THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM(LT-BT)

168.000 

Mô tả

Mục Luc:

Chương 1: khái quát chung về hệ thống thuế và kế toán thuế việt nam

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

2.1 Những vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng.

2.2. Kế toán thuế GTGT

2.3. Một số sai phạm liên quan đến thuế GTGT

Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.1. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2. Kế toán thuế tiêu thị đặc biệt.

chương 4: Thuế xuất, nhập khẩu và kế toán thuế xuất, nhập khẩu

4.1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

4.2. kế toán thuế xuất nhập khẩu.

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

Chương 7: Các loại thuế khác và kế toán các loại thuế khác

Chương 8: Kiểm tra và thanh tra thuế tại các doanh nghiệp