyền chọn

 • Phụ lục 1 : Ví dụ về định giá hợp đồng tương lai
 • Phụ lục 2 : Công thức định giá quyền chọn Black-Scholes
 • Phụ lục 3 : Ví dụ về nguyên tắc không thể kinh doanh thu lợi nhuận siêu ngạch dựa vào
  chênh lệch giá

Phần  4

CÁC TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNGLIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Chương 13 : CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 1. Sự cần thiết của công ty chứng khoán

1.1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

1.2. Quy định về vốn đối với công ty chứng khoán

 1. Vai trò của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán

2.1. Vai trò huy động vốn

2.2. Vai trò cung cấp một cơ chế giá cả

2.3. Vai trò cung cấp một cơ chế chuyển ra tiền mặt

2.4. Thực hiện tư vấn đầu tư

2.5. Tạo ra các sản phẩm mới

 1. Mô hình hoạt động công ty chứng khoán

3.1. Công ty chuyên doanh chứng khoán

3.2. Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán

 1. Cơ cấu tổ chức

4.1. Khối I (Front Office)

4.2. Khối II (Back Office)

 1. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán

5.1. Môi giới chứng khoán

5.2. Tự doanh chứng khoán

5.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

5.4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

5.5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

5.6. Nghiệp vụ tư vấn tài chính

5.7. Các nghiệp vụ hỗ trợ

5.8. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

Chương 14 : QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

 1. Quỹ đầu tư

1.1. Khái niệm

1.2. Các lợi ích của việc đầu tư qua quỹ

1.3. Các bên tham gia

1.4. Vai trò của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

 1. Phân loại quỹ đầu tư

2.1. Căn cứ vào quy mô, cách thức và tính chất góp vốn

2.2. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức – điều hành

2.3. Căn cứ vào nguồn vốn huy động

 1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.2. Hoạt động của quỹ đầu tư

3.3. Các hạn chế đầu tư của quỹ công chúng

 1. Công ty quản lý quỹ

4.1. Khái niệm

4.2. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ

Chương 15 : TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ THANH TOÁN BÙ TRỪ

 1. Giới thiệu về hệ thống lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ

1.1. Khái niệm

1.2. Chức năng của hệ thống lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ

 1. Trung tâm lưu ký chứng khoán

2.1. Mô hình quản lý một cấp

2.2. Mô hình quản lý hai cấp

2.3. Mô hình quản lý tài khoản hỗn hợp

 1. Trung tâm thanh toán bù trừ

3.1. Khái niệm

3.2. Các nguyên tắc thanh toán bù trừ

3.4. Tổ chức hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán             trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.5. Quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán

3.6. Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán

3.7. Thành viên lưu ký

3.8. Đăng ký chứng khoán

3.9. Lưu ký chứng khoán

3.10. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

3.11. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

3.12. Bảo vệ tài sản của khách hàng

3.13. Bảo mật

3.14. Quỹ hỗ trợ thanh toán

Chương 16 : HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 1. Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán

1.1. Sự cần thiết

1.2. Các loại thông tin

 1. Một số thông tin thị trường quan trọng nhất

2.1. Chỉ số giá chứng khoán

2.2. Một số chỉ số giá chứng khoán nổi tiếng trên thế giới

Chương 17 : HỆ THỐNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1. Những vấn đề chung về hệ thống thanh tra, giám sát thị trường

1.1. Sự cần thiết

1.2. Các lĩnh vực thanh tra

1.3. Tổ chức công tác thanh tra, giám sát

1.4. Đối tượng thanh tra chứng khoán

1.5. Phạm vi hoạt động thanh tra chứng khoán

1.6. Công tác thanh tra, giám sát tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM
(Nay là Sở Giao Dịch)

 1. Hoạt động giám sát

2.1. Khái niệm

2.2. Phạm vi hoạt động

 1. Hoạt động thanh tra

3.1. Thanh tra, kiểm tra tổ chức niêm yết

3.2. Thanh tra các giao dịch bất thường

3.3. Thanh tra, kiểm tra công ty chứng khoán

 1. Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

4.1. Hành vi vi phạm các quy định về phát hành chứng khoán ra công chúng

4.2. Hành vi vi phạm các quy định về hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường
chứng khoán tập trung

4.3. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cổ đông hoặc thâu tóm doanh nghiệp

4.4. Hành vi vi phạm về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài

4.5. Hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh
chứng khoán

4.6. Hành vi vi phạm các quy định về người hành nghề chứng khoán

4.7. Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát

4.8. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký, thanh toán bù trừ, lưu ký chứng khoán

4.9. Hành vi vi phạm các quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động kinh doanh
chứng khoán

4.10. Hành vi vi phạm các quy định về công bố thông tin

4.11. Hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoặc không thực hiện các kiến nghị của
thanh tra