TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ PHẦN 1: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Giảm giá!

62.000  55.800 

Mô tả

Mục lục:

– Chương 1: Hàm số và giới hạn

1. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số

2. Dãy số và giới hạn của dãy số

3. Giới hạn của hàm số

4. Hàm số liên tục

– Chương 2: Đạo hàm và vi phân

1. Đạo hàm của hàm số

2. Vi phân của hàm số

3. Các định lý cơ bản về hàm số khả vi

4. Đạo hàm và vi phân cấp cao. Công thức Taylor

5. Ứng dụng đạo hàm trong toán học

6. Sử dụng đạo hàm trong phân tích kinh tế

– Chương 3: Hàm số nhiều biến số

1. Các khái niệm cơ bản

2. Giới hạn và tính liên tục

3. Đạo hàm riêng và vi phân

4. Hàm thuần nhất

5. Hàm ẩn

– Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

1. Cực trị không có điều kiện ràng buộc

2. Cực trị có điều kiện ràng buộc

3. Các bài toán về sự lựa chọn của người tiêu dùng

4. Các bài toán về sự lựa chọn của nhà sản xuất

– Chương 5: Phép toán tích phân

1. Nguyên hàm và tích phân bất định

2. Các phương pháp tính tích phân

3. Một số dạng tích phân cơ bản

4. Tích phân xác định

5. Ứng dụng tích phân trong kinh tế học

– Chương 6: Phương trình vi phân

1. Các khái niệm cơ bản

2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

3. Một số loại phương trình vi phân phi tuyến cấp 1 có thể giải được

4. Phân tích động trong kinh tế: Một số mô hình phương trình vi phân cấp 1

5. Phương trình vi phân cấp 2

6. Phân tích động trong kinh tế: Một số mô hình phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

– Chương 7: Phương trình sai phân

1. Khái niệm sai phân và phương trình sai phân

2. Phương trình sai phân cấp một

3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai